Notification Detail

Government Decree on amending § 1 of the Government Decree on Waste Incineration

Notification Number: 2015/337/FIN (Finland)
Date received: 29/06/2015
End of Standstill: 30/09/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fi
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01968
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0337/FIN

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501968.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0337 FIN HR 29-06-2015 FIN NOTIF2. Member State
FIN


3. Department Responsible
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin +358 9 10 606 4686
Faksi +358 9 10 604 8998
maaraykset.tekniset@tem.fi


3. Originating Department
Ympäristöministeriö
PL 35
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
+358 2952 50000
kirjaamo.ym@ymparisto.fi


4. Notification Number
2015/0337/FIN - S20E


5. Title
Uredba Vlade o izmjeni članka 1. Uredbe Vlade o spaljivanju otpada


6. Products Concerned
Pročišćeni plin proizveden u postrojenju za uplinjavanje ili pirolizu otpada


7. Notification Under Another Act
- članak 6. stavak 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (Direktiva o otpadu)


8. Main Content
U skladu s člankom 107. stavkom 2. točkom 1. Zakona o zaštiti okoliša (527/2014), odredbe o spaljivanju otpada ne primjenjuju se na postrojenja za uplinjavanje ili pirolizu ako su plinovi koji nastaju tom termičkom obradom otpada prije njihova spaljivanja pročišćeni do one mjere da više ne predstavljaju otpad i ako ne mogu uzrokovati emisije veće od onih koje nastaju spaljivanjem prirodnog plina. Odredbe Zakona temelje se na članku 42. stavku 1. točki 2. Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (Direktiva o industrijskim emisijama).

Novi stavak 2. čije je dodavanje predloženo članku 1. Uredbe Vlade o spaljivanju otpada (Uredba o spaljivanju otpada, 151/2013) utvrđuje područje primjene odredbi o spaljivanju otpada u slučajevima postrojenja za uplinjavanje ili pirolizu ako se spaljuju pročišćeni plinovi koji nastaju tom termičkom obradom. Ako se pročišćeni plinovi koji nastaju tom termičkom obradom više ne smatraju otpadom, plin ne smije sadržavati više čestica, žive ili drugih teških metala ili spojeva sumpora, fluora ili klora prema izračunu po sadržaju energije nego prirodni plin ili bilo koje drugo plinovito gorivo u općoj uporabi. Usto, pročišćeni plin treba biti takav da pročišćavanje dimnih plinova koji nastaju njegovim spaljivanjem ne zahtijeva dodatne mjere za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša u usporedbi s pročišćavanjem dimnih plinova koji nastaju spaljivanjem prirodnog plina na lokaciji gdje se upotrebljava pročišćeni plin. Prema odredbi, potrebno je usredotočiti se na pojavu tipičnih onečišćujućih tvari u pročišćenom plinu koje nastaju spaljivanjem otpadnih goriva te na dimne plinove koji nastaju spaljivanjem pročišćenog plina. U pogledu dimnih plinova, posebna pozornost obraća se na potencijalne dušikove okside, dioksine i furane koji nastaju spaljivanjem. Predložena odredba temelji se na presudama Suda EU-a (C-317/07 i C-209/09) o elektrani Kymijärvi društva Lahti Energia Oy, kao i na točkama 4. i 5. članka 5. stavka 4. Zakona o otpadu, koji se temelji na članku 6. Direktive o otpadu.

Uz ispunjenje predloženih zahtjeva koji se odnose na sastav pročišćenog plina, drugi uvjet za izuzimanje od odredbi o spaljivanju otpada primjenjivih na postrojenja za uplinjavanje i pirolizu jest da se ispune dodatni zahtjevi kada tvar ili predmet više ne predstavljaju otpad kako je navedeno u članku 5. stavku 4. Zakona o otpadu. Dodatni zahtjev jest taj da emisije od spaljivanja plinova koje odlaze u zrak, vodu i tlo ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 107. stavku 2. točki 1. Zakona o zaštiti okoliša.

Predložena Uredba o izmjeni članka 1. Uredbe o spaljivanju otpada povezana je s predloženom Uredbom Vlade o izmjeni Uredbe Vlade o zaštiti okoliša (713/2014). Predlaže se dodavanje novog odjeljka potonjoj Uredbi kojim bi se utvrdile dodatne odredbe o okolišnim dozvolama u slučajevima izuzimanja postrojenja za uplinjavanje i pirolizu i spaljivanja plina proizvedenog u njima od odredbi o spaljivanju otpada. Novi odjeljak bio bi usklađen, kako je primjenjivo, s člankom 45. Direktive o industrijskim emisijama koja regulira odredbe o dozvoli za postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje. Broj dozvola koje će se dodjeljivati osigurao bi primjenu odredbi o spaljivanju otpada na postrojenja za uplinjavanje i pirolizu kao i praćenje i nadzor tih postrojenja. Obavijest o predloženoj Uredbi o izmjeni Uredbe 713/2014 nije potrebna.


9. Brief Statement of Grounds
Predložena izmjena Uredbe o spaljivanju otpada utvrđuje načela procjene koja određuju kada pročišćeni plin proizveden u postrojenju za uplinjavanje ili pirolizu otpada više ne predstavlja otpad. Prijedlog detaljnije određuje odredbe o klasifikaciji pročišćenog plina navedene u članku 5. stavku 4. Zakona o otpadu (i članku 6. Direktive o otpadu).

Primjena odredbi o spaljivanju otpada na postrojenja za uplinjavanje i pirolizu utvrđuje se specifičnijim zahtjevima kako je navedeno u članku 107. stavku 2. točki 1. Zakona o zaštiti okoliša postupkom izdavanja dozvole koji se razlikuje od slučaja do slučaja, te, naposljetku, na sudu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Uredba Vlade o izmjeni članka 1. Uredbe Vlade o spaljivanju otpada.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Svrha Uredbe o spaljivanju otpada u predloženoj izmjeni jest utvrđivanje važećih nacionalnih odredbi koje se temelje na Direktivi o industrijskim emisijama i Direktivi o otpadu, u skladu s navedenim direktivama. Prijedlog neće imati nikakav utjecaj na predmet u usporedbi s trenutno važećim propisima. Nacrti uredbi promicat će provedbu postupka izdavanja dozvole za postrojenja za uplinjavanje i pirolizu otpada.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification