Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2019) 01091
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A DA 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
Forskrift fra ............. om ændring af Kärntens forskrift vedrørende varmeanlæg


6. Products Concerned
Fyringsanlæg, varmeanlæg, kraftvarmeværker (motorer og gasturbiner)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Formålet med dette udkast til forskrift er gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 af 25. november 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (EUT L313 af 28.11.2015, s. 1) i det følgende benævnt: MCP-RL. Der vil fortsat blive taget hensyn til anbefalinger fra praksis.
De generelle bestemmelser til gennemførelse af kravene i henhold til MCP-RL er allerede opfyldt med ændringen af Kärntens lov om varmeanlæg, delstatslovtidende (LGBl.) nr. 21/2018. Formålet med udkastet til forskrift er en konkretisering og nærmere gennemførelse af de retlige bestemmelser samt en begrebsmæssig tilpasning til EU-retten og kravene i henhold til MCP-RL.


9. Brief Statement of Grounds
Afsnit 1 i udkastet til forskrift indeholder yderligere krav til markedsføring af varmeapparater med en nominel varmeeffekt (kW) på op til 400 kW. Afsnittet vedrørende markedsføring skulle revideres, da de nationale bestemmelser allerede var forældede på grund af EU-retsforskrifternes ikrafttræden eller ville blive afløst heraf i løbet af de kommende år. De parametre og grænseværdier, der ikke fastsættes af EU-retten vil fortsat være gældende.
Afsnit 3 angiver emissionsgrænseværdier ved drift. Der er tidligere foretaget en opdeling i fyringsanlæg på under 50 kW i nominel varmeeffekt og fra 50 kW til 2 MW i nominel varmeeffekt. Denne opdeling er blevet ophævet for at foretage en tilnærmelse til MCP-RL og nærværende udkast til forbundsstatens forskrift for fyringsanlæg.
Desuden er der foretaget en omregning af grænseværdien på 6 % for iltindholdet i faste brændstoffer (i overensstemmelse med MCP-RL). Endelig anses den hidtidige grænseværdi for CO ved varmeapparater til faste brændstoffer som utidssvarende og nedsættes derfor. Nedsættelsen af grænseværdierne foretages under hensyntagen til internationale standarder samt til de nye ydelsesgrænser på 100 kW brændselsværdiydelse i stedet for den tidligere gældende værdi på 50 kW nominel varmeeffekt.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning til grundteksterne: Kärntens lov om varmeanlæg, delstatslovtidende (LGBI.) nr. 1/2014, senest ændret ved LGBl. nr. 21/2018.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlige indvirkninger på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlige indvirkninger på den internationale handel.

Nej, udkastet er ikke nogen sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification