Ścieżka nawigacji

2012

Konkurs dla dziennikarzy − „Zdrowie UE”

Jesteś dziennikarzem? Piszesz o zdrowiu?

Zasady

1. Uczestnicy, artykuły i zgłoszenia
2. Kryteria oceny
3. Jury i Komisja Europejska
4. Nagrody
5. Uroczystość wręczenia nagród
6. Oświadczenie o ochronie prywatności

Wersją oryginalną i wiążącą z prawnego punktu widzenia jest wersja angielska.

1. Uczestnicy, artykuły i zgłoszenia

1. Uczestnicy konkursu muszą być obywatelami jednego z 27 państw członkowskich UE lub na stałe w nim zamieszkiwać. Muszą być zawodowymi dziennikarzami (autorzy muszą być zarejestrowani jako dziennikarze, a zgłoszone artykuły muszą pochodzić z cieszących się uznaniem publikacji i charakteryzować się stylem dziennikarskim). Materiały reklamowe i prace naukowe nie kwalifikują się do udziału w konkursie.

2. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

3. Każdy z uczestników może zgłosić najwyżej dwa artykuły. Do konkursu można zgłaszać artykuły, które zostały opublikowane pojedynczo lub w ramach serii artykułów.

4. Artykuły muszą dotyczyć jednego lub większej liczby tematów kampanii „Europa dla pacjentów”. Te tematy to: transgraniczna opieka zdrowotna, choroby rzadkie, pracownicy sektora opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, dawstwo i przeszczepy narządów, choroby nowotworowe, szczepienia (szczepienia przeciwko grypie i szczepienie dzieci), racjonalne stosowanie antybiotyków, zdrowie psychiczne, choroba Alzheimera i inne odmiany demencjiwyroby farmaceutyczne oraz aktywne i zdrowe starzenie się. Nagroda specjalna zostanie przyznana za najlepszy artykuł na temat zerwania z nałogiem palenia tytoniu.

5. Każdy artykuł należy zgłaszać pojedynczo przy użyciu wypełnionego formularza online.

6. Wszystkie zgłoszone artykuły muszą być artykułami pierwotnie opublikowanymi w Unii Europejskiej w prasie drukowanej lub w serwisie internetowym (przynajmniej 4 wydania w roku), w tym w publikacjach firm, stowarzyszeń lub uniwersytetów, fundacji itp. Muszą to być artykuły dostępne − za opłatą lub nieodpłatnie − dla ogółu społeczeństwa. Do udziału w konkursie nie kwalifikują się artykuły, które ukazały się jedynie w wewnętrznych biuletynach informacyjnych (np. w biuletynach wewnętrznych adresowanych do pracowników firm lub stowarzyszeń).

7. Data publikacji zgłoszonych artykułów w prasie lub w internecie musi mieścić się w przedziale od 25 lipca 2011 r. do 31 lipca 2012 r. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dowodu na to, że publikacja artykułu miała miejsce.

8. Artykuły muszą być napisane w jednym z języków urzędowych UE.

9. Długość artykułu musi wynosić co najmniej 3 800 znaków (bez spacji) i nie może przekraczać 20 000 znaków.

10. Siedziba główna redakcji, która opublikowała dany artykuł, musi mieścić się w jednym z 27 państw członkowskich UE. Każdy artykuł weźmie udział w selekcji na szczeblu krajowym w kraju, w którym został opublikowany.

11. Zgłoszenia zbiorowe będą dopuszczane, pod warunkiem że wszyscy członkowie zespołu zostaną wymienieni w formularzu zgłoszenia i że zespół składać się będzie najwyżej z 5 osób.

12. Osoby niebędące autorem artykułu mogą zgłosić artykuł do konkursu za zgodą autora, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki konkursu.

13. Termin zgłaszania artykułów upływa 31 lipca 2012 r. (o północy czasu środkowoeuropejskiego).

14. Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnik przeczytał i zrozumiał warunki konkursu.

15. Po przesłaniu artykułu uczestnicy otrzymają e-mail z potwierdzeniem odbioru. Dopiero po otrzymaniu takiego potwierdzenia zostaną uznani za uczestników konkursu. Nie będą wysyłane indywidualne wiadomości mailowe potwierdzające, że dany artykuł kwalifikuje się do udziału w konkursie.

16. Przesłane artykuły nie będą zwracane.

17. Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłoszeń, które nie spełniają warunków konkursu.

18. Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu artykułów (w tym zdjęć oraz ilustracji) w materiałach reklamowych i w mediach oraz do powielania ich w dowolnej formie w celu promowania konkursu oraz kampanii „Europa dla pacjentów”.

19. Artykuły laureatów szczebla krajowego zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane na stronach Komisji Europejskiej wraz z imieniem i nazwiskiem, zdjęciem oraz życiorysem autora.

20. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby pracujące dla Komisji Europejskiej, osoby pracujące dla jury konkursu „Zdrowie UE” i jego organizatorzy, ani członkowie ich rodzin.

21. Wszystkie decyzje podjęte przez jury, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, są ostateczne.

2. Kryteria oceny

Jury oceni artykuły w oparciu o następujące kryteria:

• to, czy ich treść jest nowa i ważna z punktu widzenia czytelnika

• umiejętność utrzymania zainteresowania czytelnika

• obiektywizm, niezależność oraz poszanowanie zasad etyki dziennikarskiej

• oryginalność (wybór tematu, sposób jego przedstawienia, przyjęty punkt widzenia itp.)

• wymiar badawczy: badania potrzebne do zgromadzenia informacji, wykorzystane zasoby oraz wysiłek włożony w przygotowanie pracy

• wartość językowa – styl, płynność, struktura

• treść artykułu: artykuły muszą dotyczyć zdrowia lub polityki zdrowotnej i odnosić się do jednego lub większej liczby tematów kampanii „Europa dla pacjentów”.

3. Jury i Komisja Europejska

Komisja Europejska przyznaje nagrody w oparciu o propozycje jury na szczeblu unijnym oraz wyniki wstępnej selekcji dokonanej przez jury krajowe, które pełnią rolę doradczą.

– Jury krajowe

W każdym kraju członkowskim UE niezależne jury oceni zgłoszone artykuły i wybierze jednego kandydata, który weźmie udział w selekcji na szczeblu UE. W skład jury wchodzą eksperci krajowi w dziedzinie zdrowia publicznego i znani dziennikarze. Przewodniczącym jury będzie urzędnik Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej lub jego zastępca.

– Jury unijne

Nagroda główna dla zwycięzcy konkursu na szczeblu europejskim oraz nagrody druga i trzecia zostaną przyznane przez Komisję, której doradzać będzie jury złożone z urzędników UE, ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego w Europie oraz znanych dziennikarzy. Jego przewodniczącym będzie starszy rangą urzędnik Komisji Europejskiej.

Lista członków jury zostanie opublikowana na tej stronie po posiedzeniu jury.

4. Nagrody

Zwycięzca konkursu oraz zdobywcy dwóch kolejnych miejsc otrzymają nagrody o wartości:

• pierwsza nagroda: 6 tys. euro

• druga nagroda: 2,5 tys. euro

• trzecia nagroda: 1,5 tys. euro

Wartość nagrody specjalnej za artykuły na temat rzucania palenia wyniesie 3 tys. euro.

5. Uroczystość wręczenia nagród

Wszyscy laureaci szczebla krajowego z poszczególnych państw zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród oraz specjalne warsztaty dziennikarskie.

Artykuły zwycięzców i laureatów szczebla krajowego zostaną opublikowane w wersji angielskiej na tej stronie internetowej.

6. Oświadczenie o ochronie prywatności

Państwa dane osobowe zostaną zarejestrowane i będą przetwarzane w takim stopniu, w jakim jest to konieczne dla Państwa udziału w konkursie.

Dane te będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Dane te pozostają zarejestrowane i są przechowywane tak długo, jak wymagają tego działania związane z Państwa udziałem w konkursie.

W celu zapewnienia przejrzystości nadesłane przez Państwa zgłoszenia, w tym Państwa imię i nazwisko oraz pozycja zawodowa, zostaną podane do wiadomości publicznej.

– Prawo do sprostowania danych oraz administrator danych osobowych

W przypadku bardziej szczegółowych pytań na temat przetwarzania danych osobowych lub egzekwowania swoich praw (np. dotyczących dostępu do danych, skorygowania danych nieprawidłowych, uzupełnienia niekompletnych lub wyrażenia sprzeciwu co do publikacji Państwa danych w portalu Europa) prosimy o kontakt.

W każdej chwili mogą się Państwo również zwrócić do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: edps@edps.europa.eu.