Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2015) 01554
Direktiva 98/34/ES
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S SL 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Predlog zakona za spremembo Akta (1991:1559) s predpisi s področja akta o svobodi tiska in temeljnega zakona o svobodi izražanja (izvedbeni akt)


6. Products Concerned
Dobavitelji televizijskih vsebin, ki se plačajo po gledanju, morajo snemati in hraniti programe


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Za dobavitelje televizijskih vsebin, ki se plačajo po gledanju, bo veljala obveznost glede snemanja in hranjenja programov v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 iz priloženega osnutka zakona. Tovrstne posnetke je treba brezplačno poslati Švedskemu organu za radiodifuzijo, Uradu kanclerja za pravosodje in Varuhu pravic potrošnikov, če ti organi to zahtevajo. Dobavitelji televizijskih vsebin, ki se plačajo po gledanju, ki namerno ali zaradi malomarnosti ne snemajo ali hranijo televizijskih programov, ki se plačajo po gledanju, bodo kaznovani z denarno kaznijo ali z do enoletno zaporno kaznijo. V manj pomembnih primerih ne bodo kaznovani. Od dobaviteljev televizijskih vsebin, ki se plačajo po gledanju, se lahko ob plačilu kazni zahteva, da predajo posnetke Švedskemu organu za radiodifuzijo ali Varuhu pravic potrošnikov.

Predpisi naj bi predvidoma začeli veljati v prvem četrtletju leta 2016.


9. Brief Statement of Grounds
Namen predloga zakona je zagotoviti, da imajo zgoraj navedeni organi dostop do televizijskih programov, ki se plačajo po gledanju.
Osnutek tehničnih predpisov bo Komisiji priglašen v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov ter pravil o storitvah informacijske družbe.

Švedska komisija za radiodifuzijo (GRN), ki je ločeni organ odločanja Švedskega organa za radiodifuzijo, spremlja (z retrospektivnim pregledom), ali so programi, ki se predvajajo po televiziji ali na radiu oziroma so dani na voljo v obliki televizijskih vsebin, ki se plačajo po gledanju, skladni z Aktom o radiu in televiziji (2010:696) in s pogoji, povezanimi s programi, ki bi lahko veljali za te storitve.

Prvotni namen obveznosti glede snemanja programov v okviru oddelka 3 poglavja 5 izvedbenega akta je ta, da se omogoči izvajanje ukrepov proti kršitvam svobode izražanja. V zvezi s televizijskimi prenosi določba prav tako izpolnjuje cilj, ki je zagotoviti podlago za preglede, ki jih izvajata Švedska komisija za radiodifuzijo in Varuh pravic potrošnikov, in za nadzor, ki ga izvaja Švedski organ za radiodifuzijo. Obveznost glede snemanja programov v skladu z zgoraj navedeno določbo trenutno ne velja za televizijske vsebine, ki se plačajo po gledanju. Posledično ni možno, da bi lahko organi zahtevali posnetke kot podlago za preglede. Dostop do posnetkov potrebujeta tudi Varuh pravic potrošnikov in Urad kanclerja za pravosodje za svoje zadevne dejavnosti.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklic(-i) na osnovno(-a) besedilo(-a): Akt (1991:1559) s predpisi s področja akta o svobodi tiska in temeljnega zakona o svobodi izražanja (izvedbeni akt)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

Ne – osnutek ni tehnični predpis ali postopek ugotavljanja skladnosti.

Vidik SFS

Ne – osnutek ni niti sanitarni niti fitosanitarni ukrep.
**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki 98/34
Faks: +32 229 98043
e-naslov: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification