Cesta

2012

Novinářská cena EU v oblasti zdraví

Pracujete jako novinář nebo novinářka a zabýváte se problematikou zdravotnictví?

Pravidla

1. Účastníci, články a přihlášky
2. Kritéria posuzování
3. Poroty a ocenění Evropskou komisí
4. Ceny
5. Slavnostní předání cen
6. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Původním a právně závazným zněním textu je anglická verze.

1. Účastníci, články a přihlášky

1. Soutěže se mohou zúčastnit profesionální novináři (tj. registrováni novináři nebo autoři, jejichž článek je napsán žurnalistickým stylem a byl zveřejněn v renomovaném sdělovacím prostředku), kteří jsou občany jednoho z 27 členských států Unie nebo mají na jeho území trvalý pobyt. Propagační články nebo odborná pojednání nebudou brány v úvahu.

2. Minimální věk pro účast v soutěži je 18 let.

3. Každý účastník soutěže může zaslat maximálně 2 články. Může se jednat o samostatné články nebo o sérii článků k tématu.

4. Články se musí týkat jednoho nebo více témat kampaně Evropa pro pacienty: přeshraniční zdravotní péče, vzácné nemoci, pracovníci ve zdravotnictví, bezpečnost pacientů, dárcovství a transplantace orgánů, rakovina, očkování (očkování proti chřipce a očkování dětí), obezřetné používání antibiotik, duševní zdraví, Alzheimerova choroba a jiné formy demenceléčiva nebo aktivní a zdravé stárnutí. Zvláštní ocenění získá nejlepší článek na téma „Jak přestat kouřit Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) “.

5. Všechny články musí být zaslány jednotlivě spolu s přihláškou vyplněnou online.

6. Podmínkou je, aby byl článek původně zveřejněn v Evropské unii v tištěném či internetovém periodiku (nejméně 4 čísla ročně) nebo v rámci publikací firem, sdružení, univerzit, nadací apod. Kromě toho musí být běžně dostupný veřejnosti (zdarma, nebo za poplatek). Články uveřejněné v interních zpravodajích (např. firemní zpravodaj pro zaměstnance) nejsou přípustné.

7. Článek musel být zveřejněn v období od 25. července 2011 do 31. července 2012. Účastníci soutěže mohou být požádáni o důkaz, že jejich článek byl skutečně zveřejněn.

8. Článek musí být napsán v jednom z úředních jazyků EU.

9. Jeho délka musí být alespoň 3 800 znaků (bez mezer), ale nesmí přesáhnout 20 000 znaků.

10. Hlavní redakce příslušné publikace, kde byl článek uveřejněn, se musí nacházet na území jednoho z 27 členských států EU. Článek bude soutěžit za zemi, ve které byl zveřejněn.

11. Lze podávat i týmové přihlášky za předpokladu, že na přihlášce budou uvedeni všichni členové týmu a jejich počet nepřesáhne 5 osob.

12. Se souhlasem autora může článek zaslat i jiná osoba, pokud jsou všechny ostatní podmínky soutěže splněny.

13. Termín podávání přihlášek je 31. července 2012 (do 24.00 SEČ).

14. Zasláním článku účastník soutěže stvrzuje, že si přečetl pravidla soutěže, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

15. Po odeslání článku obdrží účastníci e-mailem automatickou zprávu o jeho obdržení. Pouze po získání tohoto potvrzení budete považováni za účastníka soutěže. Žádné individuální e-maily potvrzující způsobilost předložených článků nebudou zasílány.

16. Zaslané články se nevracejí.

17. Evropská komise si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli přihlášku, která nevyhovuje pravidlům soutěže.

18. Evropská komise si vyhrazuje právo použít články zaslané do soutěže (včetně fotografií a ilustrací) v propagačních materiálech a médiích a také je v jakékoli formě reprodukovat za účelem propagace této novinářské ceny a kampaně „Evropa pro pacienty“.

19. Články kandidátů z jednotlivých zemí budou přeloženy do angličtiny a uveřejněny na internetových stránkách Evropské komise spolu se jménem, fotografií a životopisem kandidátů.

20. Soutěže se nesmí účastnit pracovníci Evropské komise, organizátoři soutěže, členové poroty Novinářské ceny EU v oblasti zdraví ani jejich rodinní příslušníci.

21. Rozhodnutí poroty, ať už národní nebo evropské, jsou konečná.

2. Kritéria posuzování

Členové poroty ohodnotí články na základě následujících kritérií:

• novinářská hodnota článku a relevantnost informací v něm obsažených pro veřejnost

• schopnost zaujmout a udržet zájem čtenáře

• nezávislost, objektivita a respektování novinářské etiky

• originalita (např. výběr tématu, jeho zpracování, stanovisko k tématu apod.)

• hloubka zpracování tématu: rozsah rešerše, využití zdrojů a úsilí vyvinuté při přípravě článku

• kvalita písemného projevu: použitý jazyk, čtivost a struktura textu

• obsah článku: Článek se musí týkat zdraví nebo politiky v této oblasti a musí se zabývat jedním či více tématy kampaně „Evropa pro pacienty“.

3. Poroty a ocenění Evropskou komisí

Evropská komise udělí ceny na základě návrhu evropské poroty a předběžného výběru národních porot, které mají poradní roli.

– Národní porota

V každém členském státě Unie ohodnotí články nezávislá porota a vybere jednoho kandidáta. Porota se skládá z odborníků na otázky zdravotnictví a renomovaných novinářů. Předsedou poroty bude vedoucí stalého zastoupení Evropské komise nebo jeho/její zástupce.

– Evropská porota

Cena za první, druhé a třetí místo v soutěži bude udělena Komisí na základě doporučení poroty skládající se z úředníků evropských institucí, odborníků na oblast evropského veřejného zdraví a renomovaných novinářů, které bude předsedat vysoký úředník Evropské komise.

Seznam členů poroty bude na těchto stránkách k dispozici po jejím zasedání.

4. Ceny

Vítěz celoevropské soutěže a autoři dalších dvou příspěvků, které se umístily za ním, obdrží tyto ceny:

• 1. místo – 6 000 eur

• 2. místo – 2 500 eur

• 3. místo – 1 500 eur

Zvláštní ocenění článku na téma „Jak přestat kouřit“ činí 3 000 eur.

5. Slavnostní předání cen

Všichni kandidáti z jednotlivých zemí budou pozváni na slavnostní předávání cen a na seminář pro novináře.

Článek vítěze, držitelů druhého a třetího místa i články kandidátů z jednotlivých zemí budou zveřejněny v angličtině na těchto internetových stránkách.

6. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme registrovat a zpracovávat pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro vaši další účast v soutěži.

Tyto údaje budou zpracovány v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Údaje budou zaregistrovány a uchovány po dobu nezbytnou v souvislosti s vaší účastí v soutěži.

Váš příspěvek (včetně vašeho jména a pozice ve vaší organizaci) může být z důvodu transparentnosti představen veřejnosti.

Právo na opravu a osoba odpovědná za kontrolu osobních údajů:

Požadujete-li ohledně zpracování svých osobních údajů nebo výkonu svých práv (např. přístup a oprava nepřesných či neúplných údajů nebo nesouhlas se zveřejněním vašich údajů na portálu Europa) další informace, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Rovněž máte právo se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů: edps@edps.europa.eu.