Notification Detail

Government Decree on amending § 1 of the Government Decree on Waste Incineration

Notification Number: 2015/337/FIN (Finland)
Date received: 29/06/2015
End of Standstill: 30/09/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fi
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2015) 01968
Direktiv 98/34/EF
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2015/0337/FIN

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501968.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0337 FIN DA 29-06-2015 FIN NOTIF2. Member State
FIN


3. Department Responsible
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin +358 9 10 606 4686
Faksi +358 9 10 604 8998
maaraykset.tekniset@tem.fi


3. Originating Department
Ympäristöministeriö
PL 35
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
+358 2952 50000
kirjaamo.ym@ymparisto.fi


4. Notification Number
2015/0337/FIN - S20E


5. Title
Regeringsdekret om ændring af § 1 i regeringsdekret om affaldsforbrænding


6. Products Concerned
Renset gas produceret i et affaldsforgasnings- eller pyrolyseanlæg


7. Notification Under Another Act
– Artikel 6, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (affaldsdirektivet)


8. Main Content
I henhold til § 107, stk. 2, pkt. 1, i lov om miljøbeskyttelse (527/2014) finder bestemmelserne om affaldsforbrænding ikke anvendelse på forgasnings- eller pyrolyseanlæg, hvis gasserne fra denne varmebehandling af affald renses i en sådan grad, at de ikke længere udgør affald forud for forbrændingen, og de ikke kan medføre større emissioner end dem, der skyldes fyring med naturgas. Bestemmelserne i loven er baseret på artikel 42, stk. 1, pkt. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (direktivet om industrielle emissioner).

Det nye stk. 2, som foreslås at føjes til § 1 i regeringsdekretet om affaldsforbrænding (dekret om affaldsforbrændring, 151/2013), ville fastsætte omfanget for bestemmelser om affaldsforbrænding i tilfælde med forgasnings- eller pyrolyseanlæg, hvis de rensede gasser fra denne varmebehandling forbrændes. Hvis de rensede gasser fra denne varmebehandling ikke længere udgør affald, må gassen ikke indeholde flere partikler, kviksølv eller andre tungmetaller eller svovl-, fluor- eller chlorforbindelser som beregnet ud fra energiindhold end naturgas eller andre gasformige brændstoffer, der generelt anvendes. Endvidere skal den rensede gas være således, at rensningen af røggas stammende fra dens forbrænding ikke kræver yderligere foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet sammenlignet med rensningen af røggas stammende fra forbrændingen af naturgas på stedet, hvor den rensede gas benyttes. I henhold til bestemmelsen skal der fokuseres på forekomsten af typiske, forurenende stoffer i renset gas, der stammer fra forbrændingen af affaldsbrændstoffer, og røggas stammende fra forbrænding af renset gas. I forhold til røggas skal der tages særligt hensyn til potentielle nitrogenoxider, dioxiner og furaner stammende fra forbrænding. Den foreslåede bestemmelse ville være baseret på domme fra EU-domstolen (C-317/07 og C-209/09) om kraftværket Kymijärvi fra Lahti Energia Oy samt pkt. 4 og 5 i § 5, stk. 4, i lov om affald, som er baseret på artikel 6 i affaldsdirektivet.

Ud over opfyldelsen af foreslåede krav vedrørende sammensætningen af renset gas ville en anden betingelse for fritagelsen fra bestemmelser om affaldsforbrænding gældende for forgasnings- og pyrolyseanlæg være, at yderligere krav opfyldes, når et stof eller genstand ikke længere udgør affald som fastlagt i § 5, stk. 4, i lov om affald. Et yderligere krav ville være, at emissioner fra gasforbrænding i luft, vand og jord opfylder kravene fastlagt i § 107, stk. 2, pkt. 1, i lov om miljøbeskyttelse.

Det foreslåede dekret, som ændrer § 1 i dekretet om affaldsforbrænding, er tilknyttet det foreslåede regeringsdekret, der ændrer regeringsdekretet om miljøbeskyttelse (713/2014). Det foreslås at tilføje en ny paragraf til førnævnte dekret, som vil fastsætte yderligere bestemmelser om miljøtilladelser i tilfælde med fritagelse af forgasnings- og pyrolyseanlæg og forbrænding af gas produceret i disse fra bestemmelser om affaldsforbrænding. Den nye paragraf ville svare til artikel 45 i direktivet om industriemissioner, som regulerer tilladelsesbestemmelser for forbrændingsanlæg og medforbrændingsanlæg. Antallet af tilladelser, der skal tildeles, ville sikre anvendelsen af bestemmelser om affaldsforbrænding ved forgasnings- og pyrolyseanlæg samt overvågning og tilsyn af sådanne anlæg. Der kræves ikke notifikation af det foreslåede dekret, der ændrer dekret 713/2014.


9. Brief Statement of Grounds
Den foreslåede ændring af dekret om affaldsforbrænding vil angive vurderingsprincipper, som vil fastlægge, når den rensede gas produceret i et forgasnings- eller pyrolyseanlæg ikke længere udgør affald. Forslaget vil angive flere detaljer om bestemmelserne om klassifikationen af renset gas henvist til i § 5, stk. 4, i lov om affald (og artikel 6 i affaldsdirektivet).

Anvendelse af bestemmelser om affaldsforbrænding ved forgasnings- og pyrolyseanlæg vil fastsættes af de mere specifikke krav fastlagt i § 107, stk. 2, pkt. 1, i lov om miljøbeskyttelse via en case-baseret tilladelsesprocedure og endeligt i retten.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning til grundtekster: regeringsdekret, der ændrer § 1 i regeringsdekretet om affaldsforbrænding


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Formålet med dekret om affaldsforbrænding i den foreslåede ændring ville være at angive de nuværende, nationale bestemmelser, der er baseret på direktivet om industriemissioner og affaldsdirektivet, i henhold til de nævnte direktiver. Forslaget vil ikke have yderligere konsekvenser for området sammenlignet med nuværende, gældende lovgivning. Udkastet til forskrift vil fremme gennemførelse af tilladelsesprocessen for forgasnings- og pyrolyseanlæg til affald.


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.
**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification