Notifizierungsangaben

Verordnung über die Entsorgung von Altholz

Notifizierungsnummer: 2001/450/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 31/10/2001
Ende der Stillhaltefrist: 01/02/2002

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de en
da de el en es fi fr it nl pt sv


Kommerskollegium
Fru Kerstin Carlsson

Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - SG(2001) D/52365
Direktiv 98/34/EG
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2001/450/D

(MSG: 200102365.SV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2001 0450 D SV 01-02-2002 31-10-2001 D NOTIF 01-02-2002


2. Mitgliedstaat
Tyskland


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat V D 2, 11019
Berlin
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
PG Altholz, Postfach 12 06 29, 53048 Bonn
Tel.: +49-228-305-2550
Fax: +49-228-305-2398
E-Mail: Schnurer.Helmut@bmu.de


4. Notifizierungsnummer
2001/450/D - S00E


5. Titel
Förordning om hantering av förbrukat trävirke


6. Products Concerned
Förslaget till förordning avser hantering av förbrukat trävirke. Till förbrukat trävirke räknas både trärester från industrin (avfall som uppkommit vid produktion) och begagnat virke (förbrukade träprodukter), i den mån dessa utgör avfall, samt kompositmaterial där träandelen överstiger 50 viktprocent. Förbrukat trävirke förekommer i olika former, sammansättningar och mängder. Dessa är t.ex. trä- och trämaterialrester från träbearbetning och träförädling, samt begagnade träprodukter, så som möbler, förpackningar eller trä från byggavfall.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
Någon anmälningsplikt enligt någon annan gemenskapsrättsakt gäller inte. De i artiklarna 2 och 3 ingående undantagsbestämmelserna från gällande kemikalierättsliga föreskrifter i tysk rätt om PCB och PCP, som skall möjliggöra saluförande och användning av förbrukat trävirke för återvinning enligt föreskrifterna i den nya förordningen om gammalt virke (artikel 1 i förordningen), kräver även under beaktande av bestämmelserna om dessa material i direktiv 76/769/EEG inget samtycke enligt artikel 95 EG.
Bestämmelsen om PCB avser endast det inte harmoniserade området, eftersom motsvarande direktivbestämmelser varken innehåller bestämmelser om med PCB förorenade material (här träspån och -flis) eller om produkter (här: trämaterial och av detta tillverkade andra produkter). Undantaget beträffande PCP-haltiga flismaterial och träspån avser endast en av Kommissionen enligt artikel 100 a moment 4 i fördraget om den europeiska gemenskapen godkänd, längre gående förbudsbestämmelse i tysk rätt, varvid skyddsnivån enligt bestämmelserna i den nya förordningen om förbrukat virke för återvinning till sitt innehåll förblir oförändrat (det där angivna avfallsrättsliga gränsvärdet på 3 ppm - beräknat på träets totala massa - motsvarar det på sin tid godkända, kemikalierättsliga gränsvärdet på 5 ppm, beräknat på träets yta).


8. Inhaltszusammenfassung
I förordningen om förbrukat virke fastställs närmare krav på återvinningen av material och energi, samt avlägsnande av förbrukat virke med utgångspunkt från lagen om kretsloppsekonomi och avfall. Samtidigt harmoniseras dessa krav med de bestämmelser inom kemikalie- och riskmaterialrätten, som också skall beaktas vid hantering av förbrukat virke. Huvudsyftet med förordningen är säkerställande av en vederbörlig och oskadlig återvinning av förbrukat virke. Förordningens tillämpningsområde omfattar de i praktiken brukliga återvinningssätten för förbrukat virke. Som återvinningsmetod för förbrukat virke i förordningens mening gäller upparbetning av sådant virke till flis och träspån för framställning av trämaterial, utvinning av syntesgas för framställning av metanol, framställning av aktivt kol/industriträkol och alla slags utvinning av energi ur förbrukat virke. Andra möjligheter till utvinning omfattas inte av förordningen om förbrukat virke, men de utesluts inte heller. Särskild vikt lägger förordningen om förbrukat virke vid fastställande av krav på förädling av sådant virke för framställning av trämaterial, eftersom det förädlade förbrukade virket i sista hand, via trämaterial som t.ex. spånplattor binds i bruksföremål så som möbler. Mot denna bakgrund fastställs bindande gränsvärden för skadliga ämnen för av förbrukat virke framställd flis och träspån. Kontrollen av belastningar av skadliga ämnen är en del av en omfattande intern kontroll, som kompletteras med en föreskriven extern kontroll en gång i kvartalet, och av en dokumentations- och påvisningsskyldighet. När det gäller bortskaffande av förbrukat virke föreskrivs en obligatorisk värmebehandling.


9. Kurze Begründung
Förordningen om förbrukat virke kommer att ses som ett pilotprojekt för materialrelaterade bestämmelser med avseende på verkställandet av krav på en oskadlig återvinning av avfall. Det finns ännu inte några enhetliga krav inom EU på hantering av förbrukat trävirke. Kraven på en ur miljösynpunkt acceptabel hantering av förbrukat trävirke definieras enligt rätten i resp. medlemsstat. I detta sammanhang skall det i förordningen fastställas nationella normer för hantering av förbrukat trävirke på ett ur miljösynpunkt godtagbart sätt.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
a. Lag om kretsloppsekonomi och avfall 27.09.1994 (BGBl. I s. 2705), senast ändrad genom artikel 4 i lagen 09.09.2001 (BGBl. I s. 2331);
PCB/PCT-avfallsförordningen 26.06.2000(BGBl. I s. 932);
Förslag till förordning om avfallsförteckning (version: 26.09.2001);
Förordning om påvisning 10.09.1996 (BGBl. I s. 1382); 1997 I s. 2860);
Förordning om företag för hantering/bortskaffande av avfall 10.09.1996 (BGBl. I s. 1421), senast ändrad genom artikel 6 i lagen 09.09.2001 (BGBl. I s. 2331);
Statlig lag om immissionsskydd i avfattning enligt
kungörelse 14.05.1990 (BGBl. I s. 880), senast ändrad genom artikel 1 i
lagen 09.09.2001 (BGBl. I s. 2331);
Förordning om små och medelstora eldningsanläggningar i version enligt kungörelse 14.03.1997 (BGBl. I s. 490), senast ändrad genom artikel 3 i
lagen 27.07.2001 (BGBl. I s. 1950);
Förordning om anläggningar för vilka det krävs tillstånd enligt
kungörelse 14.03.1997 (BGBl. I s. 504), senast ändrad genom artikel 4 i
lagen 27.07.2001 (BGBl. I s. 1950);
Förordning om stora eldningsanläggningar av 22.06.1983 (BGBl. I s. 719), senast ändrad genom artikel 6 i lagen 03.05.2000 (BGBl. I s. 632);
Förordning om förbränningsanläggningar för avfall och liknande brännbara material 23.11.1990 (BGBl. I s. 2545); I s. 2832), senast ändrad genom artikel 6 i
lagen 27.07.2001 (BGBl. I s. 1950);
Teknisk vägledning om renhållning av luft av 27.02.1986 (GMBl 95, 202);
Kemikalielag i version enligt kungörelsen 25.07.1994 (BGBl. I s. 1703), senast ändrad genom artikel 13 i lagen 09.09.2001 (BGBl. I s. 2331);
Förordning om kemikalieförbud i avfattning enligt
kungörelse 19.07.1996 (BGBl. I s. 1151), senast ändrad genom artikel 2 i
förordning 26.06.2000 (BGBl. I s. 932);
Förordning om farliga ämnen i version enligt kungörelsen 15.11.1999 (BGBl. I s. 2233); 2000 I s. 739), senast ändrad genom artikel 2 i lagen 20.07.2000
(BGBl. I s. 1045).

c. Så som redan förklarats i punkt 8, fastställs det i artikel 1 i förordningen om förbrukat virke beträffande träspån och träflis som skall återvinnas (tillverkning av t.ex. spånplattor och möbler) gränsvärden för halter av vissa farliga ämnen (t.ex. tungmetaller, PCP, PCB). Träspån och träflis, som överskrider de i bilaga II (till § 3 moment 1) i förordningen om förbrukat virke angivna gränsvärdena, får på grund härav inte användas till framställning av material där trä ingår. Med denna begränsning av användningen vill man uppnå en så liten belastning på konsumenterna som möjligt av farliga material (t.ex. möbler som innehåller endast små mängder skadliga ämnen) och även slussa ut dessa skadliga ämnen ur kretsloppet.

En miljövänlig utslussning av farliga ämnen ur kretsloppet skall vid energiutvinningen uppnås genom att förbrukat virke, i den mån detta är belastat, endast skall få brännas i vissa eldningsanläggningar.

De negativa verkningarna av nämnda skadliga ämnen på människans hälsa och på miljön är tillräckligt väl kända, och har redan utgjort underlag för olika bestämmelser inom Gemenskapen. Man behöver därför inte framlägga några toxikologiska och miljötoxikologiska data för bedömning av dessa ämnen.

Avslutningsvis bör det hänvisas till att de i förordningen om förbrukat virke fastställda miljönormerna för hantering, och i samband därmed att begränsningar av användningen endast gäller nationellt. Eftersom det ännu inte finns några enhetliga krav inom EG på hantering av förbrukat virke, gäller förordningen om skydd för fri rörlighet för varor enligt § 1 moment 4 nr 2 inte för gränsöverskridande transporter av förbrukat virke.


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nej


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nej


14. Steuerliche Maßnahmen
NejDavid O'Sullivan
Generalsekreterare
Europeiska kommissionen

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden