Detalle de la notificación

Reglamento que define los requisitos técnicos del sistema técnico de juego en línea - Liquidez compartida

Número de notificación: 2017/2/P (Portugal)
Fecha de recepción: 03/01/2017
Final del periodo de statu quo: 04/04/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2017) 00017
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2017/0002/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700017.SK)

1. Línea de información estructurada
MSG 002 IND 2017 0002 P SK 03-01-2017 P NOTIF


2. Estado miembro
P


3. Servicio responsable
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Servicio de origen
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto doTurismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificación
2017/0002/P - H10


5. Título
Nariadenie, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky technického systému pre online hazardné hry – spoločne využívaná likvidita


6. Productos afectados
Online stávkovanie a hazardné hry medzi hráčmi registrovanými na doméne „pt“ a hráčmi, ktorých prístup sa zriaďuje z miest mimo portugalského územia, a ktorí sú registrovaní na inej doméne na základe licencií vydaných v jurisdikciách, v ktorých sú online stávkovanie, hazardné hry a spoločne využívaná likvidita trhov povolené v súlade s právom a/alebo príslušným regulačným orgánom.


7. Notificación efectuada en el marco de otra disposición
-


8. Contenido principal
Cieľom nariadenia je stanoviť technické požiadavky technického systému pre hazardné hry v prípade, ak sa online stávkovanie a hazardné hranie prevádzkujú na základe spoločne využívanej likvidity trhov.


9. Motivación sucinta
Cieľom tohto nariadenia je zaistiť, aby sa v rámci technických systémov prevádzkovateľov pre hazardné hranie, v súlade s právnym režimom pre online stávkovanie a hazardné hranie, schváleným zákonnou vyhláškou č. 66/2015 z 29. apríla 2015, nahlasovala činnosť hazardného hrania, ak sa vykonáva na základe spoločne využívanej likvidity s inými trhmi okrem Portugalska.


10. Documentos de referencia; textos de base
Odkazy na základné texty: Zákonná vyhláška č. 66/2015 z 29. apríla 2015, ktorou sa schvaľuje právny režim pre online stávkovanie a hazardné hry.
Vyššie uvedený základný text bol oznámený Komisii prostredníctvom oznámenia č. 2014/0431/P.
Základné texty boli zaslané s predchádzajúcim oznámením: 2014/0431/P


11. Recurso al procedimiento de urgencia
Nie


12. Motivación de la urgencia
-


13. Confidencialidad
Nie


14. Medidas fiscales
Nie


15. Evaluación del impacto
-


16. Aspectos OTC y MSF
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Aportaciones de las partes interesadas

El sitio web de TRIS facilita a cualquier persona u organización el proceso de aportación de comentarios sobre una notificación determinada.
Debido al fin del periodo de statu quo ya no se aceptan aportaciones en relación con esta notificación a través de la página web.


No se han encontrado aportaciones en relación con esta notificación