Navigointipolku

2012

EU:n terveysalan journalistikilpailu

Oletko journalisti ja kiinnostunut terveysasioista?

Säännöt

1. Osallistujat, artikkelit ja artikkeleiden ilmoittaminen kilpailuun
2. Arviointiperusteet
3. Palkintolautakunnat ja Euroopan komission rooli
4. Palkinnot
5. Palkintojenjakotilaisuus
6. Tietosuojaperiaatteet

Alkuperäinen englanninkielinen versio on sääntöjen oikeudellisesti sitova versio.

1. Osallistujat, artikkelit ja artikkeleiden ilmoittaminen kilpailuun

1. Kilpailun osallistujien on oltava jonkin EU-maan kansalaisia tai asukkaita ja ammattijournalisteja (tai artikkelin tulee olla julkaistu hyvämaineisessa tiedotusvälineessä ja kirjoitettu journalistisella tyylillä). Kilpailuun ei hyväksytä mainos- ja PR-tekstejä eikä tieteellisiä artikkeleita.

2. Osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita.

3. Kukin osallistuja voi ilmoittaa kilpailuun enintään 2 artikkelia. Kilpailutyö voi olla julkaistu joko itsenäisenä artikkelina tai osana artikkelisarjaa.

4. Artikkelin tulee liittyä yhteen tai useampaan seuraavista EU potilaiden asialla -kampanjan teemoista: rajat ylittävä terveydenhuolto, harvinaiset sairaudet, terveysalan työntekijät, potilasturvallisuus, elinten luovutus ja elinsiirrot, syöpä, rokotukset (influenssarokotukset tai lapsuusiän rokotukset), antibioottien maltillinen käyttö, mielenterveys, Alzheimerin tauti ja muut dementiat, lääkkeet, aktiivisena ja terveenä ikääntyminen. Kilpailussa jaetaan erikoispalkinto parhaalle tupakoinnin lopettamista käsittelevälle artikkelille.

5. Jokainen artikkeli on ilmoitettava kilpailuun erikseen käyttäen online-ilmoittautumislomaketta, jonka kaikki kohdat on täytettävä.

6. Artikkelin tulee olla alun perin julkaistu jossakin EU-maassa joko painetussa aikakausjulkaisussa tai verkkomediassa (vähintään 4 numeroa vuodessa), joka voi olla myös jonkin yrityksen, yhdistyksen, säätiön, korkeakoulun tms. julkaisu. Sen on oltava suuren yleisön saatavilla joko maksutta tai maksua vastaan. Artikkeleita, jotka on julkaistu vain sisäisissä julkaisuissa (esim. yrityksen henkilöstölehdessä tai järjestön jäsenlehdessä), ei hyväksytä kilpailuun.

7. Artikkelin tulee olla julkaistu 25.7.2011 ja 31.7.2012 välisenä aikana. Osallistujalta voidaan pyytää todisteita siitä, että artikkeli on julkaistu.

8. Artikkelin on oltava kirjoitettu jollakin EU:n virallisista kielistä.

9. Artikkelin pituus voi olla vähintään 3 800 merkkiä (ilman välilyöntejä) ja enintään 20 000 merkkiä.

10. Artikkelin julkaisseen julkaisun päätoimipisteen on sijaittava jossakin EU:n 27 jäsenvaltiosta. Artikkeli osallistuu kilpailuun siinä maassa, jossa se on julkaistu.

11. Osallistujaryhmät hyväksytään kilpailuun, jos kaikki ryhmän jäsenet mainitaan ilmoittautumislomakkeessa ja ryhmässä on enintään 5 henkilöä.

12. Artikkelin voi ilmoittaa kilpailuun myös muu henkilö kuin artikkelin tekijä, jos tekijä on antanut suostumuksensa ja kaikkia kilpailun sääntöjä noudatetaan.

13. Kilpailutyöt on jätettävä viimeistään 31.7.2012 klo 24.00 (Keski-Euroopan aikaa).

14. Kun osallistuja ilmoittaa artikkelin kilpailuun, hän samalla vahvistaa lukeneensa kilpailusäännöt ja ymmärtävänsä ne.

15. Artikkelin ilmoittaneille lähetetään automaattinen vahvistus sähköpostitse. Vain vahvistuksen saaneet katsotaan kilpailun osallistujiksi. Kilpailuun ilmoitetun artikkelin hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei lähetetä erikseen muuta vahvistusviestiä.

16. Kilpailuun lähetettyjä artikkeleita ei palauteta.

17. Euroopan komissio varaa itselleen oikeuden hylätä sellaiset kilpailutyöt, jotka eivät täytä kilpailuvaatimuksia.

18. Euroopan komissio varaa itselleen oikeuden käyttää kilpailuun lähetettyjä artikkeleita (valokuvat ja piirrokset mukaan luettuina) PR-aineistoissaan ja mediassa sekä tuottaa artikkeleista erilaisia jäljennöksiä journalistikilpailun ja EU potilaiden asialla -kampanjan markkinointia varten.

19. Eri maiden palkintolautakuntien valitsemien kansallisten ehdokkaiden artikkelit käännetään englanniksi ja julkaistaan Euroopan komission verkkosivuilla. Kunkin artikkelin yhteydessä julkaistaan ehdokkaan nimi, kuva ja ansioluettelo.

20. Kilpailuun eivät voi osallistua Euroopan komission työntekijät tai EU:n terveysalan journalistikilpailun järjestäjät ja palkintolautakuntien jäsenet eivätkä heidän perheenjäsenensä.

21. Kansallisen ja EU-tason palkintolautakuntien kaikki päätökset ovat lopullisia.

2. Arviointiperusteet

Palkintolautakunnan jäsenet arvioivat artikkeleita seuraavilla perusteilla:

• sisällön uutisarvo ja merkitys suurelle yleisölle

• lukijan kiinnostuksen herättäminen ja ylläpitäminen

• riippumattomuus, objektiivisuus ja journalistien eettisten periaatteiden noudattaminen

• omaperäisyys (esim. aiheen valinta ja käsittelytapa, näkökulma)

• taustatyö: tietojen hankkimiseen tarvittu tutkimustyö ja artikkelin laatimiseen vaadittu työ ja resurssit

• kirjallisen ilmaisun laatu – tekstin kieliasu, luettavuus ja rakenne

• sisältö: artikkeli liittyy terveysasioihin tai -politiikkaan ja käsittelee yhtä tai useampaa "EU potilaiden asialla" -kampanjan teemoista.

3. Palkintolautakunnat ja Euroopan komission rooli

Euroopan komissio jakaa palkinnot EU-palkintolautakunnan ehdotuksen perusteella. Esivalinnan tekevät kansalliset palkintolautakunnat, joilla on neuvoa-antava tehtävä.

– Kansallinen palkintolautakunta

Kussakin EU:n jäsenmaassa kilpailutyöt arvioi riippumaton palkintolautakunta, joka valitsee yhden kansallisen palkintoehdokkaan. Lautakunta koostuu kansanterveysalan kansallisista asiantuntijoista ja tunnetuista journalisteista. Sen puheenjohtajana toimii Euroopan komission pysyvän edustuston päällikkö tai hänen edustajansa.

– EU-palkintolautakunta

EU:n tason kilpailun palkinnot jakaa Euroopan komissio EU-palkintolautakunnan ehdotuksen perusteella. Palkintolautakuntaan kuuluu EU-virkamiehiä, EU:n kansanterveysalan asiantuntijoita ja tunnettuja journalisteja. Sen puheenjohtajana toimii komission ylempi virkamies.

Luettelo palkintolautakuntien jäsenistä on saatavilla tällä verkkosivustolla palkintolautakuntien kokoonnuttua.

4. Palkinnot

EU-tason kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:

• Ensimmäinen palkinto 6 000 euroa

• Toinen palkinto 2 500 euroa

• Kolmas palkinto 1 500 euroa

Parhaalle tupakoinnin lopettamista käsittelevälle artikkelille annetaan 3 000 euron erikoispalkinto.

5. Palkintojenjakotilaisuus

Eri maiden palkintolautakuntien valitsemat ehdokkaat kutsutaan palkintojenjakotilaisuuteen ja sen yhteydessä järjestettävään journalismiaiheiseen seminaariin.

Palkinnonsaajien ja eri maiden ehdokkaiden työt julkaistaan englanniksi tällä verkkosivustolla.

6. Tietosuojaperiaatteet

Osallistujien henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään vain niiltä osin kuin niitä tarvitaan kilpailuun osallistumisen seurantaa varten.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EY) N:o 45/2001, jossa säädetään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Tiedot tallennetaan ja niitä säilytetään niin kauan kuin kilpailuun osallistumiseen liittyviä seurantatoimia tarvitaan.

Avoimuuden varmistamiseksi kilpailutyöt sekä osallistujan nimi ja asema hänen omassa organisaatiossaan voidaan julkaista.

Oikeus oikaisuihin ja henkilötietojen valvonta:

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, esim. muokata tai oikaista virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja tai kieltää tietojen julkaisemisen EUROPA-sivustolla, lähetä sähköpostia kilpailun järjestäjille.

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojavaltuutettuun (sähköpostiosoite: edps@edps.europa.eu).