Информация за нотификация

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Нотификационен номер: 2018/605/BG (България)
Дата на получаване: 10/12/2018
Край на период на прекъсване: 11/03/2019 ( 11/06/2019)

Публикуване на подробно становище от: Комисия
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 001

Съобщение от Комисията – TRIS/(2018) 03372
Директива (ЕС) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2018/0605/BG - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201803372.BG)

1. Структурирана информационна линия
MSG 001 IND 2018 0605 BG BG 10-12-2018 BG NOTIF


2. Държава членка
BG


3. Отговорен отдел
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ул. "Славянска" 8
гр. София
тел. центр.: +359 2 9407001
факс: +359 2 987 2190; +359 2 981 9970
e-docs@mi.government.bg


3. Отдел на произход
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
бул. „Христо Ботев“ 55,
1606 гр. София
тел. центр.: +359 2 985 11 383 / 985 11 384
факс: +359 2 980-62-56
yhlebarova@mzh.government.bg


4. Нотификационен номер
2018/0605/BG - C00A


5. Заглавие
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход


6. Засегнати продукти
С проекта за изменение и допълнение на наредбата се увеличава количеството за директната доставка на малки количества сурово овче или козе мляко, която се извършва от производител, като се повишава броя на животните във ферма.


7. Нотификация по друг закон
-


8. Основно съдържание
Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход урежда условията и реда за:
1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител, на малки количества:
а) първични продукти - сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти, яйца от кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и сладководна риба;
б) прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;
в) отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч;
2. доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност;
3. вписването на лицата, извършващи директни доставки по т. 1, и регистрацията на обекти за търговия на дребно, от които се извършва доставка на храни по т. 2.
Съгласно разпоредбата на чл.1, параграф 4 във връзка с параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейският парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, държавите членки създават в съответствие с националното си законодателство правилата, регулиращи дейностите и лицата, извършващи директни доставки на малки количества първични продукти. Такива национални разпоредби следва да гарантират постигане на целите на регламента.
С Наредба № 26 от 2010 г. се въвеждат и условията и реда за доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност съгласно чл. 1, параграф 5, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 853/2004. Съгласно изискванията Регламент (ЕО) № 853/2004 държавите членки следва да разполагат с известна свобода по свое усмотрение да разширяват или ограничават приложението на изискванията на регламента по отношение на търговията на дребно съгласно националното законодателство. Въпреки това, те могат да ограничат тяхното приложение само ако считат, че изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 са достатъчни, за да се постигнат изискванията по отношение на хигиената на храните и когато доставката на храни от животински произход от един обект на търговия на дребно на друг такъв обект е странична, локална и ограничена дейност. В такива случаи обаче, доставките трябва да съставляват малка част от бизнеса на обекта, снабдяваните обекти следва да са разположени в непосредствена близост до него и доставките следва включват само определени видове продукти или обекти.
В Наредба № 26 от 2010 г. не е регламентирано териториално ограничение за директните доставки на пчелен мед и месо от дивеч.
С проекта за изменение и допълнение на наредбата се увеличава количеството за директната доставка на малки количества сурово овче или козе мляко, която се извършва от производител, като се повишава броя на животните във ферма, а именно:
Директна доставка на малки количества сурово овче или козе или биволско мляко е доставката, която се извършва от производител и не превишава:
1. 60% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко до 200 броя животни в период на лактация или биволско мляко до 50 броя животни в период на лактация;
2. 50% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко от 200 до 500 броя животни в период на лактация или биволско мляко от 50 до 100 броя животни в период на лактация;
3. 40% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко над 500 броя животни в период на лактация или биволско мляко над 100 броя животни в период на лактация.
Проектът дава възможност обектите за търговия на дребно да бъдат разположени в същата и/или една съседна административна област по регистрация на животновъдния обект.
Отпада териториалното ограничение за реализация на млечни продукти от овче и козе мляко, а именно храните, произведени в обектите за търговия на дребно могат да се доставят до други обекти за търговия на дребно или до мобилни хладилни витрини, които се намират:
1. в същата и/или една съседна административна област;
2. на територията на цялата страна за млечни продукти от овче, козе и биволско мляко.


9. Кратко обосноваване
С измененията се цели да се стимулира производството на сурово овче и козе мляко от малки и средни производители, с оглед спецификата на производство на тези продукти в определени региони в страната. Ще бъде стимулирано и потреблението на традиционни местни храни и продукти.


10. Референтни документи — основни текстове
Препратки към основните текстове: НАРЕДБА № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 84 от 26.10.2010 г., в сила от 26.10.2010 г.; изм. с Решение № 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС на РБ - бр. 46 от 19.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 46 от 3.06.2014 г., в сила от 3.06.2014 г., бр. 87 от 10.11.2015 г., в сила от 10.11.2015 г.);
- представена в допълнителен файл


11. Прилагане на спешна процедура
Не


12. Основания за спешност
-


13. Поверителност
Не


14. Фискални мерки
Не


15. Оценка на въздействието
-


16. Аспекти на ТБТ и СФС
Аспект OTC

Не – Проектът не представлява техническа наредба, нито процедура за оценка на съответствието

НЕ - Проектът няма значим ефект за международната търговия.

Аспект SPS

НЕ - Проектът няма значим ефект за международната търговия.

Не – Проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Мнения на заинтересовани страни

Чрез уебсайта на TRIS Вие или Вашата организация можете лесно да изпратите Вашето становище относно всяка нотификация.
Можете да изпратите Вашето мнение на всеки един от официалните езици на ЕС. Имайте предвид обаче, че не публикуваме на уебсайта превод на мненията. Освен това Ви напомняме, че мненията ще се приемат само до 23:59:59 ЦЕВ на датата, на която приключва периодът на изчакване.


Не бяха открити изпратени мнения относно тази нотификация