Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2015) 01554
Direktiivi 98/34/EY
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S FI 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Ehdotus laiksi lehdistönvapausasetuksen ja ilmaisunvapautta koskevan perustuslain alan määräyksistä annetun lain (1991:1559) (täytäntöönpanolaki) muuttamisesta


6. Products Concerned
Tilattavien televisiopalvelujen tarjoajien on tallennettava ja säilytettävä ohjelmia


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Tilattavien televisiopalvelujen tarjoajiin sovelletaan liitteenä olevan ehdotuksen 5 luvun 3 pykälän mukaista velvollisuutta tallentaa ja säilyttää ohjelmia. Kyseiset tallenteet on jätettävä maksutta radio- ja televisioviranomaiselle, oikeuskanslerille sekä kuluttaja-asiamiehelle asianosaisen viranomaisen pyynnöstä. Tilattavien televisiopalvelujen tarjoajat, jotka tahallisesti tai huolimattomuudesta johtuen eivät tallenna tai säilytä ohjelmia tilattavissa televisiopalveluissa, tuomitaan sakkoihin tai vankeuteen enintään vuodeksi. Lievissä tapauksia kyseisiä tahoja ei tuomita vastuuseen. Tilattavien televisiopalvelujen tarjoajia voidaan pyytää sakon uhalla toimittamaan tallenne radio- ja televisioviranomaiselle tai kuluttaja-asiamiehelle.

Määräysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.


9. Brief Statement of Grounds
Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa kyseessä oleville viranomaisille pääsy tilattavien televisiopalvelujen ohjelmiin.
Ehdotus teknisiksi määräyksiksi annetaan tiedoksi komissiolle teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti.

Radion ja television tarkastuslautakunta, joka on radio- ja televisioviranomaisen alainen erityinen päättävä elin, valvoo jälkikäteen suoritettavien tarkastusten avulla, ovatko televisiossa tai radiossa lähetetyt tai tilattavien televisiopalvelujen välityksellä toimitetut ohjelmat radio- ja televisiolain (2010:696) vaatimusten sekä palveluihin sovellettavien ohjelmia koskevien ehtojen mukaisia.

Täytäntöönpanolain 5 luvun 3 pykälän mukaisen ohjelmien tallentamista koskevan velvollisuuden ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa ilmaisunvapautta koskevien rikosten ehkäiseminen. Televisiolähetysten osalta säännöksellä täytetään myös tavoite, joka koskee perustan varmistamista radion ja television tarkastuslautakunnan ja kuluttaja-asiamiehen tarkastuksille sekä radio- ja televisioviranomaisen valvonnalle. Kyseisen säännöksen mukainen ohjelmien tallentamista koskeva velvoite ei koske tällä hetkellä tilattavia televisiopalveluja. Näin ollen viranomaisilla ei ole mahdollisuutta pyytää tallenteita tarkastustensa perustaksi. Myös kuluttaja-asiamies ja oikeuskansleri tarvitsevat toimintaansa varten pääsyn tallenteisiin.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: lehdistönvapausasetuksen ja ilmaisunvapautta koskevan perustuslain alan määräyksistä annettu laki (1991:1559) (täytäntöönpanolaki).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnos ei ole tekninen määräys tai vaatimustenmukaisuuden arviointi.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.
**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin 98/34
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification