Naršymo kelias

2012

ES apdovanojimas už žurnalistinį darbą sveikatos srityje

Esate sveikatos klausimais besidomintis žurnalistas?

Taisyklės

1. Dalyviai, straipsniai ir jų pateikimas konkursui
2. Vertinimo kriterijai
3. Vertinimo komisijos ir Europos Komisijos apdovanojimo teikimas
4. Apdovanojimai
5. Apdovanojimo ceremonija
6. Pranešimas apie privatumo apsaugą

Originalus ir teisiškai įpareigojantis yra tekstas anglų kalba.

1. Dalyviai, straipsniai ir jų pateikimas konkursui

1. Konkurso dalyviai turi būti vienos iš 27 ES valstybių narių piliečiai arba nuolatiniai gyventojai ir profesionalūs žurnalistai (autoriai turi būti registruoti žurnalistai arba atsiųsti straipsniai turi būti parašyti žurnalistiniu stiliumi ir buvę paskelbti solidžiuose leidiniuose). Reklaminiai straipsniai arba mokslo darbai nepriimami.

2. Dalyviai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų.

3. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 straipsnius. Straipsniai gali būti pavieniai arba skelbti straipsnių serijoje.

4. Straipsniai turi būti susiję su viena ar keliomis kampanijos „Europa pacientams“ temomis: sveikatos priežiūros paslaugos kitoje valstybėje narėje, retosios ligos, sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai, pacientų sauga, organų donorystė ir transplantacija, vėžys, skiepai (skiepijimas nuo gripo ir vaikų skiepijimas), apdairus antibiotikų vartojimas, psichikos sveikata, Alzheimerio liga ir kitos demencijos atmainosvaistai arba vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikatingumas. Specialus apdovanojimas bus skirtas už geriausią straipsnį apie metimą rūkyti.

5. Kiekvienas straipsnis turi būti pateiktas atskirai, kruopščiai užpildžius elektroninę pateikimo formą.

6. Visi straipsniai turi būti skelbti Europos Sąjungos periodinėje spaudoje arba elektroninėje žiniasklaidoje (leidinyje, kurio išeina ne mažiau kaip 4 numeriai per metus), įskaitant atskirų įmonių, asociacijų, universitetų, fondų ir pan. leidinius. Straipsniai turi būti mokamai arba nemokamai prieinami plačiajai visuomenei. Straipsniai, skelbti tik vidaus informaciniuose leidiniuose (pvz., įmonės arba asociacijos darbuotojams skirtame vidaus laikraštyje ar naujienlaiškyje), nebus priimami.

7. Visi straipsniai turi būti buvę publikuoti nuo 2011 m. liepos 25 d. iki 2012 m. liepos 31 d. Dalyvių gali būti paprašyta pateikti įrodymų, kad straipsnis buvo publikuotas.

8. Straipsniai turi būti parašyti viena iš oficialiųjų ES kalbų.

9. Straipsnis turi būti ne trumpesnis kaip 3 800 ženklų (neskaičiuojant tarpelių), bet ne ilgesnis kaip 20 000 ženklų.

10. Pagrindinė leidinio, kuriame straipsnis buvo paskelbtas, redakcija turi būti įsisteigusi vienoje iš 27 ES valstybių narių. Straipsniu bus atstovaujama tai šaliai, kurioje jis buvo paskelbtas.

11. Priimami ir grupiniai darbai, jeigu pateikimo formoje yra išvardyti visi autorių grupės nariai ir grupę sudaro ne daugiau kaip 5 asmenys.

12. Gavę autoriaus sutikimą straipsnį konkursui gali pateikti ir kiti asmenys, jei laikomasi visų konkurso sąlygų.

13. Straipsniai priimami iki 2012 m. liepos 31 d. (24 val. Vidurio Europos laiku).

14. Pateikdamas straipsnį dalyvis patvirtina, kad susipažino su konkurso taisyklėmis ir jas suprato.

15. Pateikę straipsnį dalyviai gaus automatiškai išsiųstą patvirtinamąjį e. laišką. Tik gavę šį patvirtinimą būsite laikomi konkurso dalyviais. Nebus siunčiami jokie individualūs e. laiškai dėl pateiktų straipsnių tinkamumo.

16. Pateikti straipsniai negrąžinami.

17. Europos Komisija pasilieka teisę atmesti bet kurį pateiktą straipsnį, kuris neatitinka konkurso reikalavimų.

18. Europos Komisija pasilieka teisę konkursui pateiktus straipsnius (kartu su nuotraukomis ir iliustracijomis) panaudoti reklamos ir žiniasklaidos priemonėse bei dauginti juos bet kokia forma reklamuojant šį konkursą ir kampaniją „Europa pacientams“.

19. Valstybių narių nominantų straipsniai bus išversti į anglų kalbą ir paskelbti Europos Komisijos interneto svetainėse kartu su nominantų vardais, nuotraukomis ir gyvenimo aprašymais.

20. Konkurse negali dalyvauti asmenys, dirbantys Europos Komisijai, ES apdovanojimo už žurnalistinį darbą sveikatos srityje konkurso rengėjai ir vertinimo komisijų nariai bei visų šių asmenų šeimų nariai.

21. Visi valstybės narės arba ES lygmens vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai.

2. Vertinimo kriterijai

Vertinimo komisijos nariai straipsnius vertins pagal šiuos kriterijus:

• turinio vertė ir svarba plačiajai visuomenei;

• sugebėjimas patraukti ir išlaikyti skaitytojo dėmesį;

• nepriklausomumas, objektyvumas ir žurnalistinės etikos principų laikymasis;

• originalumas (pvz., temos pasirinkimas, jos nagrinėjimas, autoriaus pozicija ir pan.);

• įsigilinimas į temą, t. y. tiriamasis darbas renkant informaciją, panaudoti ištekliai ir pastangos rengiant straipsnį;

• stilistinė kokybė – kalba, sklandumas ir struktūra;

• straipsnio turinys – jis turi būti susijęs su sveikata arba sveikatos politikos klausimais; jame turi būti aptariama viena ar kelios kampanijos „Europa pacientams“ temos.

3. Vertinimo komisijos ir Europos Komisijos apdovanojimo teikimas

Europos Komisija apdovanojimus skiria remdamasi ES vertinimo komisijos siūlymu ir valstybių narių vertinimo komisijų, turinčių patariamąjį balsą, pirminės atrankos rezultatais.

– Valstybės narės vertinimo komisija

Kiekvienoje ES valstybėje narėje nepriklausoma vertinimo komisija įvertins straipsnius ir išrinks vieną šalies nominantą. Šią komisija sudaro nacionaliniai visuomenės sveikatos klausimų specialistai ir žinomi žurnalistai. Vertinimo komisijai pirmininkaus nuolatinės Europos Komisijos atstovybės vadovas arba jo paskirtas atstovas.

– ES vertinimo komisija

Apdovanojimus ES konkurso nugalėtojui ir dviems prizininkams įteiks Europos Komisija, kuriai patars vertinimo komisija, sudaryta iš ES pareigūnų, Europos visuomenės sveikatos srities specialistų ir žinomų žurnalistų, pirmininkaujama aukšto Europos Komisijos pareigūno.

Vertinimo komisijos narių sąrašas bus paskelbtas šioje svetainėje po komisijos posėdžių.

4. Apdovanojimai

ES konkurso nugalėtojui ir dviems kitiems prizininkams bus įteikti tokie apdovanojimai:

• prizas už pirmąją vietą – 6000 eurų;

• prizas už antrąją vietą – 2500 eurų;

• prizas už trečiąją vietą – 1500 eurų.

Specialus prizas už straipsnį metimo rūkyti tema – 3000 eurų.

5. Apdovanojimo ceremonija

Visi valstybių narių nominantai bus pakviesti į apdovanojimo ceremoniją ir specialų seminarą žurnalistams.

Nugalėtojų ir nominantų straipsniai anglų kalba bus paskelbti šioje interneto svetainėje.

6. Pranešimas apie privatumo apsaugą

Jūsų asmeninius duomenis registruosime ir toliau tvarkysime tiek, kiek jų reikės jūsų dalyvavimo šiame konkurse tikslams.

Jūsų duomenys bus tvarkomi laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Jūsų duomenys registruojami ir saugomi tol, kol tai reikalinga su jūsų dalyvavimu konkurse susijusioms procedūroms.

Siekiant skaidrumo, jūsų straipsniai, vardas, pavardė ir pareigos, kurias einate savo organizacijoje, gali būti skelbiami viešai.

Teisė pataisyti asmens duomenis ir jų kontrolė

Jeigu norėtumėte gauti išsamesnės informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą arba pasinaudoti savo teisėmis (pavyzdžiui, susipažinti su savo duomenimis, pataisyti netikslius arba neišsamius duomenis ar pranešti apie nesutikimą, kad tie duomenys būtų skelbiami portale „Europa“), kreipkitės į mus e. paštu.

Turite teisę bet kuriuo metu kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną adresu edps@edps.europa.eu.