Pojedinosti notifikacije

Nacrt tehničkih propisa za automate za igru i zabavu u skladu s člankom 110. stavkom 6. točkom (b) Kraljevskog ukaza br. 773 od 18. lipnja 1931., kako je izmijenjen

Broj notifikacije: 2016/492/I (talija)
Datum zaprimanja: 19/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 20/12/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2016) 02877
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2016/0492/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602877.PL)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0492 I PL 19-09-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Centrale Normativa e Affari Legali
Ufficio Normativa
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0492/I - SERV60


5. Naziv
Projekt przepisów technicznych dotyczących urządzeń rozrywkowych i rekreacyjnych, o których mowa w art. 110 ust. 6 lit. b) dekretu królewskiego nr 773 z dnia 18 czerwca 1931 r. z późniejszymi zmianami.


6. Predmetni proizvodi
Urządzenia końcowe wideo i systemy gry


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Projekt przepisów technicznych składa się z 13 artykułów.
Art. 1 zawiera szereg definicji mających na celu ujednolicenie pojęć stosowanych w rozporządzeniu.
Artykuły od 2 do 7 określają cechy, minimalne wymogi oraz zasady działania systemu gry i jego komponentów. Przepisy te dotyczą narzędzi monitorujących, funkcji cross-ticketing (tj. możliwości wykorzystania biletów wydanych przez dany system gry w innym systemie w tej samej sali), charakterystyki sali i urządzeń końcowych wideo, jednoznacznej definicji pojęcia rozgrywki/zakładu i wygranej. Przepisy te nie wpływają znacząco na działalność koncesjonariuszy.
Artykuły 8, 9 i 10 określają cechy biletów, parametry robocze gry, wymogi dotyczące skumulowanej puli nagród (jackpot).
Art. 11 zawiera opis poszczególnych oferowanych gier, natomiast art. 12 określa sposoby technicznej weryfikacji ich zgodności.
Art. 13 stanowi, że Agencja będzie miała obowiązek dostosować przepisy techniczne w przypadku, gdy nowe przepisy prawa wymagać będą ich uzupełniania lub zmiany. Przepis ten ma nie tylko znaczenie programowe, lecz wydaje się zwracać szczególną uwagę na kwestie, które pomimo tego, iż nie wynikają bezpośrednio z obowiązujących norm, opierają się jednak na poniższych celach przewidzianych przez ogólne branżowe normy i praktyki obecnie powszechnie stosowane przez organy odpowiedzialne za kształtowanie polityki i prowadzenie nadzoru:
- ochrona nieletnich,
- zapobieganie problematycznym zachowaniom hazardowym/uzależnieniu od hazardu,
- przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz nadzór nad przepływami środków pieniężnych, mające na celu ochronę porządku publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.


9. Kratka izjava o razlozima
Art. 1 ust. 942 ustawy nr 208 z dnia 28 grudnia 2015 r. (ustawa o stabilności 2016) przewiduje, że działania certyfikacyjne dotyczące urządzeń końcowych wideo („VLT”), wykonywane do tej pory przez przedsiębiorstwo SOGEI, będą przeprowadzane przez prywatne jednostki certyfikujące (jak w przypadku maszyn „AWP” i sektora gier zdalnych).
Planowane rozszerzenie działań certyfikacyjnych na większą liczbę podmiotów oznacza, że konieczne jest natychmiastowe zaktualizowanie rozporządzenia dyrektorskiego zawierającego odnośne przepisy o charakterze technicznym (rozporządzenie dyrektorskie z dnia 22 stycznia 2010 r.), a w związku z tym także opracowanie wytycznych w zakresie certyfikacji.
Konieczność wdrożenia przepisów technicznych będących przedmiotem niniejszej notyfikacji wynika między innymi z długiego czasu, jaki minął od wydania poprzedniego środka, z konieczności transpozycji niektórych zmian w odniesieniu do systemów typu VLT, o których mowa w specyfikacji technicznej do konwencji podpisanej w marcu 2013 r., oraz z doświadczeń zdobytych w początkowym okresie funkcjonowania VLT.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Odniesienia do tekstów podstawowych: ustawa nr 208 z dnia 28 grudnia 2015 r. - art. 1 ust. 942: załączona;
rozporządzenie dyrektorskie z dnia 22 stycznia 2010 r.: tekst ostateczny odpowiadający notyfikacji nr 2009/0471/I;
sprawozdanie w sprawie przepisów technicznych dotyczących urządzeń, o których mowa w art. 110 ust. 6 lit. b) tekstu jednolitego ustawy o bezpieczeństwie publicznym: załączone.


11. Pozivanje na hitni postupak
Nie


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Nie


14. Fiskalne mjere
Nie


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Aspekty TBT

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos