Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom)
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2015) 03689
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK BG 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Правила и общи указания относно пътните знаци от 2016 г.


6. Products Concerned
Пътни знаци, пътна сигнализация и пътни маркировки.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Правилата и общите указания относно пътните знаци определят пътните знаци (които за целите на настоящото законодателство включват пътна сигнализация и пътни маркировки) за ползване по обществените магистрали в Обединеното кралство. Нотифицираният проект представлява цялостна преработка на Правилата и общите указания относно пътните знаци от 2002 г. (изменени), която ще:
а. позволи да се използват от местните пътни органи определени нови пътни знаци, пътна сигнализация и пътни маркировки;
б. облекчи някои настоящи изисквания относно поставянето на знаци.
в. премахне изискванията за осветяване за някои знаци.
г. актуализира препратките към британски и европейски стандарти, включително включването на клауза за взаимно признаване.


9. Brief Statement of Grounds
През последните години се извърши пълен преглед на политиката за пътните знаци на Обединеното кралство. Прегледът достигна до заключение, че е необходимо национално регулиране, за да се осигури съгласувана система за пътните знаци в цялото Обединено кралство, но че настоящите TSRGD се нуждаят от пълна преработка, за да се гарантира, че осигуряват регулаторна рамка, която отразява както настоящите, така и бъдещите изисквания. Нотифицираният проект отразява заключенията от този преглед.


10. Reference Documents - Basic Texts
Основните текстове са представени в рамките на предходната нотификация: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
Да


16. TBT and SPS aspects
Аспект на ТБТ

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия

Аспект на СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification