Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakonodavne uredbe o provedbi Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Broj notifikacije: 2015/494/I (talija)
Datum zaprimanja: 21/08/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2015) 02695
Richtlijn 98/34/EG
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2015/0494/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502695.NL)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0494 I NL 21-08-2015 I NOTIF2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XIII – NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI
00187 ROMA - Via Sallustiana, 53 - tel. 0039 06/4705.5430 -.5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
ex UFFICIO IV° DGPREV
ROMA


4. Broj notifikacije
2015/0494/I - C50A


5. Naziv
Ontwerpwetsbesluit houdende tenuitvoerlegging van Richtlijn 2013/51/Euratom van de Raad van 22 oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water.


6. Predmetni proizvodi
Voor menselijke consumptie bestemd water - bronwater


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
- Het ontwerp is op 12 augustus 2015 al aangemeld bij het directoraat-generaal Energie van de Commissie in overeenstemming met artikel 33 van het Euratom-Verdrag.
Het wordt echter ook aangemeld in overeenstemming met Richtlijn 98/34/EG omdat het technische voorschriften bevat voor water dat aan de bron wordt gebotteld om in de handel te worden gebracht, alsook voor water dat in enig levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt voor de vervaardiging, behandeling, conservering of het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen (artikel 2, lid 1, onder a)).


8. Osnovni sadržaj
Het aangemelde ontwerp bestaat uit 13 artikelen en 3 bijlagen.
In de eerste drie artikelen komen het voorwerp van de maatregel, de gebruikte definities, het toepassingsgebied en de mogelijke vrijstellingen aan bod. In artikelen 4, 5 en 6 worden de algemene controleverplichtingen voor de regio's en autonome provincies vastgelegd, evenals de parameterwaarden en de punten waar aan deze waarden moet worden voldaan, de criteria en modaliteiten voor de uitvoering van externe controles en de verzending van de resultaten van deze controles aan het Ministerie van Gezondheid, alsook de verplichting voor exploitanten om interne controles uit te voeren en de resultaten ervan minstens vijf jaar te bewaren. Artikel 7 bevat de maatregelen die moeten worden genomen indien de indicatorparameters niet worden nageleefd, evenals de informatie en adviezen die aan de betrokken bevolking moeten worden gegeven. Artikel 8 voorziet in een besluit van de minister van Gezondheid tot vaststelling van de modaliteiten en technische en operationele aanwijzingen voor de toepassing van het wetsbesluit. Artikel 9 regelt de uitoefening van de vervangende bevoegdheid van de overheid ingeval de regio's of autonome provincies in gebreke blijven. In artikelen 10 tot en met 13 worden de sancties vastgelegd, evenals de instanties die deze moeten toepassen, de financiële bepalingen en de data van inwerkingtreding van de maatregel.
De bijlagen bevatten specificaties betreffende:
bijlage I - Parameterwaarden voor radon, tritium en de indicatieve dosis (ID) voor voor menselijke consumptie bestemd water;
bijlage II - Controles op radioactieve stoffen;
bijlage III - Controle van de indicatieve dosis en de analytische prestatiekenmerken.


9. Kratka izjava o razlozima
Het aangemelde ontwerpwetsbesluit is opgesteld om uitvoering te geven aan Richtlijn 2013/51/Euratom van de Raad van 22 oktober 2013.
In Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water zijn indicatorparameters voor radioactieve stoffen vastgesteld in bijlage I, deel C, evenals de daaraan verbonden controlebepalingen. Deze parameters vallen echter binnen het toepassingsgebied van de basisnormen als omschreven in artikel 30 van het Euratom-Verdrag. Daarom stelt de richtlijn vereisten voor de controle van de hoeveelheden radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water vast via een specifiek wetgevingsinstrument om de uniformiteit, de coherentie en de volledigheid van de stralingsbeschermingswetgeving overeenkomstig het Euratom-Verdrag te waarborgen.
Richtlijn 2013/51/Euratom vervangt dus de bepalingen van Richtlijn 98/83/EG wat betreft de vereisten voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water.
De bepalingen van het ontwerp vervangen de tabel inzake RADIOACTIVITEIT, met inbegrip van opmerkingen 8, 9 en 10, in bijlage I, deel C, van wetsbesluit nr. 31/2001 en verstrekken alle specificaties in verband met parameterwaarden, controles, frequenties, analytische prestatiekenmerken, maar vooral exploitatieprocedures en risicobeoordelingsprocedures.
De in artikel 6, lid 4, opgenomen verplichting is ingevoerd in overeenstemming met de laatste wijziging van bijlage II bij Richtlijn 98/83/EG, die voorschrijft dat de testlaboratoria die controleanalyses uitvoeren van voor menselijke consumptie bestemd water, geaccrediteerd moeten zijn.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Verwijzingen naar de basisteksten: wetsbesluit nr. 31 van 2 februari 2001 - uitvoering van Richtlijn 98/83/EG: als bijlage (artikel 4 vormt de definitieve tekst die overeenkomt met kennisgeving 2000/637/I).


11. Pozivanje na hitni postupak
Nee


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Nee


14. Fiskalne mjere
Nee


15. Procjena utjecaja
De effectbeoordeling is niet beschikbaar op het ogenblik van de kennisgeving.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
TBT-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee - Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.
**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos