Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakonodavne uredbe o provedbi Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Broj notifikacije: 2015/494/I (talija)
Datum zaprimanja: 21/08/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2015) 02695
Direktiva 98/34/ES
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2015/0494/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502695.SL)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0494 I SL 21-08-2015 I NOTIF2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XIII – NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI
00187 ROMA - Via Sallustiana, 53 - tel. 0039 06/4705.5430 -.5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
ex UFFICIO IV° DGPREV
ROMA


4. Broj notifikacije
2015/0494/I - C50A


5. Naziv
Osnutek uredbe z zakonsko močjo o izvajanju Direktive Sveta 2013/51/EURATOM z dne 22. oktobra 2013 o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za porabo človeka


6. Predmetni proizvodi
Voda, namenjena za porabo človeka – izvirska voda


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
— Osnutek je že bil priglašen Generalnemu direktoratu za energetiko Komisije dne 12. avgusta 2015, v skladu s členom 33 Pogodbe Euratom.
Kljub temu ga je treba priglasiti tudi v skladu z Direktivo 98/34/ES, ker povzema tehnični predpis, ki vključuje vode, polnjene pri izviru in namenjene za prodajo, in vode, ki se uporabljajo v živilskih podjetjih za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje in prodajo proizvodov ali snovi, namenjenih za porabo človeka (člen 2(1)(a)).


8. Osnovni sadržaj
Osnutek vsebuje 13 členov in 3 priloge.
Prvi trije členi opredeljujejo cilj ukrepa, uporabljene opredelitve pojmov, področje njegove uporabe in morebitne izjeme. Členi 4, 5 in 6 določajo splošne nadzorne obveznosti, naložene avtonomnim deželam in pokrajinam, vrednosti parametra in mesta, na katerih je treba doseči skladnost, merila in postopke za izvajanje zunanjih inšpekcijskih pregledov in posredovanje rezultatov Ministrstvu za zdravje ter obveznost upravljavcev glede izvajanja notranjih inšpekcijskih pregledov in hrambe teh rezultatov vsaj pet let. Člen 7 navaja ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru neskladnosti z indikatorskimi parametri, ter informacije in nasvete, ki jih je treba zagotoviti prizadetemu prebivalstvu. Člen 8 predvideva uredbo Ministrstva za zdravje, s katero bodo določeni tehnično-operativni postopki in navodila za uporabo uredbe z zakonsko močjo. Člen 9 ureja nadomestna pooblastila države v primeru kršitve s strani avtonomnih dežel ali pokrajin. Členi 10 do 13 določajo sankcije in subjekte, pristojne za uporabo le-teh, finančne določbe in pogoje za začetek veljavnosti ukrepa.
Priloge vsebujejo specifikacije, povezane s/z:
Priloga I – Vrednostmi parametra za radon, tritij in indikativno dozo (ID) za vodo, namenjeno za porabo človeka;
Priloga II – Pregledi za radioaktivne snovi;
Priloga III - Pregledi za indikativno dozo in značilnosti izvedbe analize.


9. Kratka izjava o razlozima
Priglašeni osnutek uredbe z zakonsko močjo je bil pripravljen za izvedbo Direktive Sveta 2013/51/EURATOM z dne 22. oktobra 2013.
Del C Priloge I k Direktivi Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, določa indikatorske parametre za radioaktivne snovi in določbe za nadzor le-teh. Ti parametri kljub temu sodijo v okvir osnovnih predpisov, kot je določeno v členu 30 Pogodbe Euratom. Zato direktiva sprejema zahteve za preverjanje ravni radioaktivnih snovi v vodah, namenjenih za porabo človeka, s posebnim zakonodajnim instrumentom, ki zagotavlja enotnost, skladnost in celovitost zakonodaje o varstvu pred sevanjem v skladu s Pogodbo Euratom.
Zato Direktiva 2013/51/Euratom nadomešča določbe Direktive 98/83/ES glede zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi, ki so v vodi, namenjeni za porabo človeka.
Določbe iz osnutka bodo nadomestile preglednico o RADIOAKTIVNOSTI, vključno z opombami 8, 9 in 10 iz dela C Priloge I k Uredbi z zakonsko močjo 31/2001, ki zagotavlja vse specifikacije, inšpekcijske preglede, pogostost, značilnosti izvedbe analize vrednosti parametra, zlasti pa zagotavlja postopke za oceno tveganja in upravljanje.
Zahteva, predvidena v odstavku 4 člena 6, je bila uvedena v skladu z zadnjo spremembo Priloge II k Direktivi 98/83/ES, ki predpisuje akreditacijo preskuševalnih laboratorijev, ki izvajajo analize vode, namenjene za porabo človeka.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Sklic(-i) na osnovno(-a) besedilo(-a): Uredba z zakonsko močjo št. 31 z dne 2. februarja 2001- izvajanje Direktive 98/83/ES: priložena (člen 4 vključuje končno besedilo, ki ustreza obvestilu 2000/637/I).


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
V času obvestila presoja vpliva ni na voljo.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Vidik TOT

Ne – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

Ne – osnutek ni niti sanitarni niti fitosanitarni ukrep.
**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki 98/34
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos