Pojedinosti notifikacije

Nacrt tehničkih propisa za automate za igru i zabavu u skladu s člankom 110. stavkom 6. točkom (b) Kraljevskog ukaza br. 773 od 18. lipnja 1931., kako je izmijenjen

Broj notifikacije: 2016/492/I (talija)
Datum zaprimanja: 19/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 20/12/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2016) 02877
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2016/0492/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602877.LT)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0492 I LT 19-09-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Centrale Normativa e Affari Legali
Ufficio Normativa
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0492/I - SERV60


5. Naziv
Projektas „Techninės taisyklės, susijusios su pramogų ir žaidimų automatais pagal 1931 m. birželio 18 d. Karališkojo dekreto Nr. 773 su pakeitimais 110 straipsnio 6 dalies b punkte“.


6. Predmetni proizvodi
Displėjaus ekrano įrenginiai ir lošimų sistemos


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Techninio reglamento projektą sudaro 13 straipsnių.
1 straipsnyje numatytos tam tikros apibrėžtys, siekiant suvienodinti priemonėje nustatytas sąvokas.
2–7 straipsniuose nustatytos lošimų sistemos ir jos sudėtinių dalių charakteristikos, būtiniausi reikalavimai ir veikimo būdai. Šios nuostatos yra susijusios su stebėsenos priemonėmis, bilietų dubliavimo funkcija (galimybė naudoti lošimų sistemos išduotus bilietus kitoje lošimų sistemoje toje pačioje salėje), salės ir displėjaus ekrano įrenginių charakteristikomis, vienoda lošimo ir (arba) lažybų bei laimėjimo sąvokos apibrėžtimi. Šios nuostatos nedaro didelio poveikio koncesininkams.
8, 9 ir 10 straipsniuose apibrėžiamos bilietų charakteristikos, lošimo veikimo parametrai, „Jackpot“ reikalavimai.
11 straipsnyje nustatytos charakteristikos, kurias turi atitikti atskiri siūlomi lošimai, o 12 straipsnyje nustatyta atitikties techninio patikrinimo rezultatams metodika.
13 straipsnyje nurodoma, kad agentūra pritaikys technines taisykles, jeigu bus priimtos naujos teisinės nuostatos, reikalaujančios papildymų ar pakeitimų. Ši nuostata svarbi ne tik programiniu požiūriu, bet itin svarbi, kiek tai susiję su klausimais, kurie, nors ir nėra tiesiogiai nurodyti privalomuose standartuose, yra paremti toliau nurodytais tikslais, kurie nustatyti bendruosiuose pramonės standartuose arba jau išplatintose institucijų, atsakingų už politiką ar priežiūrą, gairėse:
– nepilnamečių apsauga;
– probleminio ir (arba) patologinio lošimo prevencija;
– teisės aktai dėl kovos su pinigų plovimu ir pinigų srautų kontrolės, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą.


9. Kratka izjava o razlozima
2015 m. gruodžio 28 d. Įstatymo Nr. 208 (2016 m. Stabilumo įstatymas) 1 straipsnio 942 dalyje numatyta, kad lošimų sistemų (vaizdo loterijų įrenginių) sertifikavimo veiklą, kurią iki šiol vykdė SOGEI, vykdys privačios sertifikavimo įstaigos (kaip tai daroma pasilinksminimų su prizų automatais ir nuotolinių lošimų pramonės atvejais).
Dėl numatyto sertifikavimo veiklos išplėtimo įtraukiant daugiau subjektų būtina skubiai atnaujinti direktoriaus dekretą, kuriame nurodytos susijusios techninio pobūdžio nuostatos (2010 m. sausio 22 d. direktoriaus dekretas), taip pat nustatyti paskesnę sertifikavimo gairių apibrėžtį.
Būtinybė pritaikyti šiame pranešime aptariamas technines taisykles kyla ir dėl to, kad praėjo daug laiko nuo ankstesnės priemonės įtvirtinimo, taip pat dėl to, kad reikia į vaizdo loterijų įrenginių lošimų sistemas įtraukti kai kuriuos pakeitimus, nustatytus 2013 m. kovo mėn. pasirašytos konvencijos techninėse specifikacijose, ir atsižvelgiant į patirtį, sukauptą per pirmą vaizdo loterijų įrenginių naudojimo laikotarpį.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Pagrindinių tekstų nuorodos: 2015 m. gruodžio 28 d. Įstatymo Nr. 208 1 straipsnio 942 dalis (pridedama);
2010 m. sausio 22 d. direktoriaus dekretas (galutinis dokumentas atitinka pranešimą Nr. 2009/0471/I);
ataskaita dėl įrenginių techninių taisyklių, nustatytų Vieningo įstatymų dėl visuomenės saugumo teksto (it. santrumpa – TULPS) 110 straipsnio 6 dalies b punkte (pridedama).


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė arba fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos