Sökväg

2012

EU:s journalistpris för folkhälsa

Är du journalist och intresserad av folkhälsofrågor?

Regler

1. Deltagare, artiklar och anmälan
2. Bedömningskriterier
3. Juryer och EU-kommissionens val av vinnare
4. Priser
5. Prisutdelning
6. Skydd av personuppgifter

Den engelska versionen är original och rättsligt bindande.

1. Deltagare, artiklar och anmälan

1. För att få delta i tävlingen ska du vara medborgare eller fast bosatt i något av de 27 EU-länderna och yrkesverksam journalist (dvs. etablerad journalist, eller så ska artikeln ha publicerats i ett erkänt journalistiskt medium). Vi godtar inte reklamtexter eller akademiska uppsatser.

2. Du måste vara minst 18 år.

3. Du får skicka in högst två artiklar. Artiklarna får ha publicerats som en artikelserie eller var för sig.

4. Artiklarna ska ta upp ett eller flera av de ämnen som ingår i kampanjen Europa för patienterna: vård utomlands, sällsynta sjukdomar, vårdpersonal, patientsäkerhet, organdonation och organtransplantation, cancer, vaccination (influensavaccination och barnvaccinationer), restriktiv antibiotikaanvändning, psykisk hälsa, alzheimer och andra demenssjukdomarläkemedel och aktivt och hälsosamt åldrande. Ett särskilt pris delas ut till den bästa artikeln om insatser mot rökning.

5. Du ska skicka in varje artikel för sig och fylla i ett webbformulär för varje artikel.

6. Din artikel måste ursprungligen ha publicerats i ett tryckt medium eller på internet (minst fyra nummer per år), inklusive företags-, förenings- eller högskolepublikationer. Artiklarna ska finnas tillgängliga för allmänheten, antingen gratis eller mot betalning. Vi godtar inte artiklar som enbart har publicerats i interna nyhetsbrev (t.ex. interna personaltidningar).

7. Artiklarna ska ha publicerats mellan den 25 juli 2011 och den 31 juli 2012. Eventuellt måste du styrka att din artikel har publicerats.

8. Artikeln ska vara skriven på ett av EU:s officiella språk.

9. Artikeln ska vara på minst 3 800 tecken (utan mellanslag) och högst 20 000 tecken.

10. Huvudredaktionen för det medium där artikeln publicerades ska ligga i något av de 27 EU-länderna. Artikeln tävlar för publiceringslandet.

11. Vi godtar gruppbidrag om alla gruppmedlemmar finns angivna i anmälningsformuläret och gruppen består av högst fem personer.

12. Du får skicka in en artikel som du inte själv har skrivit om du har artikelförfattarens tillstånd och har följt alla tävlingsregler.

13. Bidragen ska vara inne senast den 31 juli 2012, kl. 24.00 (centraleuropeisk tid).

14. Att skicka in en artikel innebär att du har läst, förstått och godkänt tävlingsreglerna.

15. Du får ett automatiskt mejl med bekräftelse på att vi har tagit emot din artikel. Du räknas inte som tävlingsdeltagare förrän du har fått den bekräftelsen. Du kommer inte att få någon personlig bekräftelse på att artikeln uppfyller kraven.

16. Vi returnerar inga inskickade artiklar.

17. EU-kommissionen förbehåller sig rätten att diskvalificera artiklar som inte följer tävlingsreglerna.

18. EU-kommissionen förbehåller sig rätten att använda tävlingsartiklarna, inklusive bilder och illustrationer, i presentationsmaterial och i kontakter med medierna. Artiklarna kan också komma att återges i olika former för att marknadsföra priset och kampanjen ”Europa för patienterna”.

19. De nationella finalisternas artiklar kommer att översättas till engelska och publiceras på EU-kommissionens webbplatser tillsammans med finalisternas namn, foton och biografier.

20. Följande personer får inte delta i tävlingen: anställda vid EU-kommissionen, journalistprisets organisatörer eller jurymedlemmar samt deras familjemedlemmar.

21. Juryns beslut, såväl nationellt som på EU-nivå, är slutgiltigt.

2. Bedömningskriterier

Jurymedlemmarna bedömer artiklarna mot bakgrund av följande kriterier:

• Nyhetsvärde och innehållets relevans för den breda allmänheten.

• Förmåga att engagera läsarna och fånga deras intresse.

• Oberoende, objektivitet och respekt för journalistikens etiska principer.

• Originalitet – t.ex. ämnesval, hur ämnet behandlas och val av perspektiv.

• Granskningsdjup – vilken research som krävdes, resurser för föreberedelsearbetet och arbetsinsats.

• Textens kvalitet – språk, läsbarhet och upplägg.

• Innehåll – artikeln ska handla om folkhälsa och folkhälsopolitiska frågor och ta upp ett eller flera av de ämnen som ingår i kampanjen Europa för patienterna.

3. Juryer och EU-kommissionens val av vinnare

Kommissionen utser vinnarna på grundval av ett förslag från EU-juryn och ett förhandsurval som gjorts av de nationella juryerna, som har en rådgivande roll.

– Nationell jury

I varje EU-land bedömer en oberoende jury artiklarna och utser en nationell finalist. Juryn består av nationella folkhälsoexperter och välkända journalister. Juryns ordförande är chefen för EU-kommissionens representationskontor i landet eller dennes ställföreträdare.

– EU-juryn

Kommissionen utser första-, andra- och tredjepristagarna med hjälp av en jury som består av EU-anställda, experter på europeisk folkhälsa och välkända journalister. Ordförande är en högre chef från kommissionen.

Listan med jurymedlemmarna läggs ut här på webbplatsen efter juryns sammanträden.

4. Priser

Vinnaren och andra- och tredjepristagarna får följande prissummor:

• Första pris: 6 000 euro

• Andra pris: 2 500 euro

• Tredje pris: 1 500 euro

Den bästa artikeln om insatser mot rökning får 3 000 euro.

5. Prisutdelning

Alla nationella finalister bjuds in till en prisutdelning och ett journalistseminarium.

Vinnarnas och finalisternas artiklar kommer att publiceras på engelska på den här webbplatsen.

6. Skydd av personuppgifter

Vi kommer att registrera och behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att följa upp ditt deltagande i tävlingen.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Uppgifterna lagras och sparas så länge som krävs för att följa upp tävlingen och ditt deltagande.

Av öppenhetsskäl kan bidragen, inklusive ditt namn och din befattning i din organisation, komma att publiceras.

Rätt att ändra uppgifterna:

Om du vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter eller få tillgång till uppgifterna, rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller motsätta dig att uppgifterna offentliggörs på Europa-webbplatsen kan du kontakta oss.

Du har också rätt att när som helst klaga hos Europeiska datatillsynsmannen på följande adress: edps@edps.europa.eu