Ofte stillede spørgsmål om 98/34-proceduren (FAQ)

Direktiv (EU) 2015/1535 fastsætter en procedure, som pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at meddele Kommissionen alle udkast til tekniske forskrifter vedrørende produkter og informationssamfundets tjenester, inden disse vedtages som national lovgivning. Det erstatter direktiv 98/34/EF uden væsentlige ændringer (kodifikation).

Direktiv (EU) 2015/1535 gælder for alle produkter, der fremstilles industrielt, samt landbrugsprodukter og fiskeriprodukter.

Direktiv (EU) 2015/1535 gælder kun for informationssamfundets tjenester.

Informationssamfundets tjenester er tjenester, der normalt leveres mod betaling, og teleformidles, ad elektronisk vej og på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. (Der findes yderligere oplysninger i artikel 1, stk. 1, litra b), i direktiv (EU) 2015/1535).

Begrebet "teknisk forskrift" er defineret i artikel 1, stk. 1, litra f), i direktiv (EU) 2015/1535. Det omfatter tekniske specifikationer, andre krav eller regler vedrørende informationssamfundets tjenester fastlagt af medlemsstaterne, som retligt eller faktisk skal overholdes ved markedsføring eller anvendelse af et produkt, levering af en tjeneste eller etablering af en tjenesteoperatør, samt love og administrative bestemmelser vedrørende forbud mod fremstilling, import, markedsføring eller anvendelse af et produkt eller forbud mod levering eller anvendelse af en tjeneste eller mod, at en tjenesteyder etablerer sig.

Den tekniske forskrift er "retligt" bindende, når det gøres obligatorisk at overholde den ved en foranstaltning, der stammer direkte fra de relevante offentlige myndigheder eller kan tilskrives disse. Overholdelse af de tekniske specifikationer eller andre krav eller regler vedrørende tjenester, som den indeholder, er bindende for markedsføring eller anvendelse af de pågældende produkter eller tjenester.

Den tekniske forskrift er "faktisk" bindende, hvor de tekniske specifikationer, andre krav eller regler vedrørende tjenester ikke er omfattet af nogen formel og bindende retsakt i den pågældende stat, men hvor staten tilskynder til, at den overholdes. Direktivet indeholder en ikke-udtømmende liste med eksempler på tekniske forskrifter, der "faktisk" skal overholdes, herunder frivillige aftaler og "skattemæssige og finansielle foranstaltninger".

Tekniske specifikationer eller andre krav eller regler vedrørende tjenester, til hvilke der er knyttet skattemæssige eller finansielle foranstaltninger, som påvirker forbruget af produkter eller tjenester ved at tilskynde til overholdelse af sådanne tekniske specifikationer eller andre krav eller regler vedrørende tjenester.

Der skal opfyldes tre kumulative betingelser: Udkastet til foranstaltning skal indeholde tekniske specifikationer eller andre krav eller regler vedrørende tjenester. Disse tekniske specifikationer eller andre krav eller regler vedrørende tjenester skal være knyttet til skattemæssige eller finansielle foranstaltninger, og de skattemæssige eller finansielle foranstaltninger skal påvirke forbruget af produkter eller tjenester ved at tilskynde til overholdelse af sådanne tekniske specifikationer eller andre krav eller regler vedrørende tjenester.

Den tekniske forskrift skal notificeres til Kommissionen på udkaststadiet, dvs. før vedtagelsen.

Teksten i den tekniske forskrift skal befinde sig på et forberedende stadium, hvor det stadig er muligt at foretage væsentlige ændringer [artikel 1, stk. 1, litra g), i direktiv (EU) 2015/1535].

Status quo-perioden er en periode, i hvilken det notificerede udkast til teknisk forskrift ikke må vedtages af den pågældende medlemsstat. Efter notifikationen af et udkast til teknisk forskrift, begynder en status quo-periode på tre måneder, som kan forlænges alt efter typen af reaktioner fra Kommissionen eller andre medlemsstater.

I løbet af status quo-perioden på tre måneder gennemgår Kommissionen og de andre medlemsstater det notificerede udkast til teknisk forskrift for at vurdere dets kompatibilitet med EU-lovgivning og principperne om den frie bevægelighed af varer og tjenester. Den forlængede status quo-periode muliggør en dialog med den notificerende medlemsstat eller forhindrer den i at vedtage udkastet i tilfælde af harmoniseringsarbejde på EU-niveau.

Status quo-perioden på tre måneder efter notifikationen finder ikke anvendelse for udkast til "skattemæssige og finansielle foranstaltninger", ved godkendt hasteprocedure og lovgivning fra medlemsstaten, der forbyder fremstilling, forudsat at den ikke hindrer produkternes frie bevægelighed.

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, afsnit tre, i direktiv (EU) 2015/1535, skal medlemsstaterne fremsende en ny notifikation, hvis de i udkastet til teknisk forskrift foretager væsentlige ændringer, der fører til en ændring af anvendelsesområdet, en afkortning af gennemførelsesfristen, en tilføjelse af specifikationer eller krav eller en stramning af disse.

15. Hvilke former for reaktioner kan Kommissionen og andre medlemsstater have vedrørende et notificerede udkast til teknisk forskrift?

Kommissionen og andre medlemsstater kan fremsende kommentarer eller udførlige udtalelser. Kommissionen kan ligeledes blokere et udkast til teknisk forskrift.

Kommissionen og andre medlemsstater kan fremsende kommentarer eller udførlige udtalelser. Kommissionen kan ligeledes blokere et udkast til teknisk forskrift.

Kommentarer fremsendes, når teksten i det notificerede udkast, selv om den er i overensstemmelse med EU-lovgivning, giver anledning til spørgsmål vedrørende fortolkning eller kræver yderligere skridt for at kunne gennemføres. De kan også fremsætte en overordnet vurdering af foranstaltningen i overensstemmelse med de generelle principper EU-lovgivning og -politikker, eller informere medlemsstaten om dennes fremtidige forpligtelser vedrørende EU-lovgivning, der måtte blive vedtaget.

Fremsendelsen af kommentarer medfører ikke en forlængelse af status quo-perioden. Derfor kan den pågældende medlemsstat vedtage den notificerede foranstaltning ved udgangen af status quo-perioden på tre måneder. Den notificerende medlemsstat har ikke nogen formel forpligtelse til at besvare de indkomne kommentarer. Den skal dog tage videst muligt hensyn til kommentarerne i den videre forberedelse af den tekniske forskrift.

Der fremsendes en udførlig udtalelse, hvis det skønnes, at udkastet til teknisk forskrift skaber hindringer for den frie bevægelighed af varer, friheden til at yde tjenester eller den frie etableringsret for tjenesteydere i det indre marked. Den udførlige udtalelse har til formål at få ændret den foreslåede foranstaltning for at fjerne enhver kilde til hindringer for sådanne friheder.

Fremsendelsen af en udførlig udtalelse medfører en forlængelse af status quo-perioden til seks måneder for produkter og fire måneder for informationssamfundets tjenester og frivillige aftaler. Den pågældende medlemsstat skal tage hensyn til den udførlige udtalelse og sende et svar med en forklaring af, hvilke skridt den agter at tage for at overholde den (tilbagetrækning af den pågældende udkasttekst, begrundelse for at opretholde den, ændring af visse bestemmelser for at gøre disse forenelige med EU-lovgivning).

Der er ikke specificeret en tidsramme, inden for hvilken en medlemsstat, der er berørt af en udførlig udtalelse, skal svare. Det er dog ønskværdigt at svare så hurtigt som muligt, af hensyn til effektiviteten, helst i løbet af status quo-perioden på seks eller fire måneder.

Dialogen kan fortsætte så længe det notificerede udkast til teknisk forskrift endnu ikke er vedtaget.

Kommissionen kan blokere et udkast til teknisk forskrift, hvis den meddeler sin hensigt om at foreslå EU-lovgivning (direktiv, forordning eller afgørelse) eller konstaterer, at lovudkastet vedrører et emne, der er dækket af et forslag til EU-lovgivning, som er forelagt Rådet. I forbindelse med udkast til tekniske forskrifter, der omfattet regler vedrørende tjenester kan Kommissionen kun blokere sådanne lovudkast, hvis den meddeler sin konstatering af, at lovudkastet vedrører et emne, der er dækket af et forslag til EU-lovgivning, som er forelagt Rådet.

Blokeringen af et notificeret udkast til teknisk forskrift forlænger status quo-perioden til 12 måneder fra notifikationsdatoen. Status quo-perioden kan forlænges yderligere til 18 måneder, hvis Rådet vedtager en fælles holdning i løbet af status quo-perioden på 12 måneder.

Nej, reaktionerne fra Kommissionen og medlemsstaterne er ikke offentligt tilgængelige. Der skal indgives en anmodning om adgang til dokumenter for at modtage et eksemplar af disse dokumenter. En sådan anmodning behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EUT L 145 af 31.5.2001).

Medlemsstaterne kan påberåbe sig hasteproceduren som fastlagt i artikel 6, stk. 7, i direktivet, når en medlemsstat for at reagere på en presserende og uforudsigelig situation som f.eks. en naturkatastrofe, en epidemi osv. er nødt til at vedtage tekniske forskrifter umiddelbart uden at have tid til at konsultere Kommissionen og de øvrige medlemsstater på forhånd. Hvis hasteproceduren accepteres af Kommissionen, finder status quo-perioden på tre måneder ikke anvendelse og foranstaltningen kan vedtages øjeblikkeligt.

Nej, disse særlige omstændigheder medfører ikke, at medlemsstaten fritages fra notifikationspligten. Medlemsstaten skal notificere udkastet til foranstaltning og klart begrunde sin anmodning om hastebehandling. Kommissionen skal vurdere medlemsstatens begrundelse og fremsætte sin holdning hurtigst muligt.

Hvis Kommissionen mener, at kriterierne for anvendelsen af hasteproceduren ikke er opfyldt, afviser den anmodningen og påbegynder status quo-perioden på tre måneder.

Artikel 7 i direktiv (EU) 2015/1535 indeholder undtagelserne for notifikationspligten. De mest almindelige undtagelser finder anvendelse, når en medlemsstat overholder binde EU-lovgivning, opfylder forpligtelserne i henhold til internationale aftaler, implementerer en dom fra Den Europæiske Unions Domstol eller ændrer en teknisk forskrift efter anmodning herom fra Kommissionen. I overensstemmelse med retspraksis efter Den Europæiske Unions Domstols "Unilever"-dom (sag C-443/98), skal medlemsstater dog notificere udkast til tekniske forskrifter, der implementerer EU-lovgivning, når dette overlader medlemsstaterne tilstrækkelig handlefrihed.

I overensstemmelse med retspraksis efter Den Europæiske Unions Domstols "Unilever"-dom (sag C-443/98), kan nationale domstole erklære en notificeret teknisk forskrift, som er vedtaget i løbet af status quo-perioden, for ikke-gyldig for enkeltpersoner.

I overensstemmelse med retspraksis efter Den Europæiske Unions Domstols "CIA-Security"-dom (sag C-194/94), kan nationale domstole erklære en national teknisk forskrift, som fejlagtigt ikke er blevet notificeret i overensstemmelse med direktiv 98/34/EF, for ikke-gyldig for enkeltpersoner.

Notifikationsproceduren afsluttes ved vedtagelsen af den tekniske forskrift og meddelelse herom til Kommissionen.

De notificerede udkast oversættes som hovedregel til alle fællesskabssprog. De er derefter til rådighed på websitet Europa, hvor de ligger i databasen TRIS (Technical Regulations Information System).

TRIS kan anvendes gratis uden tilmelding og ajourføres hver dag. Gennem databasen kan De få oplysninger om de af medlemsstaternes lovforslag, der kan være af interesse for Dem, eller som kan tænkes at få indflydelse på Deres aktiviteter. For at gøre det lettere at søge i databasen er de notificerede udkast opdelt i kategorier og underkategorier efter formål og aktivitetsområde.

I så fald er De velkommen til at sende Deres kommentarer eller indvendinger til Kommissionen eller de ansvarlige instanser i Deres medlemsstat. Deres reaktion kan være afgørende. 2015/1535-proceduren skal sikre gennemsigtighed og betyder, at Kommissionen og EU-medlemsstaterne kan reagere på lige fod på de notificerede udkast. Formålet med proceduren er at sikre, at udkastene er i overensstemmelse med reglerne på det indre marked.

Nej, der skal ikke bruges en bestemt formular. Dokumenterne med en beskrivelse af betænkelighederne kan udarbejdes på ethvert EU-sprog og skal sendes til afdeling B2 "Forebyggelse af tekniske handelshindringer" under Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er via almindelig post eller elektronisk post til den formålsbestemte mailboks Grow-Notif-Infractions@ec.europa.eu.

Der er ingen officiel frist. Men interesserede parter bedes fremsætte deres betænkeligheder senest en måned før udgangen af status quo-perioden på tre måneder.