Detalj anmälan

Alkohollag (Övergripande reform av alkohollagen)

Anmälningsnummer: 2016/653/FIN (Finland)
Inkommet datum: 14/12/2016
Slut på frysning: 15/03/2017 ( 15/06/2017)

Översändande av kommentarer av: Sverige
Översändande av detaljerat utlåtande av: Kommissionen
de en fi fr
de en fi fr
en fi
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2016) 03784
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2016/0653/FIN

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603784.SV)

1. Strukturerad informationsrad
MSG 002 IND 2016 0653 FIN SV 14-12-2016 FIN NOTIF


2. Medlemsstat
FIN


3. Ansvarig enhet
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin +358 9 10 606 4686


3. Ursprunglig enhet
Sosiaali- ja terveysministeriö


4. Anmälningsnummer
2016/0653/FIN - C50A


5. Titel
Alkohollag
(Övergripande reform av alkohollagen)


6. Berörda produkter
Alkoholhaltiga ämnen, dvs. ämnen eller produkter som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol.

Detta inbegriper sprit, dvs. etylalkohol och vattenlösning av etylalkohol som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol, och särskilt alkoholdrycker, dvs. alkoholhaltiga ämnen som är avsedda att förtäras och som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol, samt alkoholprodukter som varken är sprit eller alkoholdrycker.


7. Information om anmälan avser en annan rättsakt
-


8. Huvudinnehåll
Regeringen ska, inför riksdagen, lägga fram sitt förslag till alkohollag och vissa relaterade lagar.

Detta skulle innebära en övergripande reform av alkohollagstiftningen genom att slå samman regeringens huvudsakliga bestämmelser och social- och hälsovårdsministeriets förordningar 1344/1994, 1345/1994, 1346/1994, 680/1996, 243/2000, 1208/2002, 136/1995, 852/1995, 892/1995, 893/1995, 1588/1995, 274/1997 och 1371/2002, vilka därmed upphävs.

Generellt sett skulle produktion, partihandel, detaljhandel och servering av alkoholhaltiga ämnen kräva tillstånd. Monopolet på detaljhandelsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle bibehållas. Alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol får för närvarande säljas i auktoriserade detaljhandelsbutiker. Denna bestämmelse skulle utvidgas till att tillåta detaljhandelsförsäljning av alkoholdrycker som innehåller upp till 5,5 volymprocent etylalkohol. Den nuvarande rätten att sälja vin och sahti som innehåller upp till 13 volymprocent etylalkohol i detaljhandeln skulle utvidgas till små och oberoende bryggerier. Dessa skulle ha rätt att sälja hantverksöl med upp till 12 volymprocent alkohol direkt från tillverkningsstället till konsumenterna, till skillnad från detaljhandelsmonopolet. Förslaget skulle förbjuda gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker i närmare överensstämmelse med den princip som fastställs genom domen från Europeiska unionens domstol avseende fall C-198/14 Visnapuu. De bestämmelser om saluföring av alkoholdrycker som reviderades 2015 skulle i stort sett förbli oförändrade.


9. Kort beskrivning av grunderna
Syftet med alkohollagstiftningen är att förebygga de sociala, hälsorelaterade och samhälleliga skadeverkningarna av alkohol. Genom att slå samman bestämmelserna om alkoholhaltiga ämnen skulle lagstiftningen förenklas. Samtidigt tas föråldrade bestämmelser bort, särskilt inom restaurangbranschen. Avregleringen av detaljhandelsförsäljningen av alkoholdrycker kommer att bidra till att öka konkurrensen och stödja i synnerhet bryggeri- och handelssektorn.


10. Referensdokument – grundtexter
Hänvisning(ar) till grundtext(er): utkast till alkohollag


11. Anspråk på brådskande förfarande
Nej


12. Skäl för brådskande förfarande
-


13. Sekretess
Nej


14. Skattemässiga åtgärder
Nej


15. Konsekvensstudier
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

Ja

SPS-aspekt

Ja

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Tris-webbplatsen gör det lätt för dig eller din organisation att lämna dina eller era synpunkter om en viss anmälan.
Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


sv
  Systembolaget AB on 13-03-2017
Klicka för att visa mer

 Dear madam, dear sir,

 

Please find attached our contribution.

 

Best regards

Malin Sandquist

General counsel

Systembolaget AB