Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2015) 01554
direktiiv 98/34/EÜ
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S ET 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Pressivabadust ja väljendusvabadust käsitleva põhiseaduse valdkondade eeskirjade kohta antud seaduse (1991:1559) (rakendusseadus) muutmise seaduse eelnõu


6. Products Concerned
Tellitavate telesaadete teenuse osutajad peavad need telesaated salvestama ja neid säilitama


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Tellitavate telesaadete teenuse osutajatele kohaldatakse teatisele lisatud eelnõu 5. peatüki paragrahvi 3 kohast saadete salvestamise ja säilitamise kohustust. Nimetatud salvestised tuleb edastada tasuta raadio- ja televisiooniametile, õiguskantslerile ja tarbijaombudsmanile nende esitatava päringu korral. Tellitavate telesaadete teenuse osutajaid, kes tahtlikult või tahtmatult ei salvesta ega säilita saateid tellitava telesaadete teenuse raames, karistatakse trahvi või kõige enam üheaastase vanglakaristusega. Väheolulise rikkumise korral vastutavaid pooli ei karistata. Tellitavate telesaadete teenuse osutajatelt võidakse trahvi ähvardusel nõuda, et nad edastaksid salvestise raadio- või televisiooniametile või tarbijaombudsmanile.

Eeskirjad jõustuvad 2016. aasta esimeses kvartalis.


9. Brief Statement of Grounds
Eelnõu eesmärk on tagada, et nimetatud asutustel on juurdepääs teatavatele tellitavatele telesaadetele.
Tehniliste eeskirjade eelnõu on komisjonile saadetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiviga 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord.

Raadio- ja televisiooniameti alluvusse kuuluv eriotsustusorgan ehk raadio- ja telesaadete järelevalveamet selgitab tagantjärgi tehtavate kontrollidega, kas televisioonis ja raadios eetrisse lastud või tellitavate teleteenuste kaudu vahendatud saated on kooskõlas raadio- ja televisiooniseadusega (2010:696) ning saateid käsitlevate nõuetega, mida võidakse teenustele kohaldada.

Rakendusseaduse 5. peatüki paragrahvi 3 kohase saadete salvestamise kohustuse esmane eesmärk on võimaldada väljendusvabadusega seotud rikkumiste eest karistamist. Teleringhäälinguga seonduvalt täidetakse sätetega ka eesmärki luua alusbaas raadio- ja telesaadete järelevalve ning tarbijaombudsmani kontrollide ja raadio- ja televisiooniameti kontrollide jaoks. Kõnealuse sätte kohane saadete salvestamise kohustus ei kehti praegu tellitavatele telesaadetele. Seetõttu ei ole asutustel võimalik nõuda salvestisi, mida nad saaksid kasutada kontrollide alusena. Ka tarbijaombudsman ja õiguskantsler vajavad juurdepääsu salvestistele nende tegevusega seonduvalt.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viited seonduvatele õigusaktidele: pressivabadust ja väljendusvabadust käsitleva põhiseaduse valdkondade eeskirjade kohta antud seadus (1991:1559) (rakendusseadus).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri tehnilist normi ega vastavushindamise protseduuri.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.
**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi 98/34/EÜ üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification