Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakonodavne uredbe o provedbi Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Broj notifikacije: 2015/494/I (talija)
Datum zaprimanja: 21/08/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2015) 02695
Direktiivi 98/34/EY
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2015/0494/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502695.FI)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0494 I FI 21-08-2015 I NOTIF2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XIII – NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI
00187 ROMA - Via Sallustiana, 53 - tel. 0039 06/4705.5430 -.5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
ex UFFICIO IV° DGPREV
ROMA


4. Broj notifikacije
2015/0494/I - C50A


5. Naziv
Luonnos parlamentin valtuutuksella annetuksi asetukseksi väestön terveyden suojelemista ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta koskevista vaatimuksista 22 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston direktiivin 2013/51/Euratom täytäntöönpanosta.


6. Predmetni proizvodi
Ihmisten käyttöön tarkoitetut vedet – lähdevedet


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
- Luonnoksesta on jo ilmoitettu 12 päivänä elokuuta 2015 Euroopan komission energian pääosastolle Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti.
Luonnos ilmoitetaan kuitenkin myös direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sillä siinä annetaan tiivistelmä teknisestä säädöksestä, joka koskee markkinoille saatettavaksi tarkoitettua, lähteellä pullotettua vettä sekä vettä, jota käytetään elintarvikkeita valmistavissa yrityksissä ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen (asetuksen 2 pykälän 1 momentin a alamomentti).


8. Osnovni sadržaj
Ilmoituksen kohteena olevassa luonnoksessa on 13 pykälää ja kolme liitettä.
Kolmessa ensimmäisessä pykälässä määritetään säädöksen kohde, käytetyt määritelmät, soveltamisalat ja mahdolliset vapautukset. Asetuksen 4, 5 ja 6 pykälässä säädetään yleisistä seurantaa koskevista velvollisuuksista, jotka koskevat pääasiassa alueita ja autonomisia maakuntia, enimmäisarvoista ja vaatimustenmukaisuuden määrittelykohdista, perusteista ja menettelyistä, jotka koskevat ulkoisten tarkastusten suorittamista ja niiden tulosten toimittamista terveysministeriölle, sekä johtajien velvollisuudesta suorittaa sisäiset tarkastukset ja säilyttää niiden tulokset vähintään viiden vuoden ajan. Asetuksen 7 pykälässä määritetään menettelyt, joita on noudatettava, mikäli ohjeellisia parametreja ei noudateta, sekä tiedot ja neuvot, jotka on toimitettava asianosaiselle väestölle. Asetuksen 8 pykälässä säädetään terveysministerin asetuksesta, jossa määritetään tekniset ja toiminnalliset menettelyt ja ohjeet parlamentin valtuutuksella annetun asetuksen soveltamista varten. Asetuksen 9 pykälässä säädetään valtion korvaavan toimivallan harjoittamisesta tapauksissa, joissa alueiden tai autonomisten maakuntien osalta on tapahtunut laiminlyöntejä. Asetuksen 10–13 pykälässä määritetään rangaistukset sekä niiden soveltamisesta vastaavat tahot, taloudelliset säännökset sekä säädöksen voimaantulon määräajat.
Liitteet sisältävät seuraavat eritelmät:
liite I – ihmisten käyttöön tarkoitetun veden radonin ja tritiumin enimmäisarvot ja viitteellinen annos,
liite II – radioaktiivisten aineiden seuranta,
liite III – viitteellisen annoksen ja analyyttisten suoritusarvovaatimusten seuranta.


9. Kratka izjava o razlozima
Ilmoituksen kohteena oleva parlamentin valtuutuksella annetun asetuksen luonnos annetaan 22 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston direktiivin 2013/51/Euratom panemiseksi täytäntöön.
Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta 3 päivänä lokakuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY liitteessä I olevassa C osassa on vahvistettu radioaktiivisia aineita koskevat osoitinmuuttujat sekä niihin liittyviä tarkastuksia koskevat säännökset. Kyseiset muuttujat sisältyvät kuitenkin Euratomin perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettuihin perusnormeihin. Näin ollen direktiivissä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden radioaktiivisten aineiden tason seurantaa koskevat vaatimukset sisällytetään yhteen erityiseen lainsäädäntövälineeseen, jolla pyritään takaamaan säteilyturvalainsäädännön yhtenäisyys, johdonmukaisuus ja täydellisyys Euratomin perustamissopimuksen puitteissa.
Direktiivillä 2013/51/Euratom korvataan näin ollen direktiivin 98/83/EY säännökset niiden vaatimusten osalta, jotka koskevat väestön terveyden suojelemista ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta.
Luonnoksen säännöksillä korvataan parlamentin valtuutuksella annetun asetuksen nro 31/2001 liitteessä I olevan C osan radioaktiivisuutta koskeva taulukko, mukaan luettuina huomautukset 8, 9 ja 10, ja annetaan kaikki eritelmät, jotka koskevat enimmäisarvoja, seurantaa, suoritustiheyksiä ja analyyttisiä suoritustasovaatimuksia. Erityisesti säännöksissä määritetään hallinnointia ja riskinarviointia menettelyt.
Asetuksen 6 pykälän 4 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta säädetään direktiivin 98/83/EY liitteen II viimeisimmän muutoksen mukaisesti. Siinä säädetään sellaisten koelaboratorioiden akkreditoinnista, jotka suorittavat analyysejä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden seurantaa varten.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Viittaukset perusteksteihin: parlamentin valtuutuksella annettu asetus nro 31, annettu 2 päivänä helmikuuta 2001, direktiivin 98/83/EY täytäntöönpanosta (asetuksen 4 pykälä muodostaa ilmoitusta nro 2000/637/I vastaavan lopullisen tekstin).


11. Pozivanje na hitni postupak
Ei


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ei


14. Fiskalne mjere
Ei


15. Procjena utjecaja
Vaikutustenarviointia ei ole saatavilla ilmoitushetkellä.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
TBT-näkökohdat

Ei - luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohdat

Ei - luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.
**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin 98/34
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos