Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2019) 01091
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A PL 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
Rozporządzenie z dnia ............. zmieniające rozporządzenie kraju związkowego Karyntia w sprawie instalacji grzewczych


6. Products Concerned
Instalacje energetycznego spalania, instalacje grzewcze, elektrociepłownie (silniki i turbiny gazowe)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Niniejszy projekt rozporządzenia służy transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania, Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 1 – zwanej dalej dyrektywą w sprawie średnich obiektów energetycznego spalania. Poza tym mają zostać uwzględnione wnioski z praktyki wykonawczej.
Podstawowe regulacje dotyczące wdrożenia wytycznych dyrektywy w sprawie średnich obiektów energetycznego spalania zostały już ustanowione nowelą ustawy kraju związkowego Karyntia o instalacjach grzewczych, Krajowy Dz.U. nr 21/2018. Projekt rozporządzenia służy konkretyzacji i dokładniejszej realizacji wytycznych ustawowych oraz dostosowaniu terminologii do prawa Unii i do wymogów dyrektywy w sprawie średnich obiektów energetycznego spalania.


9. Brief Statement of Grounds
Sekcja pierwsza projektu rozporządzenia zawiera ponadto wymogi względem wprowadzania do obrotu grzejników o znamionowej mocy cieplnej do 400 kW. Sekcja dotycząca wprowadzania do obrotu wymagała nowelizacji, ponieważ regulacje krajowe stały się już przestarzałe w wyniku wejścia w życie regulacji prawa Unii bądź zostaną przez nie zastąpione w najbliższych latach. Parametry bądź wartości graniczne, które nie są ustalone w prawie Unii, pozostają nadal ważne.
Sekcja trzecia zawiera graniczne wielkości emisji dla eksploatacji. Jak dotąd miał miejsce podział na instalacje energetycznego spalania o znamionowej mocy cieplnej poniżej 50 kW i instalacje energetycznego spalania o znamionowej mocy cieplnej od 50 kW do 2 MW. Podział ten został zniesiony, aby zapewnić dostosowanie do dyrektywy w sprawie średnich obiektów energetycznego spalania i do obecnego projektu federalnego rozporządzenia w sprawie instalacji energetycznego spalania.
Ponadto przeliczono wartości graniczne dla paliw stałych na 6-procentową zawartość tlenu (w oparciu o dyrektywę w sprawie średnich obiektów energetycznego spalania). Z drugiej strony dotychczasowe wartości graniczne CO dla grzejników na paliwa stałe nie były tymczasem już uważane za aktualne i dlatego nieznacznie je zmniejszono. Zmniejszenie wartości granicznych nastąpiło z uwzględnieniem międzynarodowych standardów oraz nowego określenia mocy wynoszącej odtąd 100 kW mocy cieplnej paliwa zamiast obowiązujących dotychczas 50 kW znamionowej mocy cieplnej.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: ustawa kraju związkowego Karyntia o instalacjach grzewczych, Krajowy Dz.U. nr 1/2014, ostatnio zmieniona ustawą opublikowaną w Krajowym Dz.U. nr 21/2018


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Tak


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification