Notification Detail

Government Decree on amending § 1 of the Government Decree on Waste Incineration

Notification Number: 2015/337/FIN (Finland)
Date received: 29/06/2015
End of Standstill: 30/09/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fi
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2015) 01968
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2015/0337/FIN

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501968.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0337 FIN SK 29-06-2015 FIN NOTIF2. Member State
FIN


3. Department Responsible
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin +358 9 10 606 4686
Faksi +358 9 10 604 8998
maaraykset.tekniset@tem.fi


3. Originating Department
Ympäristöministeriö
PL 35
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
+358 2952 50000
kirjaamo.ym@ymparisto.fi


4. Notification Number
2015/0337/FIN - S20E


5. Title
Uznesenie vlády o zmene § 1 uznesenia vlády o spaľovaní odpadu


6. Products Concerned
Purifikovaný plyn vznikajúci v prevádzke na splyňovanie alebo pyrolýzu odpadu


7. Notification Under Another Act
- Článok 6 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a ktorým sa zrušujú niektoré smernice (smernica o odpade)


8. Main Content
V súlade s § 107 ods. 2 bodom 1 zákona o ochrane životného prostredia (527/2014) sa ustanovenia o spaľovaní odpadu nebudú uplatňovať na prevádzky na splyňovanie alebo pyrolýzu, ak sú plyny vznikajúce pri tomto tepelnom spracovaní odpadu purifikované do takej miery, že pred ich následným spálením už nepredstavujú odpad a nebudú produkovať vyššie emisie ako v prípade spaľovania zemného plynu. Ustanovenia tohto zákona vychádzajú z článku 42 ods. 1 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (smernica o priemyselných emisiách).

Nový odsek 2, ktorý sa navrhuje pridať do § 1 uznesenia vlády o spaľovaní odpadu (uznesenie o spaľovaní odpadu, 151/2013), bude špecifikovať rozsah ustanovení o spaľovaní odpadu v prípade prevádzok na splyňovanie alebo pyrolýzu, ak sa spaľujú purifikované plyny vznikajúce pri tomto tepelnom spracovaní. Ak purifikované plyny vznikajúce pri tomto tepelnom spracovaní už nepredstavujú odpad, plyn nesmie obsahovať viac tuhých častíc, ortuti ani iných ťažkých kovov ani vyššie množstvo zmesí síry, fluóru či chlóru vypočítané z energetického obsahu ako zemný plyn či iné bežne používané plynné palivo. Okrem toho musí purifikovaný plyn spĺňať požiadavku, že purifikácia plynných spalín vznikajúcich pri jeho spaľovaní si nebude vyžadovať dodatočné opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia v porovnaní s purifikáciou plynných spalín vznikajúcich pri spaľovaní zemného plynu na mieste, kde sa používa purifikovaný plyn. V súlade s týmto ustanovením by sa mala upriamiť pozornosť na výskyt typických znečisťujúcich látok v purifikovanom plyne, ktoré vznikajú pri spaľovaní odpadových plynov, a plynných spalín vznikajúcich pri spaľovaní purifikovaného plynu. Čo sa týka plynných spalín, osobitná pozornosť sa bude venosť prípadným oxidom dusíka, dioxínom a furánom vznikajúcim pri spaľovaní. Navrhované ustanovenie vychádza z rozhodnutí súdu EÚ (C-317/07 a C-209/09) o elektrárni Kymijärvi spoločnosti Lahti Energia Oy, ako aj z § 5 ods. 4 bodov 4 a 5 zákona o odpade, ktorý vychádza z článku 6 smernice o odpade.

Okrem splnenia navrhovaných požiadaviek týkajúcich sa zloženia purifikovaného plynu je pre výnimku z ustanovení o spaľovaní odpadu, ktoré sa vzťahujú na prevádzky na splyňovanie alebo pyrolýzu, stanovená ďalšia podmienka, že budú splnené ďalšie požiadavky, keď už látka alebo predmet nepredstavuje odpad, ako je stanovené v § 5 ods. 4 zákona o odpade. Ďalšou požiadavkou je, aby emisie vypúšťané pri spaľovaní plynu do vzduchu, vody a pôdy spĺňali požiadavky stanovené v § 107 ods. 2 bode 1 zákona o ochrane životného prostredia.

Navrhované uznesenie, ktorým sa mení § 1 uznesenia o spaľovaní odpadu, sa týka navrhovaného uznesenia vlády, ktorým sa mení uznesenie vlády o ochrane životného prostredia (713/2014). Do tohto druhého uznesenia sa navrhuje doplniť nový oddiel, ktorý stanoví ďalšie ustanovenia o environmentálnych povoleniach v prípade udeľovania výnimky z ustanovení o spaľovaní odpadu pre prevádzky na splyňovanie alebo pyrolýzu a spaľovaní plynu, ktorý v nich vzniká. Tento nový oddiel zodpovedá podľa uplatnenia článku 45 smernice o priemyselných emisiách, ktorá upravuje ustanovenia pre povolenia pre prevádzky na spaľovanie a spoluspaľovanie. Viacero udelených povolení zabezpečí uplatňovanie ustanovení o spaľovaní odpadu v prevádzkach na splyňovanie a pyrolýzu, ako aj monitorovanie a dohľad nad týmito prevádzkami. Oznámenie navrhovaného uznesenia, ktorým sa mení uznesenie 713/2014, sa nevyžaduje.


9. Brief Statement of Grounds
Navrhovaná zmena uznesenia o spaľovaní odpadu špecifikuje zásady hodnotenia, ktoré stanovia, kedy purifikovaný plyn vznikajúci pri splyňovaní alebo pyrolýze odpadu už nepredstavuje odpad. Návrh podrobnejšie stanoví ustanovenia o klasifikácii purifikovaného plynu uvedené v § 5 ods. 4 zákona o odpade (a článku 6 smernice o odpade).

Uplatňovanie ustanovení o spaľovaní odpadu na prevádzky na splyňovanie a pyrolýzu bude stanovené na základe podrobnejších požiadaviek uvedených v § 107 ods. 2 bode 1 zákona o ochrane životného prostredia pomocou povoľovacieho postupu pre jednotlivé prípady a v konečnom dôsledku na súde.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základné texty: Uznesenie vlády, ktorým sa mení § 1 uznesenia vlády o spaľovaní odpadu


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Účelom uznesenia o spaľovaní odpadu v navrhovanej zmene je špecifikovať aktuálne vnútroštátne ustanovenia, ktoré vychádzajú zo smernice o priemyselných emisiách a smernice o odpade v súlade s uvedenými smernicami. Návrh nebude mať žiadny vecný vplyv v porovnaní s aktuálne platnými právnymi predpismi. Návrh nariadení podporuje uplatňovanie povoľovacieho postupu na prevádzky na splyňovanie a pyrolýzu.


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Nie – návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.
**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice 98/34
Fax: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification