Detalle de la notificación

Reglamento que define los requisitos técnicos del sistema técnico de juego en línea - Liquidez compartida

Número de notificación: 2017/2/P (Portugal)
Fecha de recepción: 03/01/2017
Final del periodo de statu quo: 04/04/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2017) 00017
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2017/0002/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700017.BG)

1. Línea de información estructurada
MSG 002 IND 2017 0002 P BG 03-01-2017 P NOTIF


2. Estado miembro
P


3. Servicio responsable
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Servicio de origen
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto doTurismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificación
2017/0002/P - H10


5. Título
Наредба за определяне на технически изисквания за техническата система за онлайн хазартна дейност — споделена ликвидност


6. Productos afectados
Онлайн залагания и хазартна дейност между играчи, регистрирани в домейна „pt“, и играчи, чиито достъп се установява от места извън територията на Португалия, които са регистрирани в друг домейн с разрешения, издадени в юрисдикция, където онлайн залаганията и хазартната дейност, и споделената ликвидност на пазарите са разрешени в съответствие със закона и/или от съответния регулаторен орган.


7. Notificación efectuada en el marco de otra disposición8. Contenido principal
Наредбата има за цел да определи техническите изисквания за техническата система за хазартна дейност, когато онлайн залагания и хазартна дейност се извършват на база споделена ликвидност на пазари.


9. Motivación sucinta
Тази наредба има за цел да гарантира, че техническите системи за хазартна дейност на операторите в съответствие с правния режим за онлайн залагания и хазартна дейност, одобрен със Законодателен указ № 66/2015 от 29 април 2015 г., докладват хазартна дейност, когато тя се извършва на база споделена ликвидност на пазари, с изключение на Португалия.


10. Documentos de referencia; textos de base
Препратка(и) към основен(ни) текст(ове): Законодателен указ № 66/2015 от 29 април 2015 г. за одобряване на правния режим за онлайн залагания и хазартна дейност.
Горепосоченият основен текст беше нотифициран на Комисията с Нотификация 2014/0431/P.
Основните текстове бяха изпратени с по-ранна нотификация: 2014/0431/P


11. Recurso al procedimiento de urgencia
Не


12. Motivación de la urgencia13. Confidencialidad
Не


14. Medidas fiscales
Не


15. Evaluación del impacto16. Aspectos OTC y MSF
Аспект на ТБТ

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Aportaciones de las partes interesadas

El sitio web de TRIS facilita a cualquier persona u organización el proceso de aportación de comentarios sobre una notificación determinada.
Debido al fin del periodo de statu quo ya no se aceptan aportaciones en relación con esta notificación a través de la página web.


No se han encontrado aportaciones en relación con esta notificación