Notification Detail

Ordinance of ………… amending the Carinthian Heating Systems Ordinance

Notification Number: 2019/178/A (Austria)
Date received: 17/04/2019
End of Standstill: 18/07/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2019) 01091
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2019/0178/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901091.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0178 A BG 17-04-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz
Flatschacher Straße 70
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: + 43 (01) 50 536 18054
Fax: + 43 (0) 50 536 18200
E-Mail: abt8.umweltrecht@ktn.gv.at


4. Notification Number
2019/0178/A - B00


5. Title
Наредба от ............. за изменение на Наредбата за отоплителните инсталации на федерална провинция Каринтия


6. Products Concerned
Горивни инсталации, отоплителни инсталации, инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (двигатели и газови турбини)


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Представената проектонаредба служи за изпълнение на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации, ОВ L 313, 1, 28.11.2015 г. — наричана по-нататък в текста съкратено: Директива MCP. Освен това следва да бъдат взети под внимание предложения от практиката по изпълнението.
Основните разпоредби за изпълнението на предписанията на Директива MCP вече са създадени с редакцията на Закона за отоплителните инсталации на федерална провинция Каринтия, ДВ, бр. 21/2018. Проектонаредбата служи за конкретизиране и подробно изложение на законовите предписания, както и за адаптирането на терминологията към законодателството на Съюза и към изискванията, определени в Директива MCP.


9. Brief Statement of Grounds
Освен това раздел 1 от проектонаредбата съдържа изисквания относно пускането на пазара на отоплителни уреди с номинална топлинна мощност (НТМ) до 400 kW. Редакцията на раздела относно пускането на пазара се наложи, тъй като поради влизането в сила на европейските законови разпоредби националните разпоредби вече не са актуални, респ. ще бъдат заменени от такива в следващите години. Параметрите, респ. граничните стойности, които не са установени в законодателството на ЕС, запазват валидността си.
Раздел 3 съдържа гранични стойности на емисиите при експлоатацията. До момента горивните инсталации се класифицираха в категория горивни инсталации с номинална топлинна мощност (НТМ), по-малка от 50 kW, и категория горивни инсталации с НТМ от 50 kW до 2 MW. Това класифициране е отменено с цел синхронизация с изискванията на Директива MCP и представения проект на федералната Наредба за горивните инсталации — FAV.
Освен това е направено преизчисляване на граничните стойности за твърди горива на 6 % съдържание на кислород (в съответствие с Директива MCP). От друга страна, приложимите до момента гранични стойности за CO при отоплителни уреди, работещи на твърди горива, вече не се считат за актуални и затова са малко намалени. Намаляването на граничните стойности е осъществено при вземане под внимание на международни стандарти, както и на новото ограничение за мощност от 100 kW МТГ (мощност на топлоотдаване на горивото) в момента вместо валидното до момента ограничение от 50 kW НТМ.


10. Reference Documents - Basic Texts
Препратка към основните документи: Закон за отоплителните инсталации на федерална провинция Каринтия, ДВ, бр. 1/2014, последно изменен с публикацията в ДВ, бр. 21/2018


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
Да


16. TBT and SPS aspects
Споразумение за ТБТ

НЕ — проектът не оказва съществени въздействия върху международната търговия.

Споразумение за СФС

НЕ — проектът не оказва съществени въздействия върху международната търговия.

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
You may submit your contribution in any of the official languages of the EU. However, mind that we will not provide translations of contributions on the site. Additionally we remind you that contributions will only be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period.


No contributions were found for this notification