Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakona o uvođenju vodopravne dozvole za postrojenja za obradu procjednih voda s odlagališta otpada i o izmjeni propisa za utvrđivanje sposobnosti postrojenja za skladištenje, punjenje ili prijenos onečišćujućih tvari u vodi

Broj notifikacije: 2016/676/D (Njemačka)
Datum zaprimanja: 21/12/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 22/03/2017

Primjedbe podnosi: Komisija
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 03899
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0676/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603899.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0676 D HR 21-12-2016 D NOTIF


2. Država članica
D


3. Odgovorni odjel
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Pokretački odjel
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Referat WR I 2, Postfach 120629, 53048 Bonn


4. Broj notifikacije
2016/0676/D - B10


5. Naziv
Nacrt Zakona o uvođenju vodopravne dozvole za postrojenja za obradu procjednih voda s odlagališta otpada i o izmjeni propisa za utvrđivanje sposobnosti postrojenja za skladištenje, punjenje ili prijenos onečišćujućih tvari u vodi


6. Predmetni proizvodi
Nacrt se odnosi na postrojenja za skladištenje, punjenje ili prijenos onečišćujućih tvari u vodi. Dijelovi takvih postrojenja su građevni proizvodi, tlačna oprema u smislu Direktive 2014/68/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme, kao i strojeva u smislu Direktive 2006/42/EZ o strojevima.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Nacrt Zakona sadržava izmjene za utvrđivanje sposobnosti postrojenja za skladištenje, punjenje ili prijenos onečišćujućih tvari u vodi (članak 63. Zakona o opskrbi vodom (WHG)). Nakon presude Suda Europske unije (SEU) o građevnim proizvodima od 16. listopada 2014. (predmet C-100/13), ukida se Popis B propisa iz područja gradnje dio 1. koji sadržava dodatne zahtjeve za europski usklađene građevne proizvode. Stoga za europski usklađene građevne proizvode u budućnosti neće više biti općih građevinskih inspekcija. Tom izmijenjenom pravnom podlogom podupire se i zahtjev za izmjenom u članku 63. WHG-a, u kojem se, između ostalog, uređuje izostanak utvrđivanja prikladnosti za građevne proizvode za koje je dodijeljen dokaz o uporabljivosti (članak 63. stavak 3. rečenica 1. točka 2. važećeg WHG-a). Na temelju navedenih izmjena u građevinskom pravu, važeće jednako postupanje prema europski usklađenim građevnim proizvodima i građevnim proizvodima koji se uređuju isključivo na nacionalnoj razini kod izostanka utvrđivanja prikladnosti u budućnosti se više neće provoditi. Stoga su na temelju izmjena u građevinskom pravu u članku 63. stavku 4. predviđeni budući odgovarajući različiti zahtjevi (za europski usklađene građevne proizvode u stavku 4. rečenici 1. točki 1. i rečenici 2. te za građevne proizvode koji se uređuju na nacionalnoj razini u stavku 4. rečenici 1. točkama 2. i 3.). Dosadašnji izostanak utvrđivanja prikladnosti ovime se zamjenjuje pretpostavkom sposobnosti predmetnog građevnog proizvoda. Pretpostavka sposobnosti znači da u okviru ocjenjivanja prikladnosti koja je potrebna za cijelu instalaciju, predmetne komponente sustava više ne treba zasebno ispitivati.

Nove odredbe u članku 63. stavku 4. WHG-a na temelju Presude Suda Europske unije od 16. listopada 2014., također su prilika za revidiranje ostalih točki članka 63. WHG-a koji je u cijelosti podložan izmjeni, kako bi se ovim putem posebice poboljšala sistematika i razumljivost propisa. S tim se ciljem uvode razne izmjene u članku 63. stavcima 1. do 3. U tom se pogledu, između ostalog, proširuje zahtjev za utvrđivanje prikladnosti na značajnu izmjenu postrojenja za skladištenje, punjenje ili prijenos onečišćujućih tvari u vodi (članak 63. stavak 1. rečenica 1. WHG-a). U tom se kontekstu ukida mogućnost dodjele utvrđivanja prikladnosti za dijelove postrojenja i tehničkih zaštitnih mjera (članak 63. stavak 1. rečenica 2. WHG-a, izmijenjeno izdanje).

Prema novom članku 63. stavku 4. rečenici 1. točkama 4 . i 5., prema određenim je uvjetima predviđena pretpostavka prikladnosti i za tlačnu opremu i strojeve. Prema važećem članku 63. WHG-a, takva privilegija ne postoji za tlačnu opremu i strojeve.

Konačno, Nacrtom zakona predviđa se novi popis odobrenja za postrojenja za obradu procjednih voda s odlagališta otpada, pod uvjetom da takvo postrojenje već nema odobrenje deponija. Ovime, ali i putem odgovarajućih izmjena u Uredbi o odobrenju i nadzoru postrojenja za obradu industrijskih otpadnih voda (članak 2.), utvrđuje se da se propisi iz ove Uredbe o postupku izdavanja dozvole i nadzora također primjenjuju i na takva postrojenja.


9. Kratka izjava o razlozima
Nakon presude Suda Europske unije o građevnim proizvodima od 16. listopada 2014. (predmet C-100/13), ukida se Popis B propisa iz područja gradnje dio 1. koji sadržava dodatne zahtjeve za europski usklađene građevne proizvode. Stoga za europski usklađene građevne proizvode u budućnosti neće više biti općih građevinskih inspekcija. Nacrt zakon uzima u obzir izmijenjenu pravnu situaciju u građevinskom pravu i sadržava u članku 63. Zakona o opskrbi vodom (WHG) izmjene koje su nastale na temelju ovoga, a koje se odnose na utvrđivanje prikladnosti za postrojenja za skladištenje, punjenje ili prijenos onečišćujućih tvari u vodi. K tomu, članak 63. WHG-a koji je podložan izmjeni, izmjenjuje se i u ostalim točkama kako bi se poboljšala sistematika i razumljivost propisa.

Propisima za postrojenja za obradu procjednih voda s odlagališta otpada odgovarajuće se odredbe Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) prenose 1:1 u njemačko pravo.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na temeljne tekstove: Temeljni tekstovi za predstojeću notifikaciju mogu se pronaći na sljedećim mrežnim poveznicama:

Zakon o opskrbi vodom, zadnje izmijenjen Zakonom od 4. kolovoza 2016.: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf

Četrnaesta Uredba o Zakonu o sigurnosti proizvoda (Uredba o tlačnoj opremi), izmijenjena Uredbom od 6. travnja 2016.:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gsgv_14_2016/gesamt.pdf

Deveta Uredba o Zakonu o sigurnosti proizvoda (Uredba o strojevima), izmijenjena Zakonom od 8. studenoga 2011.:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gsgv_9/gesamt.pdf

Nacrt građevinskih propisa, zadnje izmijenjen zaključkom stručne komisije za nadzor gradnje od 13. svibnja 2016.:
https://www.is-argebau.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=991

Napomena: Nacrt građevinskih propisa nije neposredno primjenjiv. Na temelju Nacrta građevinskih propisa, savezne države izdaju građevinske propise koji se djelomično razlikuju od Nacrta građevinskih propisa. Mjerodavni su građevinski propisi koje su izdale savezne države.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos