Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2015) 01554
směrnice 98/34/ES
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S CS 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Návrh zákona týkající se změny zákona (1991:1559) s nařízeními v oblasti zákona o svobodě tisku a základního zákona o svobodě projevu (prováděcí zákon)


6. Products Concerned
Dodavatelé placeného objednávání televizních programů mají povinnost zaznamenávat a uchovávat programy.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Na dodavatele objednávaných placených televizních programů TV se bude vztahovat povinnost dle kapitoly 5 oddílu 3 v přiloženém návrhu zákona s cílem zaznamenávat a uchovávat programy. Tyto nahrávky musí být zasílány zdarma švédskému úřadu pro vysílání, úřadu kancléře pro spravedlnost a veřejnému ochránci práv spotřebitele v případě, že si je některá z těchto institucí vyžádá. Pokud tito dodavatelé záměrně nebo zanedbáním neprovedou záznam a uložení některého z objednávaných placených televizních programů, bude jim uložena pokuta nebo trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku. Triviální případy nebudou předmětem soudního řízení. Dodavatelům objednávaných placených televizních programů může být pod hrozbou pokuty nařízeno, aby předali záznamy švédskému úřadu pro vysílání nebo veřejnému ochránci práv spotřebitele.

Vstoupení příslušných nařízení v platnost se plánuje v první čtvrtině roku 2016.


9. Brief Statement of Grounds
Účelem tohoto návrhu zákona je zajistit, aby výše uvedené úřady měly přístup k objednávaným placeným televizním programům.
Návrh technických nařízení bude oznámen Evropské komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel informování společenských služeb.

Švédská komise pro vysílání (GRN), která je samostatným rozhodčím orgánem při švédském vysílacím úřadu, monitoruje (prostřednictvím zpětného přezkumu), zda programy vysílané v TV nebo v rozhlase nebo zpřístupněné prostřednictvím objednávaných placených televizních programů jsou v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání (2010:696) a s podmínkami týkajícími se programu, které se mohou vztahovat na tyto služby.

Primárním účelem povinnosti zaznamenávat programy podle kapitoly 5 oddílu 3 prováděcího zákona je získat možnost přijmout kroky proti porušování svobody projevu. S ohledem na televizní vysílání bude tímto ustanovením naplněn cíl zajistit základ pro přezkum ze strany švédské vysílací komise a veřejného ochránce práv spotřebitele a pro dohled ze strany švédského úřadu pro vysílání. Povinnost zaznamenat programy podle výše uvedeného ustanovení v současné době nezahrnuje objednávané placené televizní programy. V důsledku toho není možné, aby úřady požadovaly záznamy jako základ svého přezkumu. Přístup k záznamům pro své příslušné činnosti požadují i veřejný ochránce práv spotřebitele a úřad kancléře pro spravedlnost.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz(-y) na základní text(-y): Zákon (1991:1559) s nařízeními v oblasti zákona o svobodě tisku a základního zákona o svobodě projevu (prováděcí zákon)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ne – tento návrh není technickým předpisem ani postupem pro posuzování shody.

Hledisko SPS

Ne - návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.
**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification