Detalj anmälan

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:XX) om kontrollbesiktning

Anmälningsnummer: 2016/689/S (Sverige)
Inkommet datum: 27/12/2016
Slut på frysning: 28/03/2017

de en fr sv
de en fr sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 001

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2016) 03967
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2016/0689/S - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603967.SV)

1. Strukturerad informationsrad
MSG 001 IND 2016 0689 S SV 27-12-2016 S NOTIF


2. Medlemsstat
S


3. Ansvarig enhet
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00 Fax: 08-30 67 59
E-post: 9834@kommers.se


3. Ursprunglig enhet
Transportstyrelsen


4. Anmälningsnummer
2016/0689/S - T40T


5. Titel
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:XX) om kontrollbesiktning


6. Berörda produkter
Alla fordon som är besiktningspliktiga


7. Information om anmälan avser en annan rättsakt
- Direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet


8. Huvudinnehåll
Författningarna innehåller föreskrifter om periodisk kontrollbesiktning av fordon. Vad gäller den nya författningen så handlar det i huvudsak om implementering av direktiv 2014/45/EU i redan befintliga föreskrifter om periodisk kontrollbesiktning. Sverige har sedan tidigare implementerat regler för periodisk fordonskontroll, för alla typer av fordon. Eftersom direktivet reglerar en miniminivå innebär det att Sverige redan innan införandet av direktivet haft en reglering som går utöver vad direktivet reglerar.


9. Kort beskrivning av grunderna
Implementering av minimidirektiv – att implementera direktiv 2014/45/EU i redan befintliga svenska bestämmelser


10. Referensdokument – grundtexter
Inga grundläggande texter finns


11. Anspråk på brådskande förfarande
Nej


12. Skäl för brådskande förfarande
-


13. Sekretess
Nej


14. Skattemässiga åtgärder
Nej


15. Konsekvensstudier
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

NEJ - Projektet har ingen nämnvärd inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej - Förslaget är inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Tris-webbplatsen gör det lätt för dig eller din organisation att lämna dina eller era synpunkter om en viss anmälan.
Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan