Detalj anmälan

Utkast till kungligt dekret om ursprungsmärkning av mjölk som används som råvara vid märkning av mjölk och mjölkprodukter

Anmälningsnummer: 2017/421/E (Spanien)
Inkommet datum: 05/09/2017
Slut på frysning: 07/12/2017

Översändande av kommentarer av: Kommissionen,Sverige,Österrike
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2017) 02348
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2017/0421/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201702348.SV)

1. Strukturerad informationsrad
MSG 002 IND 2017 0421 E SV 05-09-2017 E NOTIF


2. Medlemsstat
E


3. Ansvarig enhet
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación


3. Ursprunglig enhet
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Dirección General de la Industria Alimentaria
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Pº Infanta Isabel, 1
28071 Madrid


4. Anmälningsnummer
2017/0421/E - C00A


5. Titel
Utkast till kungligt dekret om ursprungsmärkning av mjölk som används som råvara vid märkning av mjölk och mjölkprodukter


6. Berörda produkter
Mjölk och mjölkprodukter (livsmedelsinformation)


7. Information om anmälan avser en annan rättsakt
– Utkastet har inledningsvis anmälts till kommissionen och medlemsstaterna genom det förfarande som fastställs i artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (nedan kallad ”förordning (EU) nr 1169/2011”).
Under en första bedömning av utkastet noterade kommissionen att artikel 5 i det anmälda utkastet innehåller kompletterande frivillig information med hjälp av vilken livsmedelsföretagare kan komplettera det obligatoriska märkningskrav som föreskrivs i det anmälda utkastet. Av detta skäl uppmanar kommissionen de spanska myndigheterna att anmäla utkastet genom det förfarande som fastställs i direktiv (EU) 2015/1535.


8. Huvudinnehåll
Det huvudsakliga syftet med denna standard är att reglera den obligatoriska ursprungsmärkningen av mjölk som används som råvara vid märkning av mjölk och mjölkprodukter som tillverkas i Spanien och som marknadsförs på spanskt territorium. I enlighet med artikel 39 i förordning (EU) nr 1169/2011 har utkastet följt anmälningsförfarandet i artikel 45 i samma förordning.

Artikel 5 innehåller dessutom bestämmelser avseende kompletterande frivillig information, i synnerhet rörande platsen för territoriellt eller regionalt ursprung som kommer att komplettera de obligatoriska uppgifterna om ursprung som föreskrivs i artikel 3 och de krav som denna frivilliga information måste uppfylla. Detta har lett till att utkastet anmäls enligt direktiv (EU) 2015/1535, i enlighet med Europeiska kommissionens begäran.


9. Kort beskrivning av grunderna
I kapitel V i förordning (EU) nr 1169/2011 anges de allmänna krav som är tillämpliga på frivillig livsmedelsinformation.
Bestämmelserna rörande ”kompletterande frivillig information” i artikel 5 i det anmälda utkastet speglar behovet av att införa en rad särskilda krav för den frivilliga märkningen av namnet på en region eller ett territorium för att i den mån det är möjligt undvika att denna information förvirrar konsumenterna.
I detta avseende, oavsett om kapitel V i förordning (EU) nr 1169/2011 efterlevs, anges i utkastet följande krav för frivillig information beträffande namnet på regionen eller territoriet:
– Mjölken kommer uteslutande från regionen eller territoriet.
– Regionen eller territoriet hör otvetydigt till mjölkens angivna ursprungsland i enlighet med artikel 3.
– Den har inte samma namn som ett som skyddas enligt förordning (EU) nr 1151/2012 för samma produkttyp.


10. Referensdokument – grundtexter
Det finns inga grundtexter.


11. Anspråk på brådskande förfarande
Nej


12. Skäl för brådskande förfarande
-


13. Sekretess
Nej


14. Skattemässiga åtgärder
Nej


15. Konsekvensstudier
-


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

Nej – utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

Nej – utkastet är varken en sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Tris-webbplatsen gör det lätt för dig eller din organisation att lämna dina eller era synpunkter om en viss anmälan.
Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


en
  Eucolait - European Association of Dairy Trade on 04-10-2017
Klicka för att visa mer

Eucolait opposition to Spanish draft decree on the mandatory origin labelling of milk used as a raw material in milk and milk products

Eucolait wishes to express its opposition to the measure 2017/421/E notified through TRIS.

The reasoning provided for the introduction of rules on mandatory origin labelling is stated as being that the majority of Spanish consumers have an interest in receiving this information. This does not sufficiently justify the introduction of these rules, in accordance with Article 39(2) of the Food Information to Consumers regulation, which requires a ‘proven link between certain qualities of the food and its origin or provenance’ in order for national mandatory origin labelling schemes to be introduced.  

This measure is particularly burdensome for dairies located in border regions – the collection of milk is often greatly integrated on national frontiers between Member States, meaning that milk from more than one Member State is often processed in the same facility. In addition, even though products from other Member States are excluded by virtue of the mutual recognition clause, they will de facto be discriminated against as the main purpose of the measure is to incite consumers to purchase Spanish products instead of similar products from other Member States. It is therefore clearly violating the principle of free movement of goods, just like all the other national mandatory origin labelling initiatives introduced by various Member States over the past 18 months. We also have serious doubts about the compatibility of this draft decree with the EU's and Spain's international trade commitments, in particular the WTO TBT agreement. 

We strongly believe the believe the Commission should bring this disintegration of the single market to an end and hope this draft decree will be blocked.