Détails de la notification

Décret portant interdiction de diffuser par l’intermédiaire des services électronique d’aide à la conduite ou à la navigation tout message de nature à signaler les opérations de police dans certains périmètres

Numéro de notification: 2017/160/F (France)
Date de réception: 24/04/2017
Fin de la période de statu quo: 25/07/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2017) 01038
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2017/0160/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701038.SK)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2017 0160 F SK 24-04-2017 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR)
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08 – France
Téléphone : 01 49 27 49 27
Mel : ai4-ai-dscr@interieur.gouv.fr


4. Numéro de notification
2017/0160/F - SERV


5. Titre
Nariadenie o zákaze šíriť prostredníctvom elektronických služieb podpory riadenia alebo navigácie akúkoľvek správu, ktorá by signalizovala policajné operácie v určitých oblastiach


6. Produits concernés
Elektronické služby podpory riadenia alebo navigácie


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Cieľom tohto návrhu nariadenia je zakázať v rámci všetkých elektronických služieb podpory riadenia alebo navigácie (najmä: aplikácie pre smartfóny, GPS, internetové stránky, sociálne siete) šírenie akejkoľvek správy alebo indikácie, ktorá umožňuje používateľom tejto služby zistiť polohu poriadkových síl v určitých oblastiach a ktorá by mohla narušiť účinnosť vykonávaných operácií administratívnej polície pre bezpečnosť cestnej premávky alebo operácií kriminálnej polície.
Oblasti, ktoré vláda oznámi prevádzkovateľom týchto elektronických služieb, budú predstavovať také oblasti, v ktorých sa budú konať určité citlivé kontroly, najmä v rámci boja proti terorizmu alebo organizovanému zločinu, v rámci akcií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, či hľadania väzňov na úteku alebo unesených osôb. Tieto oblasti budú pokrývať len najcitlivejšie kontroly a nebudú sa môcť rozprestierať na viac ako dvadsiatich kilometroch. Zákaz nebude môcť trvať dlhšie ako dvadsaťštyri hodín.
Návrhom nariadenia sa na tento účel ustanovuje článok R. 131-1 v cestnom zákone. Pre prevádzkovateľov, ktorí by nerešpektovali tieto nové ustanovenia, je stanovená sankcia (pokuta piatej triedy).


9. Bref exposé des motifs
Otázky vnútornej bezpečnosti:
Očakáva sa priaznivý vplyv na vnútornú bezpečnosť. Signalizácia poriadkových síl na systémoch podpory riadenia môže mať totiž nepriaznivý vplyv pri určitých udalostiach, počas ktorých musia poriadkové sily ostať utajené, aby mohli plniť svoje poslanie. Platí to napríklad pre úlohy v rámci boja proti terorizmu alebo organizovanému zločinu, v rámci systému „varovanie o únose" alebo hľadania väzňov na úteku.

Otázky cestnej bezpečnosti:
Očakáva sa priaznivý vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Signalizácia poriadkových síl vykonávajúcich kontroly prítomnosti alkoholu v krvi alebo omamných látok totiž nabáda niektorých účastníkov cestnej premávky, ktorí užili alkohol alebo omamné látky, zmeniť trasu, aby sa tak vyhli kontrolám. V dôsledku toho tieto signalizácie neumožňujú efektívne bojovať proti šoférovaniu pod vplyvom alkoholu a po užití omamných látok a proti nehodám s nimi spojenými.
Podľa údajov Národného medzirezortného strediska pre monitorovanie bezpečnosti cestnej premávky (ONISR) zomrelo vo Francúzsku v roku 2015 na následky nehody s účasťou vodiča pod vplyvom alkoholu 866 osôb a 3296 osôb bolo zranených a hospitalizovaných. Na následky nehody s účasťou vodiča pod vplyvom omamných látok zahynulo 501 osôb a 1623 bolo zranených a hospitalizovaných.
Osoby, ktoré prišli o život pri nehode s účasťou vodiča pod vplyvom alkoholu, predstavujú 31 % osôb usmrtených pri nehodách, pri ktorých bol zaznamenaný vplyv alkoholu u účastníkov nehody. Osoby, ktoré prišli o život pri nehode s účasťou vodiča pod vplyvom omamných látok, predstavujú 23 % osôb usmrtených pri smrteľných nehodách, pri ktorých je známy výsledok testu týkajúceho sa prítomnosti omamných látok.


10. Documents de Référence - Textes de base
Neexistuje žiadny referenčný text


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nie


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nie


14. Mesures fiscales
Nie


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspekt Dohody o technických prekážkach obchodu

Nie - Návrh nie je technickým predpisom ani hodnotením zhody

Aspekt Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie - Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement votre opinion sur toute notification donnée.
En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


fr
  Ligue de Défense des Conducteurs on 04-07-2017
Cliquer pour afficher

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne,

Le 24 avril dernier, le ministre de l'intérieur français vous adressé un projet de décret (n°2017/160/F) visant à supprimer les signalements de contrôles routiers via les applications d'aide à la conduite.

Compte tenu des difficultés techniques inhérentes à ce projet, certaines applications d'aide à la conduite risquent de devoir cesser tout signalement et in fine, tout fonctionnement.

Sur le plan juridique, les libertés d'expression, de communiquer et d'informer s'en trouvent très touchées.

Décidée à faire barrage à cette mesure, la Ligue de Défense des Conducteurs vous transmet le projet d'avis circonstancié ci-joint.

Je reste à votre disposition, notamment dans le cadre d'un rendez-vous, pour toute information complémentaire liée à ce projet de décret.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Européenne, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Pierre-Olivier Cavey

Directeur des études et des campagnes

Ligue de Défense des Conducteurs

tél : 0143954320