Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2019) 01091
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A FI 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
Asetus, annettu ............., Kärntenin osavaltion lämmityslaiteasetuksen muuttamisesta


6. Products Concerned
Polttolaitokset, lämmityslaitteet, kaukolämpölaitokset (moottorit ja kaasuturbiinit)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Tällä asetusluonnoksella on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2193, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (EUVL L 313, 28.11.2015, s. 1) – jäljempänä MCP-direktiivi. Lisäksi otetaan huomioon täytäntöönpanosta käytännössä saadut vaikutteet.
Perustavanlaatuiset määräykset MCP-direktiivin säännösten täytäntöönpanoa varten annettiin jo Kärntenin osavaltion lämmityslaitelain uudistuksella (osavaltion virallinen lehti nro 21/2018). Asetusluonnoksella on tarkoitus konkretisoida ja tarkentaa lain säännöksiä sekä mukauttaa käsitteet unionin lainsäädäntöön ja MCP-direktiivin vaatimuksiin.


9. Brief Statement of Grounds
Asetusluonnoksen 1. jakso sisältää lisäksi lämmityslaitteiden, joiden nimellislämpöteho on enintään 400 kW, markkinoille saattamiseen liittyvät vaatimukset. Markkinoille saattamista koskeva jakso oli uusittava, koska EU:n säännösten voimaantulon vuoksi kansalliset säännökset ovat jo vanhentuneet tai poistetaan tulevina vuosina. Ne parametrit tai raja-arvot, joita ei ole määritetty EU:n säännöksissä, jäävät voimaan.
3. jakso sisältää käytön päästöraja-arvot. Tähän asti eroteltiin polttolaitokset, joiden nimellislämpöteho on alle 50 kW, ja polttolaitokset, joiden nimellislämpöteho on 50 kW – 2 MW. Tämä erottelu kumottiin MCP-direktiiviin ja asetusluonnokseen Itävallan polttolaitosasetukseksi (FAV) mukauttamista varten.
Lisäksi kiinteiden polttoaineiden happipitoisuuden raja-arvo muutettiin 6 prosenttiin (MCP-direktiivin mukaisesti). Lisäksi kiinteitä polttoaineita käyttävien lämmityslaitteiden tähänastiset CO-raja-arvot eivät olleet enää ajantasaisia ja siksi niitä madallettiin. Raja-arvojen madaltamisessa otettiin huomioon kansainväliset standardit sekä uusi tehorajoitus, joka on 100 kW:n polttoainelämpöteho tähän asti voimassa olleen 50 kW:n nimellislämpötehon sijaan.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: Kärntenin osavaltion lämmityslaitelaki (osavaltion virallinen lehti Nro 1/2014), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna osavaltion virallisessa lehdessä nro 21/2018


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Kyllä


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification