Notifizierungsangaben

Verordnung über die Entsorgung von Altholz

Notifizierungsnummer: 2001/450/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 31/10/2001
Ende der Stillhaltefrist: 01/02/2002

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de en
da de el en es fi fr it nl pt sv


Kauppa-ja teollisuusministeriö
Mr Petri Kuurma

Viesti 002

Komission tiedonanto - SG(2001) D/52365
Direktiivi 98/34/EY
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2001/450/D

(MSG: 200102365.FI)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2001 0450 D FI 01-02-2002 31-10-2001 D NOTIF 01-02-2002


2. Mitgliedstaat
Saksa


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat V D 2, 11019
Berlin
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
PG Altholz, Postfach 12 06 29, 53048 Bonn
Tel.: +49-228-305-2550
Fax: +49-228-305-2398
E-Mail: Schnurer.Helmut@bmu.de


4. Notifizierungsnummer
2001/450/D - S00E


5. Titel
Asetus puutavarajätteestä huolehtimisesta


6. Products Concerned
Asetusluonnos koskee puutavarajätteestä huolehtimista. Puutavarajätteellä tarkoitetaan sekä teollisuuden jätepuuta (tuotantoperäistä) että käytettyä puuta (tuoteperäistä), jos nämä päätyvät jätepuuksi ja jos yhdistettyjen materiaalien puupitoisuus on yli 50 massaprosenttia. Puutavarajätteen luokitteluperusteita ovat sen muoto, koostumus ja määrä. Puutavarajätettä ovat esimerkiksi puuntyöstössä ja puunjalostuksessa syntyvä puujäte ja puuta sisältävä jätemateriaali sekä käytetyt puiset tuotteet, kuten huonekalut, pakkaukset tai rakennusjätepuu.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
Ilmoitusvelvollisuutta jonkin toisen yhteisön säädöksen perusteella ei ole. PCB- ja PCP-yhdisteitä koskevaan Saksan nykyiseen kemikaalilainsäädäntöön nähden 2 ja 3 artiklaan sisältyvät säännökset ovat poikkeussäännöksiä, joiden perusteella on mahdollista saattaa markkinoille ja käyttää puutavarajätettä hyödyntämistarkoituksessa uuden puutavarajäteasetuksen säännösten (asetuksen 1 artiklan) mukaisesti, eikä niille tarvita näistä materiaaleista annetun direktiivin 76/769/ETY säännösten perusteellakaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan mukaista hyväksyntää.

Säännös PCB:stä koskee yksinomaan aluetta, jonka lainsäädäntö ei ole yhdenmukaistettua, koska vastaaviin direktiivin säännöksiin ei sisälly säännöksiä PCB:n saastuttamista materiaaleista (tässä puulastut ja puuhake) eikä tuotteista (tässä puuta sisältävät materiaalit ja niistä valmistetut muut tuotteet). PCP-pitoista puuhaketta ja PCP-pitoisia puulastuja koskeva poikkeus koskee ainoastaan komission Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 a artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymää Saksan lainsäädännössä pidemmälle menevää kieltosäännöstä, jolloin uuden puutavarajäteasetuksen hyödyntämissäännökset huomioon ottava suojataso jää sisällöltään muuttumattomaksi (jätesäädösten mukainen siinä mainittu raja-arvo 3 ppm - laskettuna puun kokonaismassasta - vastaa kemikaalilainsäädännössä aikoinaan hyväksyttyä raja-arvoa 5 ppm, joka viittaa puun pintaan).


8. Inhaltszusammenfassung
Puutavarajäteasetuksessa määritellään tarkemmat vaatimukset, jotka koskevat puutavarajätteen uusiokäyttöä ja energiakäyttöä sekä hävittämistä kierrätystalous- ja jätelain mukaisesti. Samalla nämä vaatimukset yhdenmukaistetaan puutavarajätteestä huolehtimisen yhteydessä noudatettavan kemikaalilainsäädännön ja vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön kanssa. Asetuksen keskeinen tavoite on varmistaa puutavarajätteen määräystenmukainen ja vaaraton hyödyntäminen. Asetuksen soveltamisala käsittää puutavarajätteen hyödyntämistavat, jotka ovat päteviä myös käytännössä. Asetuksessa tarkoitettuja puutavarajätteen hyödyntämismenetelmiä ovat puutavarajätteen valmistaminen puuhakkeeksi ja puulastuiksi puuta sisältävien materiaalien valmistusta varten, synteesikaasun talteenotto metanolin valmistusta varten, aktiivihiilen/teollisuuspuuhiilen valmistus sekä puutavarajätteen kaikenlainen hyödyntäminen energiantuotannossa. Muita hyödyntämistapoja ei puutavarajäteasetuksessa mainita mutta ei myöskään suljeta pois. Erityinen paino puutavarajäteasetuksessa on sellaisten vaatimusten määrittämisellä, jotka koskevat puutavarajätteen jalostamista puuta sisältävien materiaalien tuotannon tarpeisiin, koska jalostettu puutavarajäte lopultakin yhdistyy puuta sisältävissä materiaaleissa, kuten lastulevyssä, käyttöesineisiin, kuten huonekaluihin. Tämän vuoksi puutavarajätteestä valmistetulle puuhakkeelle ja puulastuille määritellään sitovat haitallisten aineiden raja-arvot. Haitallisten aineiden kuormitusten valvonta on osa laajaa omavalvontaa, jota täydentävät neljännesvuosittain suoritettavaksi määrätty ulkopuolinen valvonta sekä kirjaamis- ja osoittamisvelvollisuus. Puutavarajätteen pakolliseksi hävittämismenetelmäksi säädetään lämpökäsittely.


9. Kurze Begründung
Puutavarajäteasetus on materiaalikohtaisten säännösten pilottihanke, jossa konkretisoidaan jätteiden vaaratonta hyödyntämistä koskevat vaatimukset. Puutavarajätteestä huolehtimista koskevia yhtenäisiä EU-vaatimuksia ei vielä ole. Ympäristöä säästävää puutavarajätteestä huolehtimista koskevat vaatimukset määräytyvät kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Tässä yhteydessä asetuksella on tarkoitus määrittää puutavarajätteen osalta ympäristöä säästävät kansalliset jätehuoltostandardit.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
a. Syyskuun 27 päivänä 1994 annettu kierrätystalous- ja jätelaki (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 2705), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9 päivänä syyskuuta 2001 annetun lain (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 2331) 4 artiklalla;
26 päivänä kesäkuuta 2000 annettu PCB/PCT-jäteasetus (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 932);
luonnos jäteluetteloasetukseksi (versio 26.9.2001);
osoittamisvelvollisuudesta 10 päivänä syyskuuta 1996 annettu asetus (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 1382; 1997 I, s. 2860);
jätehuoltoalan yrityksistä 10 päivänä syyskuuta 1996 annettu asetus (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 1421), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9 päivänä syyskuuta 2001 annetun lain (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 2331) 6 artiklalla;
liittovaltion immissiosuojalaki, sellaisena kuin se on annettu tiedoksi 14 päivänä toukokuuta 1990 (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 880), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9 päivänä syyskuuta 2001 annetun lain (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 2331) 1 artiklalla;
pienistä ja keskisuurista polttolaitoksista annettu asetus, sellaisena kuin se on annettu tiedoksi 14 päivänä maaliskuuta 1997 (liittovaltion säädöskokoelma I,
s. 490), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun lain (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 1950) 3 artiklalla;
luvanvaraisista laitoksista annettu asetus, sellaisena kuin se on annettu tiedoksi 14 päivänä maaliskuuta 1997 (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 504), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun lain (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 1950) 4 artiklalla;
suurista polttolaitoksista 22 päivänä kesäkuuta 1983 annettu asetus (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 719), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 3 päivänä toukokuuta 2000 annetun lain (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 632) 6 artiklalla;

jätteenpolttolaitoksista ja muista polttamalla hävitettäville aineille tarkoitetuista laitoksista 23 päivänä marraskuuta 1990 annettu asetus (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 2545; I, s. 2832), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun lain (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 1950) 6 artiklalla;
ilmansuojelusta 27 päivänä helmikuuta 1986 annettu tekninen ohje (ministeriöiden tiedote 95, 202);
kemikaalilaki, sellaisena kuin se on annettu tiedoksi 25 päivänä
heinäkuuta 1994 (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 1703), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9 päivänä syyskuuta 2001 annetun lain (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 2331) 13 artiklalla;
kemikaalien käyttökieltoasetus, sellaisena kuin se on annettu tiedoksi 19 päivänä heinäkuuta 1996 (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 1151), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 2000 annetun asetuksen (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 932) 2 artiklalla;
vaarallisista aineista annettu asetus, sellaisena kuin se on annettu
tiedoksi 15 päivänä marraskuuta 1999 (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 2233; 2000 I s. 739), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 20 päivänä heinäkuuta 2000 annetun lain (liittovaltion säädöskokoelma I, s. 1045) 2 artiklan 38 §:llä.

c. Kuten jo 8 kohdassa on todettu, tiettyjen vaarallisten aineiden (esimerkiksi raskasmetallien, PCP:n, PCB:n) pitoisuuksien raja-arvot määritellään puutavarajäteasetuksen 1 artiklassa, joka koskee puulastujen ja puuhakkeen uusiokäyttöä (esimerkiksi lastulevyn ja huonekalujen valmistuksessa). Puulastuja ja puuhaketta, joissa puutavarajäteasetuksen liitteen II (liittyy 3 §:n 1 momenttiin) mukaiset raja-arvot ylittyvät, ei siten saa käyttää puuta sisältävien materiaalien valmistukseen. Tällä käyttörajoituksella pyritään vähentämään loppukäyttäjään kohdistuvaa vaarallisten aineiden kuormitusta mahdollisimman paljon (esimerkkeinä huonekalut, joissa haitallisten aineiden osuus on mahdollisimman vähäinen) sekä erottamaan nämä haitalliset aineet kaupallisesta kierrätyksestä.

Haitallisten aineiden erottaminen kaupallisesta kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla on tarkoitus toteuttaa energiakäytössä siten, että puutavarajätettä, sen kuormittavuudesta riippuen, saa polttaa vain tietyissä polttolaitoksissa.

Mainittujen haitallisten aineiden negatiiviset vaikutukset ihmisen terveyteen ja ympäristöön tunnetaan jo, ja ne on otettu huomioon yhteisön eri säädöksissä. Siksi ei ole enää tarpeellista esittää arviointia varten vastaavia tietoja näiden aineiden myrkyllisyydestä ihmiselle ja ympäristölle.

Lopuksi viitataan siihen, että puutavarajäteasetuksessa määritetyt ympäristöä säästävät jätehuoltostandardit ja - niihin liittyen - käyttörajoitukset ovat voimassa vain kansallisella tasolla. Koska yhtenäisiä EY-vaatimuksia puutavarajätteestä huolehtimisesta ei vielä ole, ei tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi säädetyn asetuksen 1 §:n 4 momentin 2 kohta koske puutavarajätteen rajan yli tapahtuvaa siirtoa.


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Ei


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Ei


14. Steuerliche Maßnahmen
EiDavid O'Sullivan
Pääsihteeri
Euroopan komissio

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden