Notification Detail

Federal State Government Ordinance on Improving Air Quality in Areas with Heavy Air Pollution (Air Quality Ordinance - Construction Machinery) - Draft to initiate a notification procedure pursuant to Directive 98/34/EC

Notification Number: 2015/275/D (Germany)
Date received: 28/05/2015
End of Standstill: 31/08/2015

Issue of comments by: United Kingdom
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2015) 01566
Direktiivi 98/34/EY
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2015/0275/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501566.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0275 D FI 28-05-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg
Referat 53
Hauptstätter Straße 67, 70178 Stuttgart
Tel.: 0049-711-231-5670, E-Mail: guenter.mezger@mvi.bwl.de


4. Notification Number
2015/0275/D - S50E


5. Title
Osavaltion hallituksen asetus ilmanlaadun parantamisesta ilmansaasteiden rasittamilla alueilla (ilmanlaatu- ja rakennuskoneasetus) – luonnos direktiivin 98/34/EY mukaisen ilmoitusmenettelyn aloittamiseksi


6. Products Concerned
Asetus koskee rakennuskoneiden käyttöä Baden-Württembergin osavaltion alueilla, joissa Euroopan unionin asettamat PM10-hiukkasten raja-arvot ylittyvät tai joissa raja-arvot ovat vaarassa ylittyä.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Asetuksessa säädetään, että dieselkäyttöisten siirrettävien koneiden ja laitteiden, joita käytetään ilmanlaatusuunnitelman piiriin kuuluvien alueiden ympäristövyöhykkeillä sijaitsevilla työmailla, joissa PM10-hiukkasten raja-arvot ovat ylittyneet tai joissa raja-arvot ovat vaarassa ylittyä, on täytettävä tietyt vaatimukset päästöjen vähentämiseksi.
Määritetyllä asteittaisella lähestymistavalla jätetään aikaa muutokselle mutta mahdollistetaan ilman kuormituksen vähentäminen. Lisäksi suhteettomat rasitteet vältetään laajoilla poikkeuksilla ja vaikeita tapauksia koskevalla säätelyllä. Lisätietoa erityisesti rakennuskoneiden käyttöä koskevista vaatimuksista ja niiden poikkeuksista on saatavana oheisesta asetusluonnoksesta, sen perusteluista ja johdannosta.


9. Brief Statement of Grounds
Euroopan unioni on asettanut ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetulla direktiivillä 2008/50/EY jäsenvaltioille hiukkaspäästöjen raja-arvon, jota on täytynyt noudattaa jo vuodesta 2005 lähtien. Kuitenkin Baden-Württembergin osavaltiossa on vielä vuonna 2015 alueita, joiden runsaasti liikennöidyillä tieosuuksilla ihmisten terveyden suojelemiseksi asetettua keskimääräistä päivittäistä hiukkasten raja-arvoa ei pystytä noudattamaan. Siksi Euroopan komissio on aloittanut rikkomusmenettelyn ja tullut siihen lopputulokseen, että tietyillä alueilla ei ole toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä direktiivin 2008/50/EY velvoitteiden noudattamiseksi ja sen varmistamiseksi, että raja-arvojen ylittyminen pidetään mahdollisimman lyhytaikaisena.
Rakennuskoneet vaikuttavat osaltaan ilman pilaantumiseen. Tästä syystä oheinen asetusluonnos laadittiin kaikkia niitä alueita varten, joilla PM10-hiukkasten raja-arvot ovat edelleen vaarassa ylittyä. Asetusta sovelletaan konkreettisesti seuraavissa kaupungeissa: Ludwigsburg, Markgröningen, Reutlingen, Stuttgart ja Tübingen.

Kun asetuksesta on annettu ilmoitus EU:lle, osavaltion hallitus aikoo hyväksyä sen ja saattaa sen voimaan.


10. Reference Documents - Basic Texts
Perustekstiä ei ole saatavilla.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Asetuksen tarkoituksena on vähentää dieselkäyttöisten rakennuskoneiden saastepäästöjä. Nykyään käytössä olevien, lähes yksinomaan dieselmoottoreilla toimivien rakennuskoneiden hiukkaspäästöt ovat tavallisesti suuret. Hiukkassuodattimien jälkiasennuksen ansiosta rakennuskoneen saastepäästöjä voidaan vähentää yli 90 prosentilla.


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

EI – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

EI – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.
**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin 98/34
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification