Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2015) 01554
Директива 98/34/ЕО
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S BG 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Законопроект за изменение на Закон (1991:1559) с Наредби в областта на Закона за свобода на печата и Основния закон за свобода на изразяване на мнение (Закон за изпълнение)


6. Products Concerned
Доставчиците на телевизия за гледане срещу заплащане трябва да записват и съхраняват програмите


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Доставчиците на телевизия за гледане срещу заплащане ще бъдат задължени съгласно глава 5, раздел 3 от приложения законопроект да записват и съхраняват програмите. Тези записи трябва да се изпращат безплатно до Шведския орган по далекосъобщенията, до Службата на министъра на правосъдието и до Омбудсмана за потребителите при поискване от всеки един от органите. Доставчиците на телевизия за гледане срещу заплащане, които преднамерено или от небрежност не запишат и съхранят програми на телевизия за гледане срещу заплащане, ще бъдат глобени или лишени от свобода за период до две години. Те не следва да се признават за виновни по тривиални дела. На доставчиците на телевизия за гледане срещу заплащане може да бъде постановено при плащане на глоба да предадат записите на Шведския орган по далекосъобщенията и до Омбудсмана за потребителите.

Планирано е наредбите да влязат в сила през първото тримесечие на 2016 г.


9. Brief Statement of Grounds
Целта на законопроекта е да гарантира, че горепосочените органи имат достъп до телевизионни програми за гледане срещу заплащане.
Проектът на технически наредби следва да бъде нотифициран на Комисията в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и относно разпоредбите за услугите на информационното общество.

Шведската комисия по далекосъобщения (GRN), която е самостоятелен орган към Шведския орган по далекосъобщенията, наблюдава (чрез ретроспективен преглед) дали програмите, излъчвани по телевизията или по радиото, или предоставяни чрез телевизия за гледане срещу заплащане, съответстват на Закон (2010:696) за радиото и телевизията и на условията по отношение на програмата, които могат да имат връзка с тези услуги.

Основната цел на задължението за записване на програми съгласно глава 5, раздел 3 от Закона за изпълнение е да осигури възможност за предприемане на действия срещу нарушения на свободата на изразяване на мнение. По отношение на телевизионните предавания разпоредбата изпълнява също така целта за осигуряване на основа за прегледа от Шведската комисия по далекосъобщения и Омбудсмана за потребителите, и за надзор от Шведския орган по далекосъобщенията. Задължението за записване на програми съгласно горепосочената разпоредба в момента не обхваща телевизия за гледане срещу заплащане. Следователно не е възможно органите да изискват записи като основа за своя преглед. Омбудсманът за потребителите и Службата на министъра на правосъдието също имат нужда от достъп до записи за тяхната работа.


10. Reference Documents - Basic Texts
Препратка(и) към основен(ни) текст(ове): Закон (1991:1559) с Наредби в областта на Закона за свобода на печата и Основния закон за свобода на изразяване на мнение (Закон за изпълнение)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Аспект на ТБТ

Не — проектът не представлява техническа наредба, нито процедура за оценка на съответствието.

Аспект на СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка.
**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification