Pojedinosti notifikacije

Nacrt tehničkih propisa za automate za igru i zabavu u skladu s člankom 110. stavkom 6. točkom (b) Kraljevskog ukaza br. 773 od 18. lipnja 1931., kako je izmijenjen

Broj notifikacije: 2016/492/I (talija)
Datum zaprimanja: 19/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 20/12/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2016) 02877
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2016/0492/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602877.LV)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0492 I LV 19-09-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Centrale Normativa e Affari Legali
Ufficio Normativa
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0492/I - SERV60


5. Naziv
Projekts “Tehniskiem noteikumiem attiecībā uz spēļu un izklaides automātiem atbilstoši 110. panta 6. punkta b) apakšpunktam grozītajā karaļa 1931. gada 18. jūnija Dekrētā Nr. 773”.


6. Predmetni proizvodi
Videotermināļu aprīkojums un spēļu sistēmas


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona8. Osnovni sadržaj
Noteikumu projektam ir 13 panti.
1. pantā ir ietverts definīciju kopums, lai saskaņotu noteikumos pieņemtos jēdzienus.
2.-7. pants nosaka spēļu sistēmas un tās sastāvdaļu raksturlielumus, obligātās prasības un darbības režīmu. Šie noteikumi attiecas uz uzraudzības instrumentiem, kuponu funkcionalitāti (iespēju izmantot vienas spēļu sistēmas izsniegtu kuponu citā spēļu sistēmā tajā pašā zālē), spēļu zāles un videotermināļa aprīkojuma raksturlielumiem, kā arī spēles partijas/epizodes un laimestu viennozīmīgu definēšanu. Šie noteikumi būtiski neietekmē sertificētus tirgotājus.
8., 9. un 10. pantā ir noteikti kupona raksturlielumi, spēles darbības parametri un prasības attiecībā uz laimestu (džekpotu).
11. pantā ir norādīti raksturlielumi, kas jānodrošina atsevišķos spēļu piedāvājumos, bet 12. pantā ir noteiktas tehniskās atbilstības pārbaudes metodes.
13. pantā ir noteikts, ka aģentūra veiks tehnisko noteikumu pielāgošanu, ja tiks pieņemtas jaunas likuma normas, kas paredzētu papildinājumus vai izmaiņas šajos noteikumos. Šai prasībai ir būtiska nozīme programmēšanas jomā, un tā ir īpaši svarīga attiecībā uz jautājumiem, kuru pamatā nav obligātie standarti, bet kuri paredzēti vispārējos nozares standartos vai jau plaši zināmās politikas vai kontroles iestāžu pamatnostādnēs, t. i, saistībā ar
- nepilngadīgo aizsardzību;
- problemātiskas/patoloģiskas uzvedības novēršanu azartspēlēs;
- tiesību aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā un finanšu plūsmu kontroli, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību.


9. Kratka izjava o razlozima
2015. gada 28. decembra Likuma Nr. 208 (2016. gada Stabilitātes likuma) 1. panta 942. punktā ir paredzēts, ka “VLT” spēļu sistēmas sertifikācijas darbība, ko līdz šim veica SOGEI, jāveic privātām sertifikācijas iestādēm (kā tas ir attiecībā uz “AWP” sistēmu un tiešsaistes spēļu nozari).
Plānotā sertificēšanas darbības attiecināšana uz vairākām personām/dalībniekiem liek nekavējoties atjaunināt dekrētu, kurā ietverti tehniskie noteikumi ( 2010. gada 22. janvāra Dekrētu), kā arī noteikt sertifikācijas pamatnostādnes.
Nepieciešamība pieņemt tehniskos noteikumus, kas ir šā paziņojuma priekšmets, izriet arī no tā, ka ir pagājis ilgs laiks kopš iepriekšējo noteikumu stāšanās spēkā, nepieciešamības transponēt dažas izmaiņas “VLT” spēļu sistēmās, kas noteiktas 2013. gada martā parakstītā nolīguma tehniskajās specifikācijās, un no pieredzes, kas gūta “VLT” sistēmas pirmajā darbības posmā.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Atsauces uz pamattekstiem: 2015. gada 28. decembra Likuma Nr. 208 1. panta 942. punkts: pievienots pielikumā
2010. gada 22. janvāra dekrēts: galīgais teksts atbilst tam, kas ietverts paziņojumā Nr. 2009/0471/I
Ziņojums par automātiem piemērojamiem tehniskajiem noteikumiem saskaņā ar 110. panta 6. punkta b) apakšpunktu konsolidētajā Likumā par sabiedrības drošību (TULPS): pievienots pielikumā


11. Pozivanje na hitni postupak12. Razlozi za hitnost13. Povjerljivost14. Fiskalne mjere15. Procjena utjecaja16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

Nē — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos