Навигационна пътека

2012

Награда на ЕС за здравна журналистика

Вие сте журналист, интересуващ се от здравни въпроси?

Правила

1. Участници, статии и изпращане
2. Критерии за оценка
3. Журита и награда от Европейската комисия
4. Награди
5. Церемония по награждаването
6. Декларация за поверителност

Оригинална и правно задължителна е версията на английски език.

1. Участници, статии и изпращане

1. Участниците в конкурса трябва да бъдат граждани или постоянно пребиваващи в една от 28-те страни от ЕС (включително Хърватия) и професионални журналисти (авторите трябва да са акредитирани журналисти или статиите трябва да са публикувани в уважавано печатно издание в журналистически стил). Рекламни или академични текстове не се приемат.

2. Участниците трябва да са навършили 18 години.

3. Всеки участник може да изпрати максимум 2 статии. Статиите може да са публикувани отделно или като част от поредица.

4. Статиите трябва да се отнасят до един или няколко въпроса по темата „Европа за пациентите“ –

5. Всяка статия трябва да бъде изпратена отделно, като се използва изцяло попълнен онлайн формуляр за изпращане.

6. Всички статии трябва да са публикувани първоначално в рамките на Европейския съюз в периодична печатна или интернет медия (поне 4 броя на година), включително в издания на отделни дружества, асоциации, университети, фондации и др. Те трябва да са достъпни за широката публика - срещу заплащане или безплатно. Статии, публикувани само във вътрешни бюлетини (например вътрешен бюлетин за персонала на дадено дружество или асоциация) не могат да участват.

7. Всички статии трябва да са публикувани между 1 август 2012 г. и 30 септември 2013 г. Участниците могат да бъдат помолени да представят доказателство, че статията е била публикувана.

8. Статиите трябва да са написани на един от официалните езици на ЕС.

9. Статиите трябва да са с дължина поне 3 000 знака (без интервали), но не повече от 20 000 знака.

10. Главната редакция на изданието, в което е публикувана статията, трябва да се намира в една от 28-те държави от ЕС. Статията участва в конкурса от името на страната, в която е публикувана.

11. Статии, написани от екип от автори, ще бъдат приемани, ако всички членове на екипа са изброени във формуляра и ако те не са повече от петима.

12. Статия може да бъдат изпратена от лице, различно от автора, само с негово съгласие и при спазване на всички други условия на конкурса.

13. Крайният срок за изпращане на статии е 24:00 ч. централноевропейско време на 30 септември 2013 г.

14. С изпращането на статия участникът потвърждава, че е прочел и разбрал правилата на конкурса.

15. След изпращането на статия участниците получават автоматично потвърждение по електронната поща. Ще бъдете считани за участник едва след получаването на това потвърждение. Няма да бъдат изпращани отделни електронни потвърждения на това дали изпратените статии отговарят на условията.

16. Изпратените статии не се връщат.

17. Европейската комисия си запазва правото да отхвърли всяка статия, която не отговаря на изискванията на конкурса.

18. Европейската комисия си запазва правото да използва участвалите в конкурса статии (включително снимки и илюстрации) в рекламни материали и в медиите, както и правото да ги възпроизвежда под каквато и да е форма с цел популяризиране на наградата.

19. Статиите на националните финалисти ще бъдат преведени на английски и публикувани на уебсайтовете на Европейската комисия заедно с имената, снимките и автобиографиите им.

20. Всички лица, работещи за Европейската комисия, организаторите или журитата на наградата на ЕС за здравна журналистика, както и членовете на техните семейства, нямат право да участват в конкурса.

21. Всички решения на журито – на национално равнище или на равнище ЕС – са окончателни.

2. Критерии за оценка

Членовете на журито ще оценяват статиите въз основа на следните критерии:

• Новинарска стойност и значимост на нейното съдържание за широката публика

• Умение да се привлече и задържи вниманието на читателя

• Независимост, обективност и съблюдаване на журналистическата етика

• Оригиналност (например избор на тема, разработване на темата, гледна точка...)

• Дълбочина на изследването – извършени проучвания за събиране на информацията, използвани ресурси и усилия при подготовката на статията

• Качество на писане – език, четимост и структура

• Съдържание на статията – то трябва да е свързано със здравето или здравната политика и да се разглеждат един или няколко въпроса, изброени в точка 1.4 от правилата.

3. Журита и награда от Европейската комисия

Европейската комисия връчва наградите въз основа на предложение от жури на ЕС и на предварителен подбор, извършен от национални журита, които имат консултативна роля.

– Национално жури

Във всяка страна от ЕС независимо жури оценява статиите и избира един национален финалист. Това жури е съставено от национални експерти по въпроси на общественото здраве и известни журналисти. Председател на журито е ръководителят на Постоянното представителство на Европейската комисия или негов делегат.

– Жури на ЕС

Наградите за победителя и двамата подгласници ще бъдат присъдени от Комисията по съвет на жури, съставено от служители на ЕС, експерти в областта на общественото здравеопазване в Европа и известни журналисти. Журито ще бъде ръководено от високопоставен представител на Европейската комисия.

Списъкът с членовете на журито се публикува на този уебсайт след заседанията на журито.

4. Награди

Победителят в европейския конкурс и двамата подгласници получават награди на стойност съответно:

• Първа награда: 6500 евро

• Втора награда: 4000 евро

• Трета награда: 2500 евро

5. Церемония по награждаването

Всички национални финалисти ще бъдат поканени на церемония по награждаване и семинар, насочен към журналистическите интереси.

Статиите на победителите и финалистите ще бъдат публикувани на английски на този уебсайт и на други уебсайтове на Европейската комисия.

6. Декларация за поверителност

Ще запишем и ще обработим личните ви данни, доколкото те са необходими за последващи действия във връзка с вашето участие в този конкурс.

Тези данни ще се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Вашите данни се записват и съхраняват, докато са необходими последващи действия в контекста на вашето участие.

За целите на прозрачността материалите, включително вашето име и длъжност във вашата организация, ще бъдат достъпни за обществеността.

Право на коригиране и контролиращ орган в областта на личните данни:

Ако се нуждаете от допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни и относно вашите права (например достъп или коригиране на неточни или непълни данни или възражение срещу публикуването на вашите данни на сайта Europa), моля, свържете се с нас.

Имате правото по всяко време да се обръщате към Европейския надзорен орган по защита на данните на адрес edps@edps.europa.eu.