Szczegóły powiadomienia

Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Numer powiadomienia: 2018/23/PL (Polska)
Data otrzymania: 19/01/2018
Koniec zawieszenia: 20/04/2018

de en fr pl
de en fr pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 001

Informacja od Komisji - TRIS/(2018) 00135
dyrektywa (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2018/0023/PL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800135.PL)

1. Ustrukturyzowany blok informacyjny
MSG 001 IND 2018 0023 PL PL 19-01-2018 PL NOTIF


2. Państwo członkowskie
PL


3. Departament odpowiedzialny za powiadomienie
Ministerstwo Rozwoju, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 693 54 07, e-mail: notyfikacjaPL@mr.gov.pl


3. Departament wysyłający powiadomienie
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 693 59 79, e-mail: sekretariatdge@mr.gov.pl


4. Numer powiadomienia
2018/0023/PL - X00M


5. Tytuł
Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące


6. Przedmiotowe produkty
Kasy i drukarki rejestrujące
Wymagania i kryteria techniczne wobec kas i drukarek rejestrujących


7. Powiadomienie w związku z innym aktem prawnym
-


8. Podstawowa treść
Głównym celem wydania nowego rozporządzenia jest wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących, które będą umożliwiały emisję dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Dotychczasowe przepisy umożliwiały jedynie wydruk takich dokumentów. Rozporządzenie znosi możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej, zastępując ją przechowywaniem danych w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.
Istotnym powodem wprowadzenia przedmiotowej regulacji jest postęp technologiczny oraz uszczelnienie systemu podatkowego, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym.
Celem projektowanego aktu wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług jest również zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych.
Projekt wprowadza również nowy standard protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji. Jednocześnie celem jest możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań. Funkcjonujący obecnie system fiskalizacji jest bezpieczny, a system homologacji weryfikujący bezpieczeństwo urządzeń fiskalnych ustandaryzowany, jednakże niezbędne jest jego zmodernizowanie i wykorzystanie osiągnięć postępu technologicznego. Projektowane rozporządzenia ma wprowadzić:
1) cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych,
2) zapewnić bezpieczną transmisję danych z kas do systemów teleinformatycznych Ministerstwa Finansów,
3) umożliwić zaawansowaną analizy danych fiskalnych.


9. Krótkie uzasadnienie
Dotychczasowe doświadczenia z istniejącym systemem kas rejestrujących (w kontekście doświadczeń innych krajów) wskazują na konieczność jego modernizacji w celu wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, których skuteczne wprowadzenie wymaga zmiany istniejących ram prawnych.
W odniesieniu do wpływu, jaki projekt wywrze na producentów oraz podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących należy zaznaczyć, że stworzy on możliwość do produkcji nowego typu urządzeń, a także spowoduje wycofanie z rynku tzw. kas dwurolkowych, czyli kas z kopią papierową.


10. Dokumenty referencyjne – teksty podstawowe
Odniesienia do tekstów podstawowych: Art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491)


11. Powołanie się na procedurę awaryjną
Nie


12. Uzasadnienie procedury awaryjnej
-


13. Poufność
Nie


14. Środki natury podatkowej
Nie


15. Ocena skutków
Tak


16. Aspekty TBT i SPS
Aspekty TBT

NIE - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Uwagi zainteresowanych podmiotów

Witryna internetowa TRIS umożliwia osobom i organizacjom łatwe przesyłanie uwag dotyczących dowolnego powiadomienia.
Po zakończeniu okresu zawieszenia nie przyjmujemy uwag do przedmiotowego powiadomienia za pośrednictwem witryny internetowej.


Nie znaleziono uwag dotyczących tego powiadomienia