Notification Detail

Federal State Government Ordinance on Improving Air Quality in Areas with Heavy Air Pollution (Air Quality Ordinance - Construction Machinery) - Draft to initiate a notification procedure pursuant to Directive 98/34/EC

Notification Number: 2015/275/D (Germany)
Date received: 28/05/2015
End of Standstill: 31/08/2015

Issue of comments by: United Kingdom
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2015) 01566
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2015/0275/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501566.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0275 D SK 28-05-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg
Referat 53
Hauptstätter Straße 67, 70178 Stuttgart
Tel.: 0049-711-231-5670, E-Mail: guenter.mezger@mvi.bwl.de


4. Notification Number
2015/0275/D - S50E


5. Title
Nariadenie krajinskej vlády na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach s vysokým znečistením ovzdušia (Nariadenie o kvalite ovzdušia - Stavebné stroje). Návrh na zahájenie oznamovacieho konania podľa smernice 98/34/ES


6. Products Concerned
Týka sa použitia stavebných strojov v oblastiach krajiny Bádensko-Württembersko s prekročenou limitnou hodnotou EÚ pre jemné častice PM10 alebo s rizikom takéhoto prekročenia.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
V nariadení sa stanovuje, že stroje a zariadenia s naftovým motorom, ktoré sa používajú na stavbách v zónach životného prostredia s plánovanou čistotou ovzdušia, v ktorých je prekročená limitná hodnota jemných častíc PM10 alebo existuje riziko prekročenia, musia spĺňať určité požiadavky na zníženie emisií.
Bola definovaná koncepcia krokov, čas na zmenu však môže zmierniť zaťaženie vzduchu. Veľkorysými výnimkami a reguláciou náročných prípadov sa okrem toho zabraňovalo nadmernému zaťaženiu. Bližšie podrobnosti, najmä o požiadavkách na použitie stavebných strojov a o výnimkách z nich, je možné zistiť z priloženého návrhu nariadenia, jeho odôvodnenia, ako aj zo samotného úvodného listu.


9. Brief Statement of Grounds
Smernicou 2008/50/ES, o kvalite okolitého ovzdušia, Európska únia stanovila členským štátom limitnú hodnotu pre jemné častice, ktorá sa dodržiava už od roku 2005. Ale aj v roku 2015 sa v Bádensku-Württembersku ešte nachádzajú oblasti, v ktorých sa na vysoko frekventovaných cestných úsekoch počas dňa určite nedodržiava limitná hodnota pre jemné častice stanovená na ochranu ľudského zdravia. Európska komisia preto zahájila konanie
o porušení zmluvy, v ktorom zaujala stanovisko, že v niektorých oblastiach neboli prijaté primerané opatrenia na splnenie povinností vyplývajúcich zo smernice 2008/50/ES a nebolo zaistené, aby doba prekročenia limitnej hodnoty boli udržiavaná čo najkratšia.
K znečisteniu ovzdušia prispievajú aj stavebné stroje. Z tohto dôvodu bol pre všetky oblasti, v ktorých, tak ako predtým, existuje riziko prekročenia limitnej hodnoty pre jemné častice PM10, vypracovaný priložený návrh nariadenia. Nariadenie sa bude uplatňovať konkrétne v mestách Ludwigsburg, Markgröningen, Reutlingen, Stuttgart a Tübingen.

Po oznámení EÚ má vláda v úmysle prijať tento návrh nariadenia a uviesť ho do platnosti.


10. Reference Documents - Basic Texts
Základný text neexistuje


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Predložené nariadenie má znížiť škodlivé emisie stavebných strojov s naftovým motorom. Stavebné stroje používané v súčasnej dobe, ktoré sú poháňané výhradne naftovým motorom, vykazujú spravidla vysoké emisie častíc. Dodatočným vybavením časticovými filtrami sa znížia škodlivé emisie stavebného stroja o viac ako 90 %.


16. TBT and SPS aspects
Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE. Návrh nemá žiadne podstatné účinky na medzinárodný obchod.

Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

Nie. Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.
**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice 98/34
Fax: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification