Detalj anmälan

Förslag till förordning om redovisningscentraler för taxitrafik

Anmälningsnummer: 2015/256/S (Sverige)
Inkommet datum: 19/05/2015
Slut på frysning: 20/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 001

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2015) 01448
Direktiv 98/34/EG
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificacão - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2015/0256/S - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501448.SV)

1. Strukturerad informationsrad
MSG 001 IND 2015 0256 S SV 19-05-2015 S NOTIF


2. Medlemsstat
S


3. Ansvarig enhet
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Ursprunglig enhet
Utrikesdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 10 00


4. Anmälningsnummer
2015/0256/S - T40T


5. Titel
Förslag till förordning om redovisningscentraler för taxitrafik


6. Berörda produkter
Taxameteruppgifter i redovisningscentraler


7. Information om anmälan avser en annan rättsakt
-


8. Huvudinnehåll
Enligt den nya regleringen ska innehavare av taxitrafiktillstånd från och med att ett fordon anmälts för taxitrafik vara skyldiga att överföra taxameteruppgifter till s.k. redovisningscentraler. Skyldigheten avser samtliga taxameterutrustningar som är eller har varit installerade i de fordon som anmälts för taxitrafik i tillståndshavarens verksamhet. Redovisningscentralerna ska i sin tur vara skyldiga att lagra uppgifterna i sju år och på begäran lämna ut dem till det svenska Skatteverket för att där kunna användas i skattekontrollssyfte.

De krav i den nya regleringen som omfattas av direktiv 98/34/EG kommer med ett undantag att finnas i myndighetsföreskrifter och är alltså inte föremål för denna anmälan. Undantaget finns i 6 § i den nu anmälda förordningen om redovisningscentraler. Kravet avser att den tekniska utrustning som ska användas i redovisningscentralens verksamhet ska vara certifierad på grundval av regler om teknisk utrustning som finns de nyss berörda myndighetsföreskrifterna.

En klausul om ömsesidigt erkännande finns i 6 § i den nu anmälda förordningen.


9. Kort beskrivning av grunderna
Riksdagen har antagit lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik. Lagen utfärdades den 10 juli 2014 och träder i kraft den 1 januari 2016. I anslutning till lagen avser regeringen att anta en förordning om redovisningscentraler för taxitrafik som kommer att innehålla en teknisk standard eller föreskrift. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument är inte tillämpligt eftersom reglerna inte gäller taxametrar utan utrustning i redovisningscentralen och frågan är inte heller på annat sätt harmoniserad.

Föreskrifterna syftar till att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet. Detta genom att göra det möjligt för Skatteverket att ta del av olika uppgifter från taxametern om omsättning m.m. som kan jämföras med i skattesammanhang uppgivna intäktsredovisningar. Det är viktigt att redovisningscentraler bedrivs på ett seriöst sätt. Som ett led i en strävan att åstadkomma detta finns det skäl att ställa vissa krav på den tekniska utrustning som ska användas av redovisningscentralerna.


10. Referensdokument – grundtexter
Hänvisningar i de grundläggande texterna: Lag om redovisningscentraler för taxitrafik (2014:1020)
Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister


11. Anspråk på brådskande förfarande
Nej


12. Skäl för brådskande förfarande
-


13. Sekretess
Nej


14. Skattemässiga åtgärder
Nej


15. Konsekvensstudier
-


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

NEJ - Projektet har ingen nämnvärd inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej - Förslaget är inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
e-post: dir83-189-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Tris-webbplatsen gör det lätt för dig eller din organisation att lämna dina eller era synpunkter om en viss anmälan.
Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan