Навигационна пътека

2012

Награда на ЕС за здравна журналистика

Вие сте журналист, интересуващ се от здравни въпроси?

Правила

1. Участници, статии и изпращане
2. Критерии за оценяване
3. Журита и награда от Европейската комисия
4. Награди
5. Церемония по награждаването
6. Декларация за поверителност

Оригинална и правно задължителна е версията на английски език.

1. Участници, статии и изпращане

1. Участниците в конкурса трябва да бъдат граждани или постоянно пребиваващи в една от 27-те страни от ЕС и професионални журналисти (авторите трябва да са акредитирани журналисти или статиите трябва да са публикувани в уважавано печатно издание в журналистически стил). Рекламни или академични текстове не се приемат.

2. Участниците трябва да са на 18 или повече години.

3. Всеки участник може да изпрати максимум 2 статии. Статиите може да са публикувани отделно или като част от поредица.

4. Статиите трябва да се отнасят до един или няколко въпроса, обхванати от кампанията „Европа за пациентите“трансгранично здравеопазване, редки болести, здравни работници, безопасност на пациентите, донорство и трансплантация на органи, ракови заболявания, ваксинация (ваксинация против грип и детска ваксинация), внимателна употреба на антибиотици, психично здраве, болест на Алцхаймер и други деменциифармацевтични средства или активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве. Специална награда ще бъде връчена за най-добра статия на тема „спиране на тютюнопушенето“.

5. Всяка статия трябва да бъде изпратена отделно, като се използва изцяло попълнен онлайн формуляр за изпращане.

6. Всички статии трябва да са публикувани първоначално в рамките на Европейския съюз в периодична печатна или интернет медия (поне 4 броя на година), включително в издания на отделни дружества, асоциации, университети, фондации и др. Те трябва да са достъпни за широката публика - срещу заплащане или безплатно. Статии, публикувани само във вътрешни бюлетини (например вътрешен бюлетин за персонала на дадено дружество или асоциация) не могат да участват.

7. Всички статии трябва да са били публикувани между 25 юли 2011 г. и 31 юли 2012 г. Участниците могат да бъдат помолени да представят доказателство, че статията е била публикувана.

8. Статиите трябва да са написани на един от официалните езици на ЕС.

9. Статиите трябва да са с дължина поне 3800 знака (без интервали), но не повече от 20 000 знака.

10. Главната редакция на изданието, в което е публикувана статията, трябва да се намира в една от 27-те държави от ЕС. Статията участва в конкурса от името на страната, в която е публикувана.

11. Статии, написани от екип, ще бъдат приемани, ако всички участници в написването им са изброени във формуляра и ако екипът не се състои от повече от 5 души.

12. Статия може да бъдат изпратена от лице, различно от автора, само с негово съгласие и при спазване на всички други условия на конкурса.

13. Крайният срок за изпращане на статии е 24.00 ч. централноевропейско време на 31 юли 2012 г..

14. С изпращането на статия участникът потвърждава, че е прочел и разбрал правилата на конкурса.

15. След изпращането на статия участниците получават автоматично потвърждение по електронната поща. Ще бъдете считани за участник едва след получаването на това потвърждение. Няма да бъдат изпращани отделни електронни потвърждения на това дали изпратените статии отговарят на условията.

16. Изпратените статии не се връщат.

17. Европейската комисия си запазва правото да отхвърли всяка статия, която не отговаря на изискванията на конкурса.

18. Европейската комисия си запазва правото да използва участвалите в конкурса статии (включително снимки и илюстрации) в рекламни материали и в медиите, както и правото да ги възпроизвежда под каквато и да е форма с цел популяризиране на наградата и на кампанията „Европа за пациентите“.

19. Статиите на националните финалисти ще бъдат преведени на английски и публикувани на уебсайтовете на Европейската комисия заедно с имената, снимките и автобиографиите им.

20. Всички лица, работещи за Европейската комисия, организаторите или журитата на наградата на ЕС за здравна журналистика, както и членовете на техните семейства, нямат право да участват в конкурса.

21. Всички решения на журито – на национално равнище или на равнище ЕС – са окончателни.

2. Критерии за оценяване

Членовете на журито ще оценяват статиите въз основа на следните критерии:

• Новинарска стойност и значимост на нейното съдържание за широката публика

• Умение да се привлече и задържи вниманието на читателя

• Независимост, обективност и съблюдаване на журналистическата етика

• Оригиналност (например избор на тема, разработване на темата, гледна точка...)

• Дълбочина на изследването – извършени проучвания за събиране на информацията, използвани ресурси и усилия при подготовката на статията

• Качество на писане – език, четимост и структура

• Съдържание на статията – статиите трябва да се отнасят до здравето или здравната политика и да разглеждат един или няколко въпроса, обхванати от кампанията „Европа за пациентите“.

3. Журита и награда от Европейската комисия

Европейската комисия връчва наградите въз основа на предложение от жури на ЕС и на предварителен подбор, извършен от национални журита, които имат консултативна роля.

– Национално жури

Във всяка страна от ЕС независимо жури оценява статиите и избира един национален финалист. Това жури е съставено от национални експерти по въпроси на общественото здраве и известни журналисти. Председател на журито е ръководителят на Постоянното представителство на Европейската комисия или негов делегат.

– Жури на ЕС

Наградата за победителя и двамата подгласници се присъжда от Комисията по съвет на жури, съставено от служители на ЕС, експерти в областта на общественото здравеопазване в Европа и известни журналисти. Председател на журито е високопоставен представител на Европейската комисия.

Списъкът с членовете на журито се публикува на този уебсайт след заседанията на журито.

4. Награди

Победителят в европейския конкурс и двамата подгласници получават награди на стойност съответно:

• Първа награда – 6 000 евро

• Втора награда – 2 500 евро

• Трета награда – 1 500 евро

Специалната награда за статии на тема „спиране на тютюнопушенето“ е на стойност 3 000 евро.

5. Церемония по награждаването

Всички национални финалисти ще бъдат поканени на церемония по награждаване и семинар, насочен към журналистическите интереси.

Статиите на победителите и финалистите ще бъдат публикувани на английски на този уебсайт.

6. Декларация за поверителност

Ще запишем и ще обработим личните ви данни, доколкото те са необходими за последващи действия във връзка с вашето участие в този конкурс.

Тези данни ще се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Вашите данни се записват и съхраняват, докато са необходими последващи действия в контекста на вашето участие.

За целите на прозрачността материалите, включително вашето име и длъжност във вашата организация, ще бъдат достъпни за обществеността.

Право на коригиране и контролиращ орган в областта на личните данни:

Ако се нуждаете от допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни и относно вашите права (например достъп или коригиране на неточни или непълни данни или възражение срещу публикуването на вашите данни на Europa), моля свържете се с нас.

Имате право да се обърнете за помощ по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните на адрес edps@edps.europa.eu .