Notification Detail

Draft law laying down measures concerning the provision of Internet services for the protection of competition and freedom of access for users (Senate Act No 2484)

Notification Number: 2017/498/I (Italy)
Date received: 24/10/2017
End of Standstill: 25/01/2018 ( 26/02/2018)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2017) 02832
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2017/0498/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201702832.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2017 0498 I SL 24-10-2017 I NOTIF


2. Member State
I


3. Department Responsible
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Originating Department
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Legislativo
Roma


4. Notification Number
2017/0498/I - SERV60


5. Title
Osnutek zakona o določitvi ukrepov v zvezi z zagotavljanjem internetnih storitev za varstvo konkurence in prostega dostopa za uporabnike (Zakon Senata št. 2484)


6. Products Concerned
Storitve internetnega dostopa; programska oprema in digitalna vsebina.
Komunikacijske terminalske naprave.


7. Notification Under Another Act
- Osnutek zakona poleg zahtev za zagotavljanje storitev informacijske družbe, ki niso izrecno določene v Uredbi (EU) 2015/2120, vsebuje tehnične specifikacije za terminalsko opremo, namenjeno neposredni ali posredni priključitvi na javno omrežje v smislu člena 5 Direktive 2008/63/ES.


8. Main Content
Osnutek zakona sestavlja 6 členov.
Člen 1 vsebuje opredelitve pojmov, uporabljenih za uporabo zakona.
Člen 2 določa zahteve glede usposobljenosti za storitve dostopa ali internetne povezljivosti in specifikacije glede vsebine pogodbene dokumentacije, ki jo je treba zagotoviti uporabnikom teh storitev.
Člen 3 v skladu s smernicami za izvajanje člena 3(5) Uredbe (EU) 2015/2120 določa pravila glede omejitev pri upravljanju prometa; ureja zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, ki jih nudijo operaterji storitev dostopa, za prednostno obravnavo razredov prometa v lastnem segmentu omrežja za dostop in določitev cen za te storitve; postopke, ki jih je treba uporabiti v primeru škode v zvezi s celovitostjo ali varnostjo internetnega omrežja ali storitve ali terminala drugih uporabnikov, ki jo povzroči promet drugega končnega uporabnika istega operaterja; določa, da Italijanski komunikacijski urad določi minimalne ravni kakovosti storitev, ki jih je treba spoštovati in ki jih morajo ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev ustrezno oglaševati.
Člen 4 ureja pravice uporabnikov, da izberejo programsko opremo, ki je na voljo na spletu, in s svojih naprav odstranijo programsko opremo in vsebino, ki jih ne zanima; operaterjem platform prepoveduje omejevanje teh pravic do nakupa ali uporabe določene programske opreme, vsebine ali storitev s pogodbenimi, tehnološkimi, ekonomskimi orodji ali uporabniško izkušnjo.
Člen 5 določa pravila o preglednosti in ponudnikom storitev omrežnih ali elektronskih komunikacij nalaga obveznost, da na svojem spletnem mestu, v oddelku o preglednosti cen, v 30 dneh od začetka veljavnosti zakona, objavijo ponudbe v skladu s področjem uporabe členov 2 in 3.
Člen 6 določa pravila, ki urejajo kazni za primere kršitev obveznosti, ki jih predpisuje osnutek zakona.


9. Brief Statement of Grounds
Specifikacije, omejitve in druge zahteve, določene v priglašenem osnutku zakona, so namenjene ureditvi zagotavljanja internetnih storitev, kar zadeva varstvo konkurence in prost dostop za uporabnike.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklic(-i) na osnovno(-a) besedilo(-a): Zakonska uredba št. 70 z dne 9. aprila 2003: izvajanje Direktive 2000/31/ES;
Zakonska uredba št. 259 z dne 1. avgusta 2003 – člena 25 in 98: priloge;
Zakonska uredba št. 7 z dne 31. januarja 2007, spremenjena, s spremembami, z Zakonom št. 40 z dne 2. aprila 2007 - člen 1: priloga;
Zakonska uredba št. 206 z dne 6. septembra 2005 – člena 22 in 27(1): priloge.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

Da

Vidik SFS

Ne – osnutek ni ne sanitarni ne fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu