Sti

2012

EU's sundhedspris for journalister

Er du journalist, og skriver du om sundhed?

Regler

1. Deltagere, artikler og indsendelse
2. Bedømmelseskriterier
3. Juryer og Europa-Kommissionens tildeling af prisen
4. Præmier
5. Prisoverrækkelse
6. Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Den engelske originaludgave er juridisk bindende.

1. Deltagere, artikler og indsendelse

1. Deltagerne skal være statsborgere eller bosiddende i et af de 27 EU-lande og være professionelle journalister (enten skal man være registreret som journalist, eller artiklerne skal være offentliggjort i et anerkendt medie og været skrevet i journalistisk stil). Reklameartiker og akademiske afhandlinger kan ikke godkendes.

2. Deltagerne skal være fyldt 18 år.

3. Hver deltager kan indsende op til 2 artikler. Artiklerne kan være offentliggjort enkeltvis eller som led i en artikelserie.

4. Artiklerne skal berøre et eller flere af de emner, der falder ind under kampagnen Et EU for patienterne: grænseoverskridende sundhedspleje, sjældne sygdomme, sundhedspersonale, patientsikkerhed, organdonation og -transplantation, kræft, influenzavaccine og vaccinering af børn, fornuftig brug af antibiotika, mental sundhed, børnevaccinationAlzheimer og andre demenssygdomme, lægemidler eller sund og aktiv aldring. Der uddeles også en særpris for den bedste artikel om at holde op med at ryge.

5. Hver artikel skal indsendes særskilt på en udfyldt onlineformular.

6. Alle artikler skal være offentliggjort inden for Den Europæiske Union på tryk eller online (i publikationer, der udkommer mindst fire gange om året), f.eks. i publikationer fra private virksomheder, sammenslutninger, højere læreanstalter eller fonde m.v. Artiklerne skal være tilgængelige for offentligheden mod betaling eller gratis, dvs. at artikler, der kun er offentliggjort i interne nyhedsbreve (f.eks. en virksomheds eller en forenings interne personaleblade), ikke kan komme i betragtning.

7. Hver artikel skal være offentliggjort mellem den 25. juli 2011 og den 31. juli 2012. Deltagerne kan blive bedt om at dokumentere, at artiklen har været offentliggjort.

8. Artiklerne skal være skrevet på et af de officielle EU-sprog.

9. Artiklerne skal være på mindst 3 800 anslag (uden mellemrum) og må ikke være længere end 20 000 anslag.

10. Chefredaktionen for den publikation, artiklen først er offentliggjort i, skal ligge i et af de 27 EU-lande. Artiklen konkurrerer for det land, den er offentliggjort i.

11. Gruppebidrag accepteres, hvis alle gruppens medlemmer er anført på formularen, og gruppen højst er på fem personer.

12. Andre end forfatteren kan indsende en artikel med forfatterens samtykke, hvis alle reglerne for konkurrencen bliver overholdt.

13. Indsendelsesfrist er den 31. juli 2012 (middag).

14. Ved at indsende en artikel anerkender deltagerne, at de har læst og forstået reglerne for konkurrencen.

15. Når artiklen er indsendt, bekræftes modtagelsen automatisk pr. e-mail. Man betragtes først som deltager, når modtagelsen er bekræftet. Man får ingen individuel e-mail-bekræftelse af, at de indsendte artikler er godkendt.

16. Indsendte artikler returneres ikke.

17. Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til at afvise bidrag, der ikke opfylder vilkårene for konkurrencen.

18. Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til at anvende indsendte artikler (inkl. billeder og illustrationer) til præsentationsmateriale og i medierne, og artiklerne kan gengives i alle former for at gøre opmærksom på prisen og som led i kampagnen "Et EU for patienterne".

19. De nationale kandidaters artikler oversættes til engelsk og offentliggøres på Europa-Kommissionens websted sammen med kandidaternes navn, foto og CV.

20. Personer, der arbejder for Europa-Kommissionen, arrangørerne af EU's sundhedspris for journalister og juryerne, samt deres familiemedlemmer kan ikke deltage i konkurrencen.

21. Juryens afgørelser er endelige, både nationalt og på EU-plan.

2. Bedømmelseskriterier

Juryen vurderer artiklerne ud fra følgende bedømmelseskriterier:

• Nyhedsværdi og indholdets relevans for offentligheden

• Evne til at fange læserens interesse og holde den fanget

• Uafhængighed, objektivitet og respekt for presseetikken

• Originalitet (f.eks. emnevalg, behandling af emnet eller synsvinkel)

• Opsøgende dybde: research i forbindelse med informationsindsamling, anvendte ressourcer og indsats ved udarbejdelse af artiklen

• Stilistisk kvalitet – sprog, læsbarhed og struktur

• Artiklens indhold: den skal handle om sundheds- eller sundhedspolitiske spørgsmål og skal behandle et eller flere af de emner, der falder ind under kampagnen Et EU for patienterne:

3. Juryer og Europa-Kommissionens tildeling af prisen

EU-juryen indstiller en prisvinder blandt de navne, som de rådgivende nationale juryer har udvalgt på forhånd. Prisen tildeles af Kommissionen.

– Den nationale jury

I hvert EU-land vurderer en uafhængig jury de indsendte artikler og vælger en national kandidat. Juryen består af nationale eksperter i folkesundhed og kendte journalister. Formanden for juryen er en tjenestemand fra Europa-Kommissionens repræsentationskontor eller dennes stedfortræder.

– EU-juryen

Prisen til vinderen samt anden- og tredjepladsen tildeles af Europa-Kommissionen, der rådgives af en jury bestående af EU-tjenestemænd, eksperter inden for folkesundhed på EU-plan og kendte journalister. Formanden for juryen er en højtstående tjenestemand fra Europa-Kommissionen.

Jurymedlemmernes navne kan ses her på webstedet, når jurymøderne har fundet sted.

4. Præmier

Vinderen af EU-konkurrencen samt anden- og tredjepladsen modtager præmier til en værdi af:

• førstepræmie: 6 000 euro

• andenpræmie: 2 500 euro

• tredjepræmie: 1 500 euro

Særprisen for artikler om rygestop udgør 3 000 euro.

5. Prisoverrækkelse

Alle nationale kandidater inviteres til prisoverrækkelsen og et seminar, der er målrettet til journalister.

Pristagernes og de nationale kandidaters artikler offentliggøres på engelsk her på webstedet.

6. Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Dine personoplysninger registreres og behandles i det omfang, de skal bruges til din videre deltagelse i konkurrencen.

Dine oplysninger behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Dine oplysninger registreres og gemmes, så længe det er nødvendigt for din deltagelse i konkurrencen.

Af hensyn til åbenheden vil bidragene, herunder dit navn og din stilling, blive offentliggjort.

Ret til berigtigelse og kontrol af personoplysninger:

Hvis du vil vide mere om, hvordan dine personoplysninger behandles, eller hvis du vil udøve dine rettigheder (f.eks. se eller ændre forkerte eller ufuldstændige oplysninger eller gøre indsigelse mod offentliggørelse af dine oplysninger på webstedet), kan du kontakte os.

Du kan til enhver tid klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse på edps@edps.europa.eu.