Notification Detail

Federal State Government Ordinance on Improving Air Quality in Areas with Heavy Air Pollution (Air Quality Ordinance - Construction Machinery) - Draft to initiate a notification procedure pursuant to Directive 98/34/EC

Notification Number: 2015/275/D (Germany)
Date received: 28/05/2015
End of Standstill: 31/08/2015

Issue of comments by: United Kingdom
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2015) 01566
Direktyva 98/34/EB
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2015/0275/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501566.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0275 D LT 28-05-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg
Referat 53
Hauptstätter Straße 67, 70178 Stuttgart
Tel.: 0049-711-231-5670, E-Mail: guenter.mezger@mvi.bwl.de


4. Notification Number
2015/0275/D - S50E


5. Title
Federalinės žemės vyriausybės nutarimas dėl oro kokybės gerinimo regionuose, kuriuose nustatyta didelė oro tarša kenksmingomis medžiagomis (Oro kokybės nutarimas. Statybų mašinos). Projektas parengtas laikantis pranešimų pateikimo procedūros pagal Direktyvą 98/34/EB


6. Products Concerned
Nutarimu reglamentuojamas statybos įrangos naudojimas Badeno-Viurtenbergo federalinės žemės regionuose, kuriuose viršijama smulkiųjų kietųjų dalelių PM10 ES ribinė vertė arba gresia tokio viršijimo pavojus.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nutarimu nustatoma, kad dyzelinu varomi ne keliais judantys mechanizmai, naudojami statybvietėse aplinkosaugos zonose, kuriose planuojama užtikrinti oro švarą ir kuriose viršijama smulkiųjų kietųjų dalelių PM10 ribinė vertė arba gresia tokio viršijimo pavojus, atitiktų tam tikrus išmetamųjų teršalų mažinimo reikalavimus.
Buvo nustatytas laipsniškas metodas, kuriuo numatyta pertvarkai skirti laiko, tačiau taip pat užtikrinama, kad oro tarša būtų mažinama. Be to, numatytos didelės išimtys ir sudėtingų atvejų nuostatos, kad būtų išvengta nepagrįstų sunkumų. Išsamesni statybos įrangos naudojimui keliami reikalavimai ir taikomos išimtys pateikiami nutarimo projekte, jo aiškinamojoje dalyje bei įvadinėje dalyje.


9. Brief Statement of Grounds
Europos Sąjunga Aplinkos oro kokybės direktyvoje 2008/50/EB valstybėms narėms nustatė smulkiųjų kietųjų dalelių ribinę vertę, kurios privaloma laikytis jau nuo 2005 m. Tačiau dar ir 2015 m. Badene-Viurtenberge yra regionų, kuriuose intensyvaus eismo kelių ruožuose neužtikrinama, kad būtų laikomasi dienos vidutinės smulkiųjų kietųjų dalelių ribinės vertės, reikalingos žmonių sveikatos apsaugai. Todėl Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir pateikė išvadą, kad kai kuriuose regionuose nebuvo taikomos adekvačios priemonės, kad būtų laikomasi Direktyvoje 2008/50/EB nustatytų įsipareigojimų ir būtų užtikrinama, kad laikotarpis, kai leidžiama viršyti ribinę vertę, būtų kuo trumpesnis.
Statybos įranga taip pat didina oro taršą. Todėl ir buvo paruoštas šis nutarimo projektas, skirtas visiems regionams, kuriuose iki šiol egzistuoja smulkiųjų kietųjų dalelių PM10 ribinės vertės pažeidimo pavojus. Šis nutarimas konkrečiai bus taikomas Liudvigsburgo, Markgrėningeno, Roitlingeno, Štutgarto ir Tiubingeno miestuose.

Pateikus pranešimą ES, kabinetas planuoja priimti šį nutarimą ir nustatyti jo galiojimą.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų nėra


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Pateikiamo nutarimo nuostatomis siekiama sumažinti dyzelinu varomos statybos įrangos išmetamų teršalų kiekį. Šiuo metu naudojama statybos įranga, kuri beveik be išimčių varoma dyzeliniais varikliais, paprastai pasižymi dideliu išmetamų kietųjų dalelių kiekiu. Įrengiant kietųjų dalelių filtrus, statybos įrangos išmetamų teršalų kiekį galima sumažinti daugiau kaip 90 %.


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių kliūčių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.
**********
Europos Komisijos


Direktyvos 98/34 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: dir83-189-central@ec.europa.eu