Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakonodavne uredbe o provedbi Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Broj notifikacije: 2015/494/I (talija)
Datum zaprimanja: 21/08/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2015) 02695
Direktiv 98/34/EF
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2015/0494/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502695.DA)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0494 I DA 21-08-2015 I NOTIF2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XIII – NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI
00187 ROMA - Via Sallustiana, 53 - tel. 0039 06/4705.5430 -.5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
ex UFFICIO IV° DGPREV
ROMA


4. Broj notifikacije
2015/0494/I - C50A


5. Naziv
Udkast til lovdekret til gennemførelse af Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand.


6. Predmetni proizvodi
Drikkevand - kildevand


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
- Udkastet blev allerede notificeret til Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi, den 12. august 2015 i henhold til artikel 33 i Euratom-traktaten.
Det notificeres imidlertid også i henhold til direktiv 98/34/EF, eftersom det indeholder en teknisk forskrift, hvor vand, der aftappes på flasker ved kilden med henblik på markedsføring, og vand, der anvendes i fødevarevirksomheder til fremstilling, behandling, oplagring eller markedsføring af produkter eller stoffer bestemt til konsum (artikel 2, stk. 1, litra a)), er involveret.


8. Osnovni sadržaj
Udkastet består af 13 artikler og 3 bilag.
I de første tre artikler forklares emnet for forskriften, de anvendte definitioner, anvendelsesområdet og de mulige undtagelser. I artikel 4, 5 og 6 fastsættes de generelle kontrolforpligtelser, som regionerne og de selvstyrende provinser er pålagt, parameterværdier og de punkter, hvor værdierne skal overholdes, kriterier og procedurer for gennemførelsen af de eksterne kontroller og forelæggelse for sundhedsministeriet af de tilhørende resultater samt forpligtelsen for forvalterne til at foretage interne kontroller og gemme resultaterne af disse i mindst 5 år. I artikel 7 fastsættes de foranstaltninger, der skal træffes ved manglende overensstemmelse af indikatorparametrene, og de oplysninger og råd, som skal gives til den berørte befolkning. Artikel 8 vedrører et dekret fra sundhedsministeren for at fastsætte fremgangsmåder og tekniske-operative anvisninger i forbindelse med anvendelsen af lovdekretet. Artikel 9 indeholder bestemmelser om substitutionsbeføjelser i forhold til staten i tilfælde af manglende overholdelse fra regionernes eller de selvstyrende provinsers side. Med artikel 10 til 13 fastsættes sanktioner og de enheder, der er bemyndiget til at pålægge dem, økonomiske bestemmelser og tidspunkterne for forskriftens ikrafttrædelse.
Bilagene indeholder specifikationer vedrørende:
Bilag I - Parameterværdier for radon, tritium og indikativ dosis (ID) for drikkevand
Bilag II - Kontrol af radioaktive stoffer
Bilag III - Kontrol af indikativ dosis og analytiske ydeevnekarakteristika.


9. Kratka izjava o razlozima
Det notificerede udkast til dekret er blevet udarbejdet for at gennemføre Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013.
I bilag I, del C, til Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand fastsættes indikatorparametre vedrørende radioaktive stoffer og de hertil hørende kontrolbestemmelser. Disse parametre falder imidlertid ind under anvendelsesområdet for de grundlæggende normer, som er fastlagt i artikel 30 i Euratom-traktaten. Direktivet indeholder derfor krav til kontrol af niveauet af radioaktive stoffer i drikkevand gennem et specifikt lovgivningsinstrument med det formål at sikre ensartethed, sammenhæng og nøjagtighed i lovgivningen om strålingsbeskyttelse inden for rammerne af Euratom-traktaten.
Bestemmelserne i direktiv 2013/51/Euratom går derfor forud for bestemmelserne i direktiv 98/83/EF, hvad angår krav om beskyttelse af befolkningens sundhed, hvad angår radioaktive stoffer i drikkevand.
Bestemmelserne i udkastet erstatter tabellen vedrørende radioaktivitet, herunder note 8, 9 og 10, i bilag I, del C, til lovdekret 31/2001 ved at give alle specifikationerne for parameterværdier, kontroller, hyppigheder og analytiske ydeevnekarakteristika, og frem for alt ved at tilvejebringe forvaltnings- og risikovurderingsprocedurer.
Forpligtelsen i henhold til artikel 6, stk. 4, er blevet indført i overensstemmelse med den seneste ændring af bilag II til direktiv 98/83/EF, hvori der pålægges akkreditering af testlaboratorier, der udfører analyser til kontrol af drikkevand.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Henvisninger til grundtekster: Lovdekret nr. 31 af 2. februar 2001 - Gennemførelse af direktiv 98/83/EF: vedlagt (artikel 4 udgør den endelige tekst, som svarer til notifikation 2000/637/I).


11. Pozivanje na hitni postupak
Nej


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Nej


14. Fiskalne mjere
Nej


15. Procjena utjecaja
En konsekvensvurdering er ikke til rådighed på tidspunktet for notifikationen.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlige konsekvenser for den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.
**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos