Oplysninger om notifikationen

Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Notifikationsnummer: 2018/366/DK (Danmark)
Modtagelsesdato: 17/07/2018
Afslutning af status quo-periode: 18/10/2018

Fremsættelse af bemærkninger fra: Italien
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
da de en fr
da da
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 001

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2018) 01989
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2018/0366/DK - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201801989.DA)

1. Struktureret informationslinje
MSG 001 IND 2018 0366 DK DA 17-07-2018 DK NOTIF


2. Medlemsstat
DK


3. Ansvarlig tjenestegren
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø.
Tlf. 35 29 10 00
e-mail: noti@ebst.dk


3. Forfattende tjenestegren
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup
Tlf. +45 72 27 69 00
fvst.dk/kontakt
www.fvst.dk


4. Meddelelsesnummer
2018/0366/DK - C00A


5. Titel
Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning


6. Berørte produkter
Fersk og hakket kyllingekød, såvel som tilberedt kød og kødprodukter indeholdende kyllingekød.


7. Notifikation indgår i en anden fællesskabstekst
-


8. Hovedindhold
Nærværende bekendtgørelse udvider den tidligere notificerede dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød, således at mærkningsordningen nu også omfatter slagtekyllingekød.

Med udvidelsen af bekendtgørelsen iværksættes en dyrevelfærdsmærkningsordning for slagtekyllinger, som er en frivillig ordning for rugerier, primærproducenter og slagterier.
Der er tale om en markedsdreven mærkningsordning, da det i sidste ende er forbrugerefterspørgslen, der er afgørende for, om det er økonomisk fordelagtigt for erhvervet at fremstille slagtekyllinger med bedre dyrevelfærd. Hensigten med dyrevelfærdsmærkeordningen for kyllingekød er på et frivilligt grundlag at fremme markedsbaseret dyrevelfærd. Målet med dyrevelfærdsmærkningsordning er at skabe bedre gennemsigtighed i markedet og dermed kunne tilbyde forbrugerne bedre information og flere valgmuligheder i forhold til produkternes dyrevelfærd.
Et vigtigt formål med dyrevelfærdsmærket er at styrke forbrugernes kendskab til, hvordan de kan
bidrage til bedre dyrevelfærd. Dermed vil der blive basis for en mere dynamisk udvikling med større
efterspørgsel.

I bekendtgørelsen fastsættes i tre nivauer de supplerende krav til dyrevelfærd, som slagtekyllingebedrifter skal opfylde for at kunne levere slagtesvin under ordningen. Desuden fastsættes de krav til egenkontrol og auditering, som henholdsvis rugerier, bedrifter, slagtererier og øvrige fødevarevirksomheder skal overholde. Bekendtgørelsen muliggør det også for udenlandske producenter og/eller produkter at blive omfattet af ordningen.


9. Resumé af begrundelser
Med udvidelsen af ordningen er det formålet at fremme god dyrevelfærd for slagtekyllinger ved at give forbrugerne reel og forståelig information om dyrevelfærden, når de skal vælge mellem forskellige niveauer for dyrevelfærd.

*I øvrigt kan det oplyses, at udvidelsen af mærkningsordningen fra svinekød til også at omfatte kyllingekød sker ved at bekendtgørelsen, der p.t. regulerer svinekød ændres ved at der i den samme bekendtgørelse skrives reglerne ind for slagtekyllinger. Dette betyder, at regelsættet for dyrevelfærdsmærket svinekød og kyllingekød fremgår af den samme bekendtgørelse. Nærværende notifikation angår derfor kun udvidelsen til at mærkningsordningen omfatter slagtekyllinger, da der ikke indholdsmæssigt er foretaget ændringer i kravene for dyrevelfærdsmærket svinekød. I relation til yderligere oplysninger om notificering af dyrevelfærdsmærkningsorningen for svinekød henvises der til de to tidligere notifikationer for bekendtgørelserne under 2017/414/DK og 2016/486/DK.


10. Referencedokumenter – Basistekster
Henvisninger i grundteksten: Denne bekendtgørelse ændrer to tidligere bekendtgørelser om dyrevelfærdsmærkningsordningen, som blev notificeret i 2016 + 2017 der vedrører dyrearten svin. Nærværende bekendtgørelse har hjemmel i § 17, stk. 1, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1 og 2, § 22, § 23, § 37, stk. 1, § 50, § 51 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 (fødevareloven).
Hjemmelsbestemmelserne i fødevareloven er overført fra den nu ophævede lov nr. 402 af 10. juni 1997 om fødevarekvalitet, som blev notificeret 12. marts 1997.
Grundtekster er fremsendt inden for rammerne af en tidligere notifikation: 1997/131/DK


11. Indledning af hasteproceduren
Nej


12. Begrundelse for hasteprocedure
-


13. Fortrolighed
Nej


14. Skattemæssige foranstaltninger
Nej


15. Konsekvensundersøgelse
Ja


16. TBT- og SPS-aspekter
WTO-aspekt

NEJ - Udkastet har ingen særlig indvirkning på international handel.

SPS-aspektet

NEJ - Udkastet har ingen særlig indvirkning på international handel.**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bidrag fra interessenter

TRIS-webstedet gør det nemt for Dem eller Deres organisation at bidrage med Deres udtalelse vedrørende en given notifikation.
Grundet udløbet af status quo-perioden modtager vi i øjeblikket ingen yderligere bidrag til denne notifikation via webstedet.


Der blev ikke modtaget bidrag til denne notifikation