Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2019) 01091
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A ET 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
[Kuupäev] määrus Kärnteni liidumaa kütteseadmeid käsitleva määruse muutmise kohta


6. Products Concerned
Põletusseadmed, kütteseadmed, elektri ja soojuse koostootmisjaamad (mootorid ja gaasiturbiinid)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Kõnealuse määruse eelnõu eesmärk on võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta, ELT L L 313/1, 28.11.2015 (edaspidi „keskmise võimsusega põletusseadmete direktiiv“). Lisaks tuleb arvesse võtta õigusakti rakendamist käsitlevaid ettepanekuid.
Keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi nõuete rakendamise põhieeskirjad koostati juba Kärnteni kütteseadmeid käsitleva seaduse liidumaa ametlik väljaanne nr 21/2018 läbivaatamisel. Määruse eelnõu eesmärk on täpsustada ja selgitada nii õiguslikke nõudeid kui ka kohandada mõisteid vastavalt ELi õigusele ja keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi nõuetele.


9. Brief Statement of Grounds
Määruse eelnõu 1. jaotis hõlmab ka nõudeid kuni 400 kW nimisoojusvõimsusega kütteseadmete turule laskmiseks. Turule laskmist käsitlevat jaotist tuli muuta, sest riiklikud õigusaktid on ELi õigusnormide jõustumise tõttu kas juba vananenud või need asendatakse lähiaastatel. Need parameetrid või piirväärtused, mida ei ole määratletud ELi õiguses, kehtivad jätkuvalt.
3. jaotis sisaldab käitamisega seotud heitkoguste piirväärtusi. Siiani kehtis jaotus alla 50 kW nimivõimsusega põletusseadmeteks ja 50 kW kuni 2 MW nimivõimsusega põletusseadmeteks. See jaotus tunnistati kehtetuks, et saavutada kooskõla keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi ja käesoleva põletusseadmete määruse eelnõu - föderaalvalitsuse määrusega põletusseadmete kohta - vahel.
Lisaks arvutati ühelt poolt tahkekütuste piirväärtused ümber 6% hapnikusisalduseni (keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi põhjal). Teisest poolt ei peetud tahkekütustel töötavate kütteseadmete seniseid CO piirväärtusi enam ajakohaseks ja seetõttu vähendati neid mõnevõrra. Piirväärtuste vähendati võttes arvesse rahvusvahelisi standardeid ning uut võimsuse piiritlemist, mis on varasemalt kehtiva 50 kW nimisoojusvõimsuse asemel nüüdsest 100 kW kütuse soojusvõimsust.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid on alljärgnevad: Kärnteni liidumaa kütteseadmeid käsitlev seadus, liidumaa ametlik väljaanne nr 1/2014, viimati muudetud liidumaa ametliku väljaandega nr 21/2018


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Jah


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

Ei - eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification