Pojedinosti notifikacije

Nacrt Uredbe o zahtjevima za meso, mesne proizvode, proizvode ribarstva i akvakulture i proizvode koji su dobiveni od njih, jaja i proizvode dobivene od jaja

Broj notifikacije: 2015/469/CZ (Češka Republika)
Datum zaprimanja: 07/08/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 09/11/2015 ( 08/02/2016)

Primjedbe podnosi: Francuska,Komisija,Slovačka
Detaljno mišljenje daje: Komisija
cs de en fr
cs de en fr
cs
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 02572
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0469/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201502572.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0469 CZ HR 07-08-2015 CZ NOTIF2. Država članica
CZ


3. Odgovorni odjel
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 802 212
fax: +420 221 802 440
e-mail: eu9834@unmz.cz


3. Pokretački odjel
Ministerstvo zemědělství České republiky


4. Broj notifikacije
2015/0469/CZ - C50A


5. Naziv
Nacrt Uredbe o zahtjevima za meso, mesne proizvode, proizvode ribarstva i akvakulture i proizvode koji su dobiveni od njih, jaja i proizvode dobivene od jaja


6. Predmetni proizvodi
Meso, mesni proizvodi, proizvodi ribarstva i akvakulture i proizvodi koji su dobiveni od njih, jaja i proizvodi dobiveni od jaja


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Glavni je razlog podnošenja nove Uredbe prilagodba zahtjeva izravno primjenjivih propisa Europske unije znanstvenim dostignućima i tehnološkom razvoju u prehrambenoj industriji. U predloženoj Uredbi određuju se, primjerice, kvalitativni zahtjevi za odabrane mesne proizvode, popis trgovačkih naziva za proizvode ribarstva i akvakulture te način označivanja tehnoloških jedinica spojenog mesa. Potreba za predloženim propisima proizlazi iz iskustva praktične primjene Uredbe Ministarstva poljoprivrede br. 326/2001 o provedbi članaka 18 a), d), g), h), i) i j) Zakona br. 110/1997 o hrani i duhanskim proizvodima te o izmjenama i dopunama određenih povezanih zakona, kako je izmijenjeno, za meso, mesne proizvode, ribu, druga bića i proizvode akvakulture i proizvode koji su dobiveni od njih, jaja i proizvode dobivene od njih.
Ova je Uredba jedna od mjera kojima se provodi Zakon br. 110/1997 o prehrambenim i duhanskim proizvodima, kako je izmijenjen, koja sadrži klauzulu o uzajamnom priznavanju proizvoda.
Ključne riječi: meso i mesni proizvodi, proizvodi ribarstva i akvakulture, jaja, majoneza


9. Kratka izjava o razlozima
Smatra se da su postojeći propisi nezadovoljavajući. Stoga je glavni cilj ovog nacrta Uredbe povećanje zaštite potrošača i prilagodba razvoju zakona o hrani u okviru europskog i nacionalnog zakonodavstva.
U bilješkama nacrta uključene su upute na zakonodavstvo EU-a, odnosno:
Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, kako je izmijenjena.
Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla, kako je izmijenjena.
Uredba Komisije (EZ) br. 543/2008 od 16. lipnja 2008. kojom se utvrđuju detaljna pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 o tržišnim standardima za meso peradi, kako je izmijenjena.
Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004, kako je izmijenjena.
Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97, kako je izmijenjena.
Uredba Komisije (EZ) br. 1825/2000 od 25. kolovoza 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa, kako je izmijenjena.
Uredba Komisije (EZ) br. 566/2008 od 18. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu stavljanja na tržište mesa od životinja vrste goveda starih 12 mjeseci ili manje, kako je izmijenjena.
Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane, kako je izmijenjena.
Uredba Vijeća (EEZ) br. 2136/89 od 21. lipnja 1989. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele, kako je izmijenjena.
Uredba Vijeća (EEZ) br. 1536/92 od 9. lipnja 1992. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu, kako je izmijenjena.
Uredba Vijeća (EEZ) br. 2406/96 od 26. studenoga 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva, kako je izmijenjena.
Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000, kako je izmijenjena.
Uredba Komisije (EZ) br. 589/2008 od 23. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja, kako je izmijenjena.

Nacrt Uredbe ne sadrži odredbe o usklađivanju jer je riječ o nacionalnom zakonodavstvu.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na temeljne tekstove: Zakon br. 110/1997 o prehrambenim i duhanskim proizvodima i izmjenama određenih povezanih zakona, kako je izmijenjen
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2015/0169/LV


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos