Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2015) 01554
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S SK 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Návrh zákona týkajúci sa zmeny zákona (1991:1559) s nariadeniami v oblasti zákona o slobode tlače a ústavného zákona o slobode prejavu (vykonávací zákon)


6. Products Concerned
Dodávatelia spoplatnenej televízie musia zaznamenávať a uchovávať programy


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Na dodávateľov spoplatnenej televízie sa bude vzťahovať povinnosť podľa kapitoly 5, oddiel 3 priloženého návrhu zákona o zaznamenávaní a uchovávaní programov. Tieto záznamy sa musia bezplatne zasielať švédskemu úradu pre vysielanie, úradu kancelárie spravodlivosti a verejnému ochrancovi práv spotrebiteľov na žiadosť každého z týchto úradov. Dodávateľom spoplatňovaných televízii, ktorí zámerne alebo z nedbanlivosti nevykonajú záznam a uchovanie spoplatnených televíznych programov, bude uložená pokuta alebo trest odňatia slobody po dobu až jedného roka. Triviálne prípady nebudú predmetom súdneho konania. Dodávateľom spoplatňovaných televízií sa môže pod hrozbou pokuty prikázať odovzdať záznamy švédskemu úradu pre vysielanie alebo verejnému ochrancovi práv spotrebiteľov.

Nadobudnutie účinnosti nariadení sa plánuje na prvý štvrťrok roku 2016.


9. Brief Statement of Grounds
Účelom návrhu zákona je zaistiť, aby vyššie uvedené úrady mali prístup k spoplatňovaným televíznym programom.
Návrh technických nariadení sa Komisii oznámi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pre poskytovanie informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.

Švédska komisia pre vysielanie (GRN), ktorá je samostatným rozhodujúcim orgánom pri švédskom úrade pre vysielanie, monitoruje (prostredníctvom retrospektívneho preskúmania), či programy vysielané prostredníctvom televízie alebo rozhlasu, či sprístupnené prostredníctvom spoplatnenej televízie, sú v súlade so zákonom o rozhlase a televízii (2010:696) a s podmienkami týkajúcimi sa programu, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto služby.

Primárnym účelom povinnosti zaznamenávať programy podľa kapitoly 5, oddiel 3 vykonávacieho zákona je umožniť podniknutie opatrení proti porušeniu slobody prejavu. So zreteľom na televízne vysielanie sa týmto ustanovením naplní aj cieľ zaistenia základu pre preskúmanie zo strany švédskej komisie pre vysielanie a verejného ochrancu práv spotrebiteľov, a pre dohľad zo strany švédskeho úradu pre vysielanie. Povinnosť zaznamenávať programy podľa vyššie uvedeného ustanovenia sa v súčasnosti nevzťahuje na spoplatňované televízie. Následkom toho úrady nemôžu požadovať záznamy ako podklad na ich preskúmanie. Verejný ochranca práv spotrebiteľov a úrad kancelárie spravodlivosti taktiež potrebujú prístup k záznamom na výkon ich príslušných činností.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základné texty: Zákon (1991:1559) s nariadeniami v oblasti zákona o slobode tlače a ústavného zákona o slobode prejavu (vykonávací zákon)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nie je technický predpis ani postup na hodnotenie zhody.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie - návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie.
**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice 98/34
Fax: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification