Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2015) 01554
dyrektywa 98/34/WE
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S PL 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Projekt ustawy o zmianie ustawy (1991:1559) zawierającej przepisy dotyczące zakresu rozporządzenia w sprawie wolności prasy i ustawy zasadniczej o wolności słowa (ustawy wykonawczej)


6. Products Concerned
Obowiązek rejestrowania i przechowywania audycji spoczywający na dostawcach usług telewizji pay-per-view


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Dostawcy usług telewizji pay-per-view mają zostać zobowiązani - na podstawie rozdz. 5 art. 3 załączonego projektu - rejestrować i przechowywać audycje. Te nagrania mają być nieodpłatnie przekazywane Urzędowi Radiofonii i Telewizji, Urzędowi Kanclerza ds. Sprawiedliwości i Rzecznikowi Praw Konsumenta na żądanie zgłoszone przez którykolwiek z tych organów. Dostawcy usług telewizji pay-per-view, którzy świadomie lub na skutek zaniedbania nie będą rejestrować i przechowywać audycji udostępnianych w ramach usług pay-per-view podlegają karze grzywny lub pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku. W przypadkach mniejszej wagi nie ponoszą oni odpowiedzialności. Dostawcy usług telewizji pay-per-view mogą zostać zobowiązani - pod groźbą grzywny - do przekazania nagrań Urzędowi Radiofonii i Telewizji lub Rzecznikowi Praw Konsumenta.

Przewiduje się, że przepisy wejdą w życie w pierwszym kwartale 2016 r.


9. Brief Statement of Grounds
Celem projektu jest zapewnienie dostępu właściwych organów do audycji udostępnianych w ramach usług pay-per-view.
Projekt przepisów technicznych jest notyfikowany Komisji zgodnie z dyrektywą 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Komisja ds. Transmisji Radiowo-Telewizyjnych, która jest odrębnym organem decyzyjnym przy Urzędzie Radiofonii i Telewizji, monitoruje - w drodze analiz retrospektywnych - czy audycje emitowane w telewizji lub w radiu bądź udostępniane w ramach usług pay-per-view są zgodne z ustawą o radiofonii i telewizji (2010:696) oraz z warunkami dotyczącymi audycji, które mogą obowiązywać w odniesieniu do tych usług.

Określony w rozdz. 5 art. 3 ustawy wykonawczej obowiązek rejestrowania audycji służy przede wszystkim zapewnieniu możliwości ścigania przypadków naruszenia wolności wypowiedzi. W odniesieniu do audycji telewizyjnych, celem przepisów jest także umożliwienie Komisji ds. Transmisji Radiowo-Telewizyjnych i Rzecznikowi Praw Konsumenta realizowania kontroli, a także umożliwienie urzędowi radiofonii i telewizji sprawowania nadzoru. Obowiązek rejestrowania audycji na podstawie przedmiotowych przepisów nie ma obecnie zastosowania do usług telewizji pay-per-view. W związku z tym organy nie mają możliwości żądania przekazania nagrań w celu zrealizowania kontroli. Rzecznik Praw Konsumentów i Urząd Kanclerza ds. Sprawiedliwości również powinni mieć dostęp do nagrań z uwagi na zakres swych działań.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych ustawa (1991:1559) zawierająca przepisy dotyczące zakresu rozporządzenia w sprawie wolności prasy i ustawy zasadniczej o wolności słowa (ustawa wykonawcza)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie - Projekt aktu prawnego nie jest ani przepisem technicznym, ani procedurą zgodności

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym
**********
Komisji Europejskiej

Punkt kontaktowy Dyrektywa 98/34
faks: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification